bip gmina kampinos

2011-02-09 12:14:47

2011


IV Sesja Rady Gminy - z dnia 26 stycznia

1. Uchwała Nr IV/12/11 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu finansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Uchwała Nr IV/13/11 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu finansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Uchwała Nr IV/14/11 w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy
4. Uchwała Nr IV/15/11 w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gminy
5. Uchwała Nr IV/16/11 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Kampinos do Zgromadzenia Związku Międzygminnego 'Kampinos'
6. Uchwała Nr IV/17/11 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/16/545

7. Uchwała Nr IV/18/11 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/16/546

8. Uchwała Nr IV/19/11 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/16/547

9. Uchwała Nr IV/20/11 w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020
(Zał.1 i Zał. 2 w wersji bardziej czytelnej)

10. Uchwała Budżetowa Nr IV/21/11
Uzasadnienie do Uchwały
Załącznik Nr 1 - Dochody
Załącznik Nr 2 - Wydatki (Załącznik w wersji bardziej czytelnej)
Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2011
Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Załącznik Nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Załącznik Nr 7 - Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Załącznik Nr 8 - Dotacje podmiotowe w 2011 r.
Załącznik Nr 9 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.
Załącznik Nr 10 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/EDZIENNIK/ActDetails.aspx?ID=18961

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego do projektów uchwał w sprawie przyjęcia  budżetu Gminy na 2011 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020.

V Sesja Rady Gminy - z dnia 2 marca

1. Uchwała Nr V/22/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020
2. Uchwała Nr V/23/11 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r.
Jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=8521
3. Uchwała Nr V/24/11 w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011
4. Uchwała Nr V/25/11 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Kampinos A - część I
5. Uchwała Nr V/26/11 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

VI Sesja Rady Gminy - z dnia 30 marca

1. Uchwała Nr VI/27/11
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r.
Jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=8669
2. Uchwała Nr VI/28/11 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kampoinos w Lokalnej Grupie Działania "Między Wisłą a Kampinosem"
3. Uchwała Nr VI/29/11 w sprawie wyrazenia zgody na przystąpienie Gminy Kampinos do realizacji projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
4. Uc
hwała Nr VI/30/11 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
5. Uchwała Nr VI/31/11 w sprawie funduszu sołeckiego

VII Sesja Rady Gminy - z dnia 14 kwietnia

1. Uchwała Nr VII/32/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020
2. Uchwała Nr VII/33/11 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r.
Jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=8953

VIII Sesja Rady Gminy - z dnia 31 maja

1. Uchwała Nr VIII/34/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020
Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy
Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk róźnicowy
Załącznik nr 3 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 4 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

2. Uchwała Nr VIII/35/11 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r.
Załącznik nr 1 - Dochody
Załącznik nr 2 - Wydatki
Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2011
Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik nr 5 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok
Jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=9087
3. Uchwała Nr VIII/36/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łazy Kolonia Ludwików
Załącznik nr 1 - Miejscowy Plan Zagospodarowania - materiał graficzny
Załącznik nr 2 - Wykaz nieuwzględnionych uwag do projektu
Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (...) oraz zasady ich finansowania
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/109/3462

4. Uchwała Nr VIII/37/11 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Kampinos
5. Uchwała Nr VIII/38/11 w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kampinosie
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/109/3463IX Sesja Rady Gminy - z dnia 21 czerwca

1. Uchwała Nr IX/39/11 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r.
2. Uchwała Nr IX/40/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos za 2010 r.
3. Uchwała Nr IX/41/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
4. Uchwała Nr IX/42/11 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

X Sesja Rady Gminy - z dnia 6 lipca

1. Uchwała Nr X/43/11 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kampinos
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/EDZIENNIK/ActDetails.aspx?ID=22508


XI Sesja Rady Gminy - z dnia 29 sierpnia

1. Uchwała Nr XI/44/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020

Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 2a, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4
2. Uchwała Nr XI/45/11 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r.
Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5
3. Uchwała Nr XI/46/11 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.

XII Sesja Rady Gminy - z dnia 30 września

1. Uchwała Nr XII/47/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020
Załącznik 1, Załącznik 2

2. Uchwała Nr XII/48/11 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r.
Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4 
3. Uchwała Nr XII/49/11 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów szkół oraz ustalenia sposobu naliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5745

4. Uchwała Nr XII/50/11 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kampinos
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5746

5. Uchwała Nr XII/51/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Maz.
6. Uchwała Nr XII/52/11 w sprawie udzialenia pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w St. Gnatowicach

XIII Sesja Rady Gminy - z dnia 6 października

1. Uchwała Nr XIII/53/11 zmieniająca Uchwałę Budźetową Gminy Kampinos na 2011 r.
Załączniki 1-4

XIV Sesja Rady Gminy - z dnia 26 października

1. Uchwała Nr XIV/54/11 zmieniająca Uchwałę Budźetową Gminy Kampinos na 2011 r.
Załączniki 1-3

XV Sesja Rady Gminy - z dnia 30 listopada

1. Uchwała Nr XV/55/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szczytno w gminie Kampinos; Załącznik Nr 1 - Mapa
  
Jednolity identyfikator aktu:
   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=8275
2. Uchwała Nr XV/56/2011  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Wiejca; Załącznik Nr 1 - Mapa; Załączniki 2 i 3
  
- Jednolity identyfikator aktu:
   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=8276
   - WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO dot. Uchwały nr XV/56/11
3. Uchwała Nr XV/57/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020
Załącznik 1; Załączniki 2... 
4. Uchwała Nr XV/58/2011 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r.
5. Uchwała Nr XV/59/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku
  
Jednolity identyfikator aktu:
   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=7750

6. Uchwała Nr XV/60/2011 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnień od tego podatku
  
Jednolity identyfikator aktu:
   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=7751

7. Uchwała Nr XV/61/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
  
Jednolity identyfikator aktu:
   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=7752

8. Uchwała Nr XV/62/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
9. Uchwała Nr XV/63/2011 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”
10. Uchwała Nr XV/64/2011 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów szkół oraz ustalenia sposobu naliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
  
Jednolity identyfikator aktu:
  
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=8277
11. Uchwała Nr XV/65/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
Informacja IN-1   DOC ; PDF
Deklaracja DN-1 DOC ; PDF
  
Jednolity identyfikator aktu:
   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=7753

12. Uchwała Nr XV/66/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
Informacja IR-1
   DOC ; PDF
Deklaracja DR-1 DOC ; PDF
  
Jednolity identyfikator aktu:
   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=7754

13. Uchwała Nr XV/67/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
Informacja IL-1   DOC ; PDF
Deklaracja DL-1 DOC ; PDF
  
Jednolity identyfikator aktu:
   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=7755


XVI Sesja Rady Gminy - z dnia 30 listopada

1. Uchwała Nr XVI/68/2011 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r.

XVII Sesja Rady Gminy - z dnia 28 grudnia

1. Uchwała Nr XVII/69/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020
Załącznik nr 1; Załącznik nr 2 
2. Uchwała Nr XVII/70/2011 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r.
3. Uchwała Nr XVII/71/2011 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu ich wydatkowania
4. Uchwała Nr XVII/72/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020
5. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gm. Kampinos Nr XVII/73/2011
  
Jednolity identyfikator aktu:
   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=212

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 09.02.2011 12:14
Data modyfikacji: 14.02.2014 14:57
Liczba wyświetleń: 13695