bip gmina kampinos

2009-06-23 15:16:55

Podstawy prawne działania samorządu


 • Rozdział VII Konstytucji RP
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.
       Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
 • Statut Gminy
 • Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o
       charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych
       potrzeb mieszkańców oraz załatwienie indywidualnych spraw
       mieszkańców
 • Zadania Gminy
  - zagospodarowanie przestrzenne;
  - gospodarka nieruchomościami;
  - ochrona środowiska i przyrody;
  - gospodarka wodna;
  - gminne drogi, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego;
  - zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków;
  - usuwanie nieczystości stałych;
  - utrzymanie czystości i porządku;
  - zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz;
  - ochrona zdrowia;
  - pomoc społeczna;
  - budownictwo mieszkaniowe;
  - edukacja publiczna (przedszkola, szkoły, gimnazja);
  - działalność kulturalna;
  - sport i turystyka;
  - targowiska;
  - zieleń i zadrzewianie;
  - cmentarze komunalne;
  - porządek publiczny i bezpieczeństwo przeciwpożarowe;
  - utrzymanie obiektów użyteczności publicznej;
  - polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży
    opieki socjalnej,
  - medycznej i prawnej;
  - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej;
  - promocja miasta;
  -
  współpraca z organami pozarządowymi;
  -
  współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych
    państw.

   

  Informacje o artykule

  Autor:
  Zredagował(a):
  Data powstania: 23.06.2009 15:16
  Data modyfikacji:
  Liczba wyświetleń: 5996