bip gmina kampinos

2009-06-25 13:46:07

ROK 2004


STYCZEŃ - XVIII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XVIII/136/04 W sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 
    Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok
2. Uchwała Nr XVIII/137/04 W sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podst.
    z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
3. Uchwała Nr XVIII/138/04 W sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum
    z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
4. Uchwała Nr XVIII/139/04 Zmiana Uchwały Nr XVII/107/03 dotyczącej utworzenia
    G.P.G.K. (zmiana siedziby)
5. Uchwała Nr XVIII/140/04 Zmiana Uchwały Nr XVII/130/03 w sprawie stawek
    podatku od nieruchomości (dot. Inkasa)
6. Uchwała Nr XVIII/141/04 Zmiana Uchwały Nr XVII/131/03 w sprawie obniżenia
    średniej ceny żyta (dot. inkasa)
7. Uchwała Nr XVIII/142/04 Zmiana Uchwały Nr XVII/132/03 w sprawie podatku
    od posiadania psów (dot. inkasa)
8. Uchwała Nr XVIII/143/04 Zmiana Uchwały Nr V/41/03 w sprawie ustalenia diet
    dla Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącej i Radnych
9. Uchwała Nr XVIII/144/04 W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
    radnego p. M. Malinowskiego
MARZEC - XIX i XX Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XIX/145/04  W sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004
   
Załącznik nr 1   Załącznik nr 2   Załącznik nr 3   Załącznik nr 4   Załącznik nr 5
    Załącznik nr 6   Załącznik nr 7   Załącznik nr 8   Załącznik nr 9  
2. Uchwała Nr XIX/146/04 
Przystąpienie do Trójstronnego Porozumienia w sprawie
    modernizacji dróg powiatowych
3.
Uchwała Nr XIX/147/04 
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
  
 Rewizyjnej na rok 2004 Załącznik nr 1
4. Uchwała Nr XX/148/04 Zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.
5. Uchwała Nr XX/149/04 Ustalenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego
6. Uchwała Nr XX/150/04 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
    w roku 2004
7. Uchwała Nr XX/151/04 W sprawie przekazania pomocy dla repatriantów
5. Uchwała Nr XX/152/04 W sprawie zmiany uchwały XVII/129/03 dot. stawek
    podatku od środków transportowych.
KWIECIEŃ - XXI Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXI/153/04 W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 
2.
Uchwała Nr XXI/154/04 
W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
    finansowej za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium
3.
Uchwała Nr XXI/155/04 
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
    planu zagospodarowania przestrzennego
4.
Uchwała Nr XXI/156/04 
W sprawie zlecenia przeprowadzenia doraźnej kontroli
    w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
5.
Uchwała Nr XXI/157/04 
W sprawie zmiany uchwały Nr XX/152/04 dotyczącej
    stawek podatku od środków transportowych

CZERWIEC - XXII i XXIII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXII/158/04  W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 
2.
Uchwała Nr XXII/159/04 
W sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony
    Kampinoskiego Parku Narodowego
3.
Uchwała Nr XXII/160/04 
W sprawie zmiany NrVIII/57/03 odnośnie składu
    osobowego Komisji Rady
4.
Uchwała Nr XXII/161/04 W sprawie zmiany uchwały Nr III/15/02
odnośnie
   wyboru przedstawicieli Rady Gminy do Zgromadzenia Związku
   Międzygminnego „Kampinos”

5. Uchwała Nr XXII/162/04 W sprawie wyra
żenia zgody na przekazanie
    środków finansowych na budowę Pomnika Niepodległej Rzeczypos
    politej Kampinoskiej 
6.
Uchwała Nr XXII/163/04 W sprawie zmiany uchwały Nr XII/94/03 
odnośnie
    uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na
    lata 2003-2007
7. Uchwała Nr XXII/164/04 W sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy

8. Uchwała Nr XXIII/165/04 W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
SIERPIEŃ - XXIV Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXIV/166/04 W sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/107/04 dotyczącej
    utworzenia G.P.G.K.

2.
Uchwała Nr XXIV/167/04 W sprawie zmian Budżetu Gminy na 2004 rok.
3.
Uchwała Nr XXIV/168/04 
W sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego
    Gminy Kampinos na lata 2004-2013
4.
Uchwała Nr XXIV/169/04 
W sprawie ustanowienia stałej opłaty miesięcznej za
    pobyt dziecka w Przedszkolu
5. Uchwała Nr XXIV/170/04 
W sprawie powołania Komisji Doraźnej do rozpatrzenia
    skarg na działalność Wójta Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej

WRZESIEŃ - XXV Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXV/171/04 W sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.
2.
Uchwała Nr XXV/172/04 W sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy
    Społecznej w Kampinosie.
    Statut, Regulamin i Schemat Organizacyjny OPS

3.
Uchwała Nr XXV/173/04 W sprawie ustalenia zasad przyznawania i zwrotu
    świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych tj. usług, pomocy
    rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych 
    i zasiłków celowych.

4.
Uchwała Nr XXV/174/04 W sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/02 dotyczącej
    składu osobowego Komisji Rewizyjnej
PAŹDZIERNIK - XXVI Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXVI/175/04 W sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.
2.
Uchwała Nr XXVI/176/04 W sprawie uchwalenia miejscowego planu
    zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos
3.
Uchwała Nr XXVI/177/04 
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/185/01Rady
    Gminyw Kampinosie z dnia 29 XI 2001

4.
Uchwała Nr XXVI/178/04 W sprawie opinii dotyczącej przeniesienia siedziby
    władz Powiatu Warszawskiego Zachodniego

LISTOPAD  - XXVII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXVII/179/04 W sprawie określenia wzorów formularzy,
    tj. informacji 
w sprawie podatku od 
nieruchomości i deklaracji na podatek
    od nieruchomości

2.
Uchwała Nr XXVII/180/04 W sprawie określenia wzorów formularzy,
    tj. informacji 
w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny
3. Uchwała Nr XXVII/181/04 W sprawie określenia wzorów formularzy,
    tj. informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny

4.
Uchwała Nr XXVII/182/04 W sprawie określenia wysokości stawek
    podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru
5. Uchwała Nr XXVII/183/04 W sprawie obniż
enia ceny skupu żyta do celów
    wymiaru podatku rolnego na 2005 r. oraz poboru tego podatku w drodze inkasa 
6.
Uchwała Nr XXVII/184/04 W sprawie określenia wysokości stawek podatku
    od od nieruchomości na rok 2005, zwolnień z tego podatku oraz poboru podatku
    w drodze inkasa.
7.
Uchwała Nr XXVII/185/04 
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od
    środków transportowych i zwolnień w tym podaku

8.
Uchwała Nr XXVII/186/04  W sprawie ustalenia wysokości miesięcznych
    zryczałtow
anych diet dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego
    
oraz Radnych.
9. Uchwała Nr XXVII/187/04 
W sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok
10.
Uchwała Nr XXVII/188/04 
W sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środo-
      wiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kampinos na lata 2004-2011
  
11.
Uchwała Nr XXVII/189/04 
W sprawie udziału w komisjach ds. odbioru robót
      budowlano-remontowych na terenie gminy

GRUDZIEŃ - XXVIII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXVIII/190/04 W sprawie określenia wysokości stawek opłaty
    targowej, zwolnień z tej opłaty oraz poboru podatku w drodze inkasa
2. Uchwała Nr XXVIII/191/04 
W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
    w I kategorii zaszeregowania (...) dla pracowników OPS
3.
Uchwała Nr XXVIII/192/04 
W sprawie wskazania banku do bankowej obsługi 
    Budżetu Gminy Kampinos

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 25.06.2009 13:46
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1920