bip gmina kampinos

2009-06-24 15:06:31

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychWymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
c) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
d) przedmiot działalności gospodarczej,
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru
3. Zezwolenie stałe na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
4. Opinia Gminnej Komisji Rozwiązaywania Problemów Alkoholowych

Opłaty:
Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. (na podst. art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

Nr rachunku Urzędu Gminy w Kampinosie.
SBO Warszawa O/Kampinos
Nr konta: 91 8015 0004 1000 7315 2010 0003

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni.

Osoba odpowiedzialna:
Inspektor ds. działalności gospodarczej, spraw wojskowych i OC
Ryszard Antosik
pok. 6,
tel. (022) 725 00 40 w. 21
e-mail:
kryzys@kampinos.pl

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Kampinos w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:
1. Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Wójta Gminy Kampinos po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Podstawa prawna:
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.1231 z późn. zm.)

 

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik WNIOSEK o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 2009-07-29 14:38:12

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 24.06.2009 15:06
Data modyfikacji: 23.08.2016 15:19
Liczba wyświetleń: 2378