bip gmina kampinos

2009-06-24 12:40:08

Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego


Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego,
2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie aktów stanu cywilnego.

Opłaty:
- wydanie odpisu zupełnego aktów stanu cywilnego - 33,00 zł
 (cz. II, kol. 4, pkt 2, lit. b ustawy o opłacie skarbowej z dn. 16 listopada 2006 (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)
- wydanie odpisu skróconego aktów stanu cywilnego - 22,00 zł
 (cz. II, kol. 4, pkt 2, lit. b ustawy o opłacie skarbowej z dn. 16 listopada 2006 (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)

Miejsce złożenia dokumentów:
- Urząd Stanu Cywilnego miejsca zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
- dla Gminy Kampinos, Urząd Stanu Cywilnego w Kampinosie, tel. (22) 725 00 40 w. 15

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- Niezwłocznie.

Uwagi:
1. Rodzaje odpisów aktów stanu cywilnego:
     - odpisy zupełne aktów stanu cywilnego 
(odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu
       cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi),
    - odpisy skrócone aktów stanu cywilnego 
(w odpisie skróconym aktu stanu cywilnego podaje się jego
       treść, z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych).
2. O wydanie odpisu aktów stanu cywilnego można się zwrócić drogą pocztową, przesyłając do Urzędu Stanu Cywilnego
    miejsca zdarzenia podanie o wydanie odpisu aktu, wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej.
3. Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której
    stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela
    ustawowego; odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym
    interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej
    organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. poz. 1688),
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 24.06.2009 11:40
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2447