bip gmina kampinos

2012-02-06 15:06:22

2012


XVIII Sesja Rady Gminy - z dnia 11 stycznia

1. Uchwała Nr XVII/74/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Projektu Planu Ochrony dla Kampinoskiego Parku Narodowego na lata 2012-2031

XIX Sesja Rady Gminy - z dnia 29 lutego

1. Uchwała Nr XIX/75/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 r.
2. Uchwała Nr XIX/76/12 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów

Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2433
3. Uchwała Nr XIX/77/12 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych zasad jego funkcjonowania
4. Uchwała Nr XIX/78/12 w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania organu  administracji publicznej z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
5. Uchwała Nr XIX/79/12 zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2434
6. Uchwała Nr XIX/80/12 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

XX Sesja Rady Gminy - z dnia 28 marca

1. Uchwała Nr XX/81/12 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2. Uchwała Nr XX/82/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego
3. Uchwała Nr XX/83/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2020
Załącznik Nr 1 ; Załącznik Nr 2
4. Uchwała Nr XX/84/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 rok
5. Uchwała Nr XX/85/12 w sprawie funduszu sołeckiego

XXI Sesja Rady Gminy - z dnia 25 kwietnia

1. Uchwała Nr XXI/86/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 r.
2. Uchwała Nr XXI/87/12 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kampinos za 2011 rok
(Ze względu na obszerność Załącznika do Uchwały pn. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Kampinos - i problemy z załadowaniem pliku - zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu w wersji papierowej. Dokument znajduje się w Biurze Rady Gminy, które mieści się w Urzędzie Gminy w Kampinosie, ul. Niepokalanowska 3)
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4013
3. Uchwała Nr XXI/88/12 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Kampinos
4. Uchwała Nr XXI/89/12 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kampinos na 2012 rok
Plan pracy Komisji Rewizyjnej
Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej 
Plan pracy Komisji Ładu i Porządku Publicznego
Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

5. Uchwała Nr XXI/90/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy

XXII Sesja Rady Gminy - z dnia 30 maja

1. Uchwała Nr XXII/91/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 r.
2. Uchwała Nr XXII/92/12 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos za 2011 r.
3. Uchwała Nr XXII/93/12 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Kampinos
4. Uchwała Nr XXII/94/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów
    Załącznik - MAPA

5. Uchwała Nr XXII/95/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Budki Żelazowskie
    Załącznik - MAPA

6. Uchwała Nr XXII/96/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4765
7. Uchwała Nr XXII/97/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
8. Uchwała Nr XXII/98/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
9. Uchwała Nr XXII/99/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skarbikowo na lata 2010-2017
10. Uchwała Nr XXII/100/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kampinos

Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4766


XXIII Sesja Rady Gminy - z dnia 27 czerwca

1. Uchwała Nr XXIII/101/12 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu finansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Uchwała Nr XXIII/102/12 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdmnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=5069
3. Uchwała Nr XXIII/103/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020

4. Uchwała Nr XXIII/104/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 r.
5. Uchwała Nr XXIII/105/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.
6. Uchwała Nr XXIII/106/12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
7.
Uchwała Nr XXIII/107/12 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos - z dnia 9 sierpnia

1. Uchwała Nr XXIV/108/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 r.

XXV Sesja Rady Gminy Kampinos - z dnia 29 sierpnia

1. Uchwała Nr XXV/109/12 w sprawie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Kampinos w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" przyjętych Uchwałą Nr XLVII/284/06 Rady Gminy w Kampinosie z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia gminy Kampinos w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
2. Uchwała Nr XXV/110/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020
3. Uchwała Nr XXV/111/12  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 r.
4. Uchwała Nr XXV/112/12 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kampinos do realizacji projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

5. Uchwała Nr XXV/113/12 w sprawie wyrażenia woli wystąpienia z Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, działającej w formie stowarzyszenia 
6. Uchwała Nr XXV/114/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

XXVI Sesja Rady Gminy Kampinos - z dnia 8 października

1. Uchwała Nr XXVI/115/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020
2. Uchwała Nr XXVI/116/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 r.


XXVII Sesja Rady Gminy Kampinos - z dnia 24 października

1. Uchwała Nr XXVII/117/12 w sprawie przyjęcia aktualizacji 'Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019'
2. Uchwała Nr XXVII/118/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020
3. Uchwała Nr XXVII/119/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 r.
4. Uchwała Nr XXVII/120/12 w sprawie zatwierdzenia do realizacji proektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
5. Uchwała Nr XXVII/121/12 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=8801
6. Uchwała Nr XXVII/122/12 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Pasikonie
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=8802
7. Uchwała Nr XXVII/123/12 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=8803

XXVIII Sesja Rady Gminy Kampinos - z dnia 28 listopada

1. Uchwała Nr XXVIII/124/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9470
2. Uchwała Nr XXVIII/125/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9471
3. Uchwała Nr XXVIII/126/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włąscicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9472
4. Uchwała Nr XXVIII/127/12 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9473
5. Uchwała Nr XXVIII/128/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na terenie Gminy Kampinos
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9474
6. Uchwała Nr XXVIII/129/12 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2032 roku"
7. Uchwała Nr XXVIII/130/12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
8. Uchwała Nr XXVIII/131/12 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013"
9. Uchwała Nr XXVIII/132/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku na 2013 rok
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9475
10. Uchwała Nr XXVIII/133/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2013 rok
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9476
11. Uchwała Nr XXVIII/134/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2013 rok
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9477
12. Uchwała Nr XXVIII/135/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020
13. Uchwała Nr XXVIII/136/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 rok

XXIX Sesja Rady Gminy Kampinos - z dnia 19 grudnia

1. Uchwała Nr XXIX/137/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2. Uchwała Nr XXIX/138/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020
3. Uchwała Nr XXIX/139/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 r.
4. Uchwała Nr XXIX/140/12 zmieniająca uchwałę w spaie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2013 r.
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=147
5. Uchwała Nr XXIX/141/12 w sprawie Weloletniej Prognozy finansowej Gminy Kampinos na lata 2013-2020
6. Uchwała Budżetowa Gminy Kapinos na rok 2013 - Nr XXIX/142/12

Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=148

Informacje o artykule

Autor: Rada Gminy Kampinos
Zredagował(a):
Data powstania: 06.02.2012 15:06
Data modyfikacji: 12.10.2016 13:20
Liczba wyświetleń: 11672