bip gmina kampinos

2009-06-24 14:54:58

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości


Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

 

Podstawa prawna: art.83 -90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (DZ. U z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r., w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r., Nr 228, poz. 2306 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty:

1.     wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości – DRUK DO POBRANIA

2.     dokument potwierdzający prawo władania nieruchomością oraz przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,

 

Załączniki (w zależności od sytuacji):

1.     decyzja o warunkach zabudowy,

2.     decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

3.     wypis z rejestru gruntów

4.     zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości,

5.     zgoda współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wspólną własnością.

 

Uwaga: Konieczność uzyskania zezwolenia dotyczy drzew lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości, z wyłączeniem drzew i krzewów:

            - w lasach,

- owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,

- na plantacjach drzew i krzewów,

- których wiek nie przekracza 5 lat,

Opłata administracyjna:

1.     za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami (wg stawek wynikających z rozporządzenie Ministra Środowiska),

2.     za usunięcie drzew – w zależności od gatunku drzewa i obwodu pnia za każdy centymetr obwodu, zgodnie z tabelą opłat ogłoszoną w załączniku do cytowanego rozporządzenia.

3.     nie pobiera się opłat za usunięcie drzew lub krzewów:

- na które nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia,

- na które osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z     prowadzeniem działalności gospodarczej,

- które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych,

- które obumarło lub nie rokuje szans na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,

- topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nie należących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,

 

Dokumenty należy złożyć: Sektretariat Urzędu Gminy

Decyzja do odbioru: Referat Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. Nr 13

Termin odpowiedzi: do 30 dni

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 24.06.2009 13:54
Data modyfikacji: 19.08.2010 13:38
Liczba wyświetleń: 2287