bip gmina kampinos

2016-11-22 08:52:40

Kompetencje Rady Gminy


Kompetencje Rady Gminy

 

Czym zajmuje się rada gminy

Organami gminy są:

 •  rada gminy
 •  wójt gminy

Rada gminy jest  organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Rada powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań. Komisje podlegają radzie, przedkładają jej plan oraz sprawozdanie z działalności. Jednostką pomocniczą gminy są sołectwa.

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Kadencja rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.

W skład rady wchodzą radni w liczbie: 15 w gminach do 20 000 mieszkańców.

Zadania rady gminy

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Do wewnętrznych organów rady należą:

 • Przewodniczący
 • Wiceprzewodniczący
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
 • Komisje stałe, komisje doraźne powołane do określonych zadań.

Rada gminy obraduje na sesjach podejmując uchwały w sprawach należących do jej kompetencji, określonych ustawą o samorządzie gminnym oraz innymi przepisami prawa.

Rada gminy może podejmować:

- stanowiska- w sprawach nie wymagających rozstrzygnięć w drodze uchwał,

- postanowienia proceduralne – związane z pracą rady gminy,

- deklaracje – zawierające zobowiązanie do określonego postępowania,

- oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,

- apele – zawierające wezwania adresatów do podjęcia inicjatyw czy zadania.

Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia i jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

Obowiązkiem radnego jest branie udziału w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 22.11.2016 07:52
Data modyfikacji: 14.02.2019 13:09
Liczba wyświetleń: 2254