bip gmina kampinos

2019-10-16 12:28:28

Rozpoczęcie konsultacji „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi..."


Wójt Gminy Kampinos przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm).

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Kampinos oraz działające aktywnie na terenie Gminy, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Harmonogram przebiegu konsultacji:

16 października 2019 r. – publikacja informacji oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych ‘Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi…’

8 listopada – spotkanie z dyskusją, godz. 9.00, Sala Nr 1 Urząd Gminy Kampinos

15 listopada – zakończenie konsultacji

18 listopada – przygotowanie raportu końcowego oraz ogłoszenie wyników

do 30 listopada 2019 r. – przyjęcie Programu współpracy na rok 2020 przez Radę Gminy Kampinos

Informacje o przebiegu i wynikach konsultacji uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 udostępnione są na stronie internetowej www.kampinos.pl, w BIP (www.bip.kampinos.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Program współpracy 2019-10-16 12:33:25 Chądzyńska Monika
załącznik Formularz konsultacji 2019-10-16 12:34:22 Chądzyńska Monika
załącznik Projek uchwały 2019-10-16 12:34:56 Chądzyńska Monika

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Monika Chądzyńska
Data powstania: 16.10.2019 12:28
Data modyfikacji: 16.10.2019 12:33
Liczba wyświetleń: 851