bip gmina kampinos

2023-05-25 11:26:43

Raport za 2022 rok


ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KAMPINOS ZA 2022 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Kampinos przedstawia Radzie Gminy Kampinos Raport o stanie Gminy Kampinos za rok 2022 w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Kampinos za 2022 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Kampinos.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani
do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kampinos  odbędzie się 26.06.2023 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23.06.2023 r. (piątek) do godziny 14.30 w pok. nr. 7.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej (załącznik) a także w sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos oraz w Biurze obsługi Rady Gminy Kampinos (pok.7).

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Krzysztof Sucharski

Raport o stanie Gminy Kampinos za 2022 r.

Formularz zgłoszenia do debaty

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Martyna Kupska
Data powstania: 25.05.2023 11:26
Data modyfikacji: 25.05.2023 11:43
Liczba wyświetleń: 120