bip gmina kampinos

2022-04-07 09:16:18

Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa


Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa, pokój nr 2

tel. (22) 725-00-40, wew. 214, 222

Do zadań Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa należą sprawy w szczególności:

W zakresie Gospodarki Gruntami:

W zakresie geodezji:

 1. przygotowywanie materiałów w sprawie nazewnictwa ulic i placów,
 2. nadawanie numeracji porządkowej budynków,
 3. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,
 4. ustalanie potrzeb i zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

W zakresie gospodarki nieruchomościami:

 1. przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych związanych z dokonywaniem podziałów nieruchomości,
 2. przygotowywanie, przeprowadzanie scaleń i podziałów nieruchomości,
 3. przygotowywanie dla utworzonych zasobów gruntów komunalnych i gruntów scalanych opracowań geodezyjnych i planistycznych,
 4. ustalanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielone pod budowę ulic (dróg gminnych),
 5. ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości oraz opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,
 6. regulacja stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu Gminy,
 7. komunalizacja mienia,
 8. aktualizacja zestawień gruntowych będących własnością Gminy i będących w użytkowaniu wieczystym,
 9. zlecanie szacunku nieruchomości,
 10. przygotowanie niezbędnych dokumentów do sporządzenia aktu notarialnego,
 11. wydawanie zaświadczeń w sprawie pierwokupu.

W zakresie gospodarki gruntami komunalnymi:

 1. tworzenie zasobu gruntów i nadzór nad jego gospodarowaniem,
 2. przygotowywanie uchwał w sprawie nabywania nieruchomości i prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy,
 3. przygotowywanie uchwał w sprawie sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych,
 4. prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy, związanych ze sprzedażą, oddaniem w użytkowanie wieczyste, zbyciem prawa użytkowania wieczystego, dzierżawą, użytkowaniem, zarządem trwałym, najmem, użyczeniem,
 5. zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste,
 6. organizowanie przetargów jako formy zbycia gruntów komunalnych,
 7. udzielanie zezwoleń na zbycie nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 8. przygotowywanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste i zarządzanie odebrania gruntów stosownie do art. 240 kodeksu cywilnego,
 9. przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 10. przygotowanie i wydawanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu,
 11. przyjmowanie zgłoszeń roszczeń o odszkodowanie osób, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
 12. ustanawianie zakresu i warunków oddania gruntów w użytkowanie wieczyste,
 13. orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu,
 14. ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd w tym udzielanie bonifikat wynikających z art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 15. dokonywanie aktualizacji stawki procentowej i opłat rocznych przy trwałej zmianie sposobu korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd prowadzenie wewnętrznej ewidencji gruntów,
 16. ustalenie opłat planistycznych zbywanych nieruchomości posiadających miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 17. przygotowywanie i wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej oraz naliczenie z tego tytułu stosownych opłat,
 18. prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem dróg do kategorii dróg gminnych,
 19. sporządzanie umów dzierżaw na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych w celu prowadzenia robót i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej,
 20. ustalanie należnych odsetek wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz przekazywanie w tym zakresie kwartalnych informacji do księgowości,
 21. przekazywanie kwartalnych informacji do księgowości z zakresu zajęcia pasa drogowego,
 22. przygotowywanie dokumentu likwidacji ze środka trwałego,
 23. przygotowywanie dokumentu przyjęcia środka trwałego.

W zakresie gospodarki odpadami:

 1. wykonywanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
 2. opracowanie analizy stanu gospodarki,
 3. przygotowanie projektów uchwał w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi,
 4. przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 5. kontrola i nadzór nad działalnością przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 6. nadzór nad przestrzeganiem przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy, obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 7. nadzór nad wykonaniem przez Gminę obowiązków wynikających z przepisów prawa poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku i ograniczenia składowania odpadów,
 8. sporządzania wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
  w Gminach sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,
 9. udostępnienie na stronach internetowych Urzędu oraz w zwyczajowo przyjęty sposób informacji z zakresu gospodarki odpadami,
 10. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 11. realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W zakresie Planowania Przestrzennego:

 1. przygotowanie materiałów i prowadzenie procedury sporządzania Studium Uwarunkowań
  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, oceny aktualności Studium jak również Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
 2. przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących w/w spraw,
 3. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 4. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym,
 5. wydawanie oświadczeń o rewitalizacji gruntów,
 6. przygotowywanie projektów uchwał wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym,
 7. prowadzenie procedury związanej z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy,
 8. prowadzenie procedury związanej z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 9. przestrzeganie procedur wynikających z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 10. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 11. prowadzenie rejestru planów miejscowych,
 12. prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń na budowę i użytkowanie po zakończonym procesie inwestycyjnym,
 13. opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych gruntów z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikających z ustawy o gospodarce gruntami,
 14. wykonanie czynności organizacyjnych dotyczących powołania gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej,
 15. wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. przygotowywanie projektów uchwał organów Gminy w zakresie ochrony środowiska,
 2. opracowanie gminnego programu ochrony środowiska i nadzór nad jego realizacją,
 3. opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska,
 4. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 5. nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
 6. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 7. współpraca z organami i podmiotami w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
 8. gromadzenie i przetwarzanie informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,
 9. wydawanie zezwoleń za uprawę maku i konopi włóknistej, prowadzenie nadzoru i kontroli nad uprawami w/w roślin,
 10. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 11. prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem degradacji gruntów i erozji gleb oraz rekultywacją gruntów,
 12. przygotowywanie uchwał do ustanowienia pomników przyrody,
 13. opiniowanie rocznych planów łowieckich,
 14. prowadzenie spraw związanych ze szkodami łowieckimi,
 15. nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku spowodowania zmiany stanu wody na gruncie szkodliwe wpływającego na grunty sąsiednie,
 16. współpraca w sprawach zagrożeń osuwiskowych (terenów aktywnych osuwisk i potencjalnie osuwiskowych) z innymi organami administracji publicznej,
 17. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, naliczanie opłat za ich usunięcie oraz nakładanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,
 18. nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, w tym m.in.: opracowanie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, realizacji programu, wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną, wydawanie decyzji w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi, w przypadku znęcania się nad zwierzętami,
 19. przeprowadzanie szacunku strat upraw rolnych, warzywnych i ogrodniczych,
 20. współdziałanie z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą , KRUS,
 21. opracowanie sprawozdań dla GUS, WUS i Urzędów,
 22. prowadzenie postępowań w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Agnieszka Kowalska
Data powstania: 07.04.2022 08:16
Data modyfikacji: 08.04.2022 07:08
Liczba wyświetleń: 161