bip gmina kampinos

2009-06-25 13:42:27

ROK 2007


STYCZEŃ - IV Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr IV/12/07 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady
2.
Uchwała Nr IV/13/07 w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/06 Rady Gminy
w Kampinosie odnośnie wyboru przedstwicieli Rady Gminy Kampinos do
Zgromadzenia Związku Międzygminnego 'Kampinos' 
3.
Uchwała Nr IV/14/07 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
4. Uchwała Nr IV/15/07 w sprawie Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi w roku 2007. 
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
5. Uchwała Nr IV/16/07 w sprawie wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich
6.
Uchwała Nr IV/17/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na
rzecz Gminy Kampinos prawa własności niezabudowanej nieruchomości,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 96/4 o powierzchni 0,5761 ha,
położonej w obrębie Kampinos, gmina Kampinos 
7.
Uchwała Nr IV/18/07 w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kampinos
na rok 2007.
BUDŻET GMINY NA ROK 2007

LUTY - V Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr V/19/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.
2.
Uchwała Nr V/20/07 w sprawie w sprawie: zatwierdzenia aneksu projektu
do Porozumienia w sprawie współfinansowania budowy siedziby Posterunku Policji
w Kampinosie Powiat Warszawski Zachodni
3.
Uchwała Nr V/21/07 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w Zespole Szkolno
Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie prowadzonym
przez Gminę Kampinos.
REGULAMIN

MARZEC - VI Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr VI/22/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.
2. Uchwała Nr VI/23/07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W-wie
na realizację zadania p.n.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Kampinosie.
3. Uchwała Nr VI/24/07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W-wie
na realizację zadania p.n.: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kampinosie
wraz z wymianą sieci wodociągowej - II etap.
4. Uchwała Nr VI/25/07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W-wie
na realizację zadania p.n.: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią
kanalizacyjną w miejscowości Wola Pasikońska - Łazy - I etap
5. Uchwała Nr VI/26/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na pierwsze półrocze 2007 r. 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2007 r.

KWIECIEŃ - VII i VIII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr VII/27/07 w sprawie: przystąpienia Gminy Kampinos do  realizacji 
Projektu: „Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie
Warszawskim Zachodnim” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Uchwała Nr VII/28/07 w sprawie: zatwierdzenia projektu  Porozumienia
i upoważnienia Wójta Gminy do podpisania Porozumienia w sprawie przystąpienia
Powiatu Warszawskiego Zachodniego  i Gminy Kampinos do realizacji Projektu:
„Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci  i młodzieży w Powiecie Warszawskim
Zachodnim” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
3. Uchwała Nr VII/29/07 w sprawie: powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy
Kampinos o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Kampinos oświadczenia o pracy
lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie
od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
4. Uchwała Nr VII/30/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/18/07  Rady Gminy
w Kampinosie z dnia 22 stycznia 2007 r. dotyczącej uchwalenia budżetu na 2007 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2011

5. Uchwała Nr VII/31/07 
w sprawie: zatwierdzenia projektu Porozumienia w sprawie
wykonania ciążących na samorządzie terytorialnym zadań ustawowych w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
6. Uchwała Nr VIII/32/07 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. 
7. Uchwała Nr VIII/33/07 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy
Kampinos

8. Uchwała Nr VIII/34/07 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Kampinos za 2006 rok.

9. Uchwała Nr VIII/35/07 w sprawie: powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień w
zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z budynku sportowego
użyteczności publicznej na Stadionie w Kampinosie.
10. Uchwała Nr VIII/36/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/27/07 Rady Gminy
w Kampinosie z dnia 11 kwietnia 2007 r. dot. przystąpienia Gminy Kampinos
do realizacji Projektu: "Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży
w Powiecie Warszawskim Zachodnim" współfinansowanego z Norweskiego
Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Załącznik Nr 1 do uchwały


MAJ - IX
Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr IX/37/07 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 
2. Uchwała Nr IX/38/07 w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Wola
Pasikońska   Plan Rozwoju Miejscowości Wola Pasikońska
3. Uchwała Nr IX/39/07 
w sprawie: likwidacji Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Gminie Kampinos
4. Uchwała Nr IX/40/07 
w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

CZERWIEC - X Sesja Rady Gminy
1.
Uchwała Nr X/41/07
 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze
Spółdzielczego Banku Ogrodniczego w Warszawie Oddz. Kampinos
2. Uchwała Nr X/42/07 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.
3. Uchwała Nr X/43/07 
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kampinos
4. Uchwała Nr X/44/07 
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych,
w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Kampinos,
zabudowanych na cele mieszkaniowe.
5. Uchwała Nr X/45/07 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/39/07 Rady Gminy
w Kampinosie z dnia 25 maja 2007 r. dot. likwidacji Gminnego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Gminie Kampinos.

SIERPIEŃ - XI Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XI/46/07 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.
2. Uchwała Nr XI/47/07 
w sprawie: zmian w Statucie Gminy Kampinos
3. Uchwała Nr XI/48/07 
w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników do Sądów: Okręgowego w Warszawie i Rejonowego
w Grodzisku Mazowieckim 
4. Uchwała Nr XI/49/07 
w sprawie: uchwalenia regulaminu głosowania na
kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu
Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
5. Uchwała Nr XI/50/07 
w sprawie: współpracy ze społecznością Miasta Zbaraż na Ukrainie

WRZESIEŃ - XII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XII/51/07 
w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie
2. Uchwała Nr XII/52/07 w sprawie:
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Maz.
3. Uchwała Nr XII/53/07 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.
 
4. Uchwała Nr XII/54/07 w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej
w miejscowości Kampinos A, Gmina Kampinos

PAŹDZIERNIK - XIII Sesja Rady Gminy 
1. Uchwała Nr XIII/55/07 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.
2. Uchwała Nr XIII/56/07 
w sprawie: wyrazenia zgody na zawarcie umowy
z Województwem Mazowieckim - Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich
w Warszawie odnośnie realizacji zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 580 Leszno-Sochaczew na odcinku Gminy Kampinos".
3. Uchwała Nr XIII/57/07 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/258/06 Rady
Gminy w Kampinosie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia stawki
procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomności w wyniku podziału nieruchomości.
4. Uchwała Nr XIII/58/07 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/214/05 Rady
Gminy w Kampinosie z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji
Inwenrtaryzacyjnej ds. Komunalizacji mienia Skarbu Państwa
5. Uchwała Nr XIII/59/07 
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Kampinos
6. Uchwała Nr XIII/60/07 
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie
Związku Międzygminnego 'Kampinos'.
7. Uchwała Nr XIII/61/07 
w sprawie: zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej
dla Wójta Gminy w Kampinosie.

LISTOPAD - XIV Sesja Rady Gminy 
1. Uchwała Nr XIV/62/07 w sprawie: wstrzymania wykonania Uchwały
Nr XIII/61/07 Rady Gminy w Kampinosie z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej dla Wójta Gminy
w Kampinosie
2. Uchwała Nr XIV/63/07 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.
3. Uchwała Nr XIV/64/07 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na rok 2008, zwolnień od tego podatku oraz poboru
podatku w drodze inkasa.
4. Uchwała Nr XIV/65/07 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego
5. Uchwała Nr XIV/66/07 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
6. Uchwała Nr XIV/67/07 w sprawie: programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi w roku 2008.

GRUDZIEŃ - XV Sesja Rady Gminy 
1. Uchwała Nr XV/68/07 w sprawie: powiadomienia Sekretarza i Skarbnika
Gminy Kampinos o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Kampinos
oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa
lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia
31 lipca 1990 r.
2. Uchwała Nr XV/69/07 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kampinos
na rok 2008
BUDŻET GMINY KAMPINOS NA 2008 ROK:
- Dochody 
- Wydatki
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w lat. 2008-2010
- Zadania inwestycyjne w 2008 roku
- Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.
- Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej

- Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

3. Uchwała Nr XV/70/07 w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2007 r.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 25.06.2009 13:42
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2105