bip gmina kampinos

2009-06-25 13:47:45

Zarządzenia Wójta w 2007 r.


Zarządzenie nr 1/2007 z dn. 4 stycznia 2007 roku
w sprawie: nadania Regulaminu pracy Komisji Przetargowej
Zarządzenie nr 2/2007 z dn. 4 stycznia 2007 roku
w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej do przygoto-
wywania i przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne
na roboty budowlane, dostawy i usługi udzielane przez Urząd
Gminy w Kampinosie o wartości zamówienia powyżej 6000 Euro
Zarządzenie nr 3/2007 z dn. 4 stycznia 2007 roku
w sprawie: zbycia lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku
mieszkalnym na działce ewid. Nr 37/1 we wsi  Łazy wraz z piwnicą
i pomieszczeniem gospodarczym oraz udziałem w gruncie
Zarządzenie nr 4/2007 z dn. 4 stycznia 2007 roku 
w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu
nieruchomości położonej we wsi Łazy dz.ewid. 37/2
Zarządzenie nr 5/2007 z dn. 4 stycznia 2007 roku 
w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu
nieruchomości położonej we wsi Łazy dz.ewid. 81
Zarządzenie nr 6/2007 z dn. 5 stycznia 2007 roku 
w sprawie: powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie
czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań na zbycie
nieruchomości.
Zarządzenie nr 8/2007 z dn. 10 stycznia 2007 roku 
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
Zarządzenie nr 9/2007 z dn. 10 stycznia 2007 roku 
w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz
prowadzenia spraw i wykonywania zadań w imieniu Wójta Gminy
w czasie jego nieobecności
Zarządzenie nr 10/2007 z dn. 10 stycznia 2007 roku 
w sprawie: upoważnienia do składania oświadczenia woli w imieniu
gminy w zakresie zarządu mieniem
Zarządzenie nr 11/2007 z dn. 25 stycznia 2007 roku 
w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 r.
Zarządzenie nr 12/2007 z dn. 12 lutego 2007 roku 
w sprawie: powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie
czynności związanych z przeprowadzaniem przetargu ustnego
nieograniczonego.
Zarządzenie nr 13/2007 z dn. 12 lutego 2007 roku 
w sprawie: powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie
czynności związanych z przeprowadzaniem przetargu ustnego
nieograniczonego.
Zarządzenie nr 14/2007 z dn. 6 marca 2007 roku 
w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Zarządzenie nr 15/2007 z dn. 6 marca 2007 roku 
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert
i przyznania pomocy finansowej na realizację zadań publicznych
Gminy Kampinos w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2007 r.
Zarządzenie nr 16/2007 z dn. 19 marca 2007 roku 
w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2006 rok.
Zarządzenie nr 17/2007 z dn. 26 marca 2007 roku 
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2007
Zarządzenie nr 18/2007 z dn. 28 marca 2007 roku 
w sprawie: zatwierdzenia wyniku finansowego Biblioteki Publicznej
Gmin y Kampinos za rok 2006
Zarządzenie nr 19/2007 z dn. 30 marca 2007 roku 
w sprawie: zzmiany w budżecie gminy na rok 2007
Zarządzenie nr 20/2007 z dn. 3 kwietnia 2007 roku 
w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Zarządzenie nr 21/2007 z dn. 3 kwietnia 2007 roku
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Zarządzenie nr 22/2007 z dn. 19 kwietnia 2007 roku 
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2007
Zarządzenie nr 23/2007 z dn. 4 maja 2007 roku 
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2007
Zarządzenie nr 23a/2007 z dn. 7maja 2007 roku 
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2007
Zarządzenie nr 24/2007 z dn. 16 maja 2007 roku 
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2007
Zarządzenie nr 25/2007 z dn. 22 maja 2007 roku 
w sprawie: powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie
czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań na zbycie
nieruchomości
Zarządzenie nr 26/2007 z dn. 29 maja 2007 roku 
w sprawie: zmany w budżecie gminy na rok 2007
Zarządzenie nr 27/2007 z dn. 11 czerwrca 2007 roku 
w sprawie: zbycia lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego
w budynku mieszkalnym na działce nr ewid. 37/1 we wsi Łazy
wraz z piwnicą i pomieszczeniem gosp. oraz udziałem w gruncie.
Zarządzenie nr 28/2007 z dn. 11 czerwca 2007 roku 
w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
będącej własnością Gminy - nieruchomość we wsi Strzyżew Parcele
Zarządzenie nr 29/2007 z dn. 13 czerwca 2007 roku 
w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia nauczyciela
mianowanego dla Pani Agnieszki Więckowskiej nauczyciela wychowawcy
świetlicy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.
Zarządzenie nr 30/2007 z dn. 13 czerwca 2007 roku 
w sprawie: zmainy w budżecie gminy na rok 2007
Zarządzenie nr 31/2007 z dn. 26 czerwca 2007 roku
w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości w Gnatowicach Starych
Zarządzenie nr 33/2007 z dn. 9 lipca 2007 roku
w sprawie: powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie czynności
związanych z przeprowadzaniem przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 34/2007 z dn. 30 lipca 2007 roku
w sprawie: zmiany składu Komisji przetargowej powołanej zarządzeniem
Wójta Gminy Kampinos z dnia 22 maja 2007 na przeprowadzenie
czynnosći związanych rokowaniami na zbycie nieruchomości położonej
we wsi Kampinos 'A'
Zarządzenie nr 35/2007 z dn. 30 lipca 2007 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny
kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Zarządzenie nr 36/2007 z dn. 1 sierpnia 2007 roku
w sprawie: nadania Regulaminu pracy Komisji Przetargowej
Zarządzenie nr 37/2007 z dn. 1 sierpnia 2007 roku
w sprawie: powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne na roboty budowlane,
dostawy i usługi udzialane przez Urząd Gminy w Kampinosie o wartości
zamówienia powyżej 14000  Euro
Zarządzenie nr 38/2007 z dn. 10 sierpnia 2007 roku
w sprawie: zmiany składu Komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Wójta
Gm. Kampinos Nr 33 z dnia 9 lipca 2007.
Zarządzenie nr 39/2007 z dn. 21 sierpnia 2007 roku
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2007
Zarządzenie nr 40/2007 z dn. 23 sierpnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. 
Zarządzenie nr 41/2007 z dn. 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie: zbycia lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w budynku
mieszkalnym na działce nr ewid. 37/1 we wsi Łazy wraz z piwnicą i
pomieszczeniem gospodarczym oraz udziałem w gruncie.
Zarządzenie nr 42/2007 z dn. 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie: upoważnienia pracownika rzędu Gminy do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej.
Zarządzenie nr 43/2007 z dn. 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie:  upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej oraz prowadzenia spraw i wykonywania
zadań w imieniu Wójta Gminy w czasie jego nieobecności.
Zarządzenie nr 45/2007 z dn. 10 września 2007 roku
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2007
Zarządzenie nr 46/2007 z dn. 18 września 2007 roku
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2007
Zarządzenie nr 47/2007 z dn. 28 września 2007 roku
w sprawie: powołania składów obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 48/2007 z dn. 28 września 2007 roku
w sprawie: powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie czynności
związanych z przeprowadzaniem przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 50/2007 z dn. 28 września 2007 roku
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2007
Zarządzenie nr 51/2007 z dn. 11 października 2007 roku
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
na wolne stanowisko urzędnicze.
Zarządzenie nr 52/2007 z dn. 11 października 2007 roku
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia gruntów
Zarządzenie nr 53/2007 z dn. 17 października 2007 roku
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2007
Zarządzenie nr 54/2007 z dn. 17 października 2007 roku
w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
będącej własnością Gminy, położonej we wsi Prusy
Zarządzenie nr 55/2007 z dn. 31 października 2007 roku
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego
Zarządzenie nr 56/2007 z dn. 2 listopada 2007 roku
w sprawie: zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej
oraz dostarczenia odzieży roboczej
Zarządzenie nr 57/2007 z dn. 14 listopada 2007 roku
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2007
Zarządzenie nr 58/2007 z dn. 15 listopada 2007 roku
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2008
Zarządzenie nr 59/2007 z dn. 26 listopada 2007 roku
w sprawie: ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Kampinos dnia
wolnego od pracy
Zarządzenie nr 60/2007 z dn. 11 grudnia 2007 roku
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2007
Zarządzenie nr 61/2007 z dn. 13 grudnia 2007 roku
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze
Zarządzenie nr 62/2007 z dn. 18 grudnia 2007 roku
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2007
Zarządzenie nr 63/2007 z dn. 19 grudnia 2007 roku
w sprawie: składania sprawozdań z wykonania planu finansowego jednostek
Zarządzenie nr 64/2007 z dn. 27 grudnia 2007 roku
w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie nr 65/2007 z dn. 28 grudnia 2007 roku
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2007
Zarządzenie nr 66/2007 z dn. 28 grudnia 2007 roku
w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta w sprawie przyznawania zaliczek

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 25.06.2009 13:47
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1831