bip gmina kampinos

2012-05-08 10:46:17

2012


Zarządzenie nr 0050.1.2012 z dn. 10 stycznia
w sprawie: ustalenia stawek za dzierżawę gruntów rolnych z gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie nr 0050.2.2012 z dn. 23 stycznia
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.3.2012 z dn. 23 stycznia
zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.4.2012 z dn. 13 stycznia
w sprawie: udzielenia zaliczek stałych dla pracowników Gminy Kampinos, którzy w ziwązku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio stale powtarzające się wydatki
Zarządzenie nr 0050.5.2012 z dn. 13 stycznia
w sprawie: upoważnienia pracownika OPS w Kampinosie do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z tego funduszu
Zarządzenie nr 0050.6.2012 z dn. 29 lutego 2012
zmianiające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2012 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr 0050.7.2012 z dn. 29 lutego
w sprawie: wyborów uzupełniających do rady sołeckiej Sołectwa Granica
Zarządzenie nr 0050.7A.2012 z dn. 29 lutego
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zarządzenie nr 0050.8.2012 z dn. 1 marca
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 r.
Zarządzenie nr 0050.9.2012 z dn. 19 marca
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie nr 0050.10.2012 z dn. 22 marca
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2012 roku
Zarządzenie nr 0050.10A.2012 z dn. 27 marca
w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu 'E-kuchnia@ekonomia gatronomii'

Zarządzenie nr 0050.11.2012 z dn. 22 marca
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w roku 2012
Zarządzenie nr 0050.12.2012 z dn. 22 marca
w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 r.
Zarządzenie nr 0050.13.2012 z dn. 28 marca
w sprawie: zmian w planie finansowym
Zarządzenie nr 0050.14.2012 z dn. 30 marca
w sprawie: regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "E-kuchnia @ ekonomia gastronomii" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
REGULAMIN; Załączniki
Zarządzenie nr 0050.15.2012 z dn. 12 kwietnia
w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos - z zakresu kultury fizycznej pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w roku 2012.
Zarządzenie nr 0050.16.2012 z dn. 12 kwietnia
w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos - z zakresu rozwijania postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w roku 2012.
Zarządzenie nr 0050.17.2012 z dn. 16 kwietnia
w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.18.2012 z dn. 17 kwietnia
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2012 (sport)
Zarządzenie nr 0050.19.2012 z dn. 17 kwietnia
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2012 (rozwijanie prawidłowych postaw społecznych)
Zarządzenie nr 0050.20.2012 z dn. 17 kwietnia
w sprawie: ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Kampinos dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania
Zarządzenie nr 0050.21.2012 z dn. 25 kwietnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2012 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 0050.22.2012 z dn. 30 kwietnia
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w projekcie 'E-kuchnia@ekonomia gastronomii' współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zarządzenie nr 0050.23.2012 z dn. 15 maja
w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kampinos za 2011 r.
Zarządzenie nr 0050.24.2012 z dn. 18 maja
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 r.
Zarządzenie nr 0050.25.2012 z dn. 18 maja
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2012 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.26.2012 z dn. 30 maja
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2012 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.27.2012 z dn. 19 czerwca
w sprawie powołania komisji ds. odbioru koparko-ładowarki wraz z osprzętem oraz kosiarki bijakowej zakupionej w ramach zadania pn. "Zakup koparko-ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych-II"
Zarządzenie nr 0050.28.2012 z dn. 27 czerwca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2012 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.29.2012 z dn. 29 czerwca
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 r.
Zarządzenie nr 0050.30.2012 z dn. 29 czerwca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu Urzędu Gminy Kampinos na 2012 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.31.2012 z dn. 9 lipca
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie nr 0050.32.2012 z dn. 16 lipca
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012
Zarządzenie nr 0050.33.2012 z dn. 16 lipca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2012 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.35.2012 z dn. 24 lipca
w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Kampinosie
Zarządzenie nr 0050.36.2012 z dn. 30 lipca
w sprawie: powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie czynności związanych z przeprowadzaniem przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 0050.37.2012 z dn. 30 lipca
w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kirsztajnów
Zarządzenie nr 0050.38.2012 z dn. 30 lipca
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.39.2012 z dn. 6 sierpnia
w sprawie: wprowadzenia zmian do dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zarządzenie nr 0050.40.2012 z dn. 6 sierpnia
w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu 'Młodzi zdolni' Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie
Zarządzenie nr 0050.41.2012 z dn. 9 sierpnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr 0050.42.2012 z dn. 14 sierpnia
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 r.
Zarządzenie nr 0050.43.2012 z dn. 14 sierpnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2012 rok oraz planu finansowego zadań zleconych odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr 0050.44.2012 z dn. 27 sierpnia
w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos.
Zarządzenie nr 0050.46.2012 z dn. 29 sierpnia
w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w 2012 roku złożonych w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożutku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie nr 0050.47.2012 z dn. 29 sierpnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2012 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Zarządzenie nr 0050.48.2012 z dn. 13 sierpnia
w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie czynności związanych z przeprowadzaniem przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 0050.49.2012 z dn. 13 września
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Pasikonie i Wiejca
Zarządzenie nr 0050.50.2012 z dn. 21 września
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 r.
Zarządzenie nr 0050.51.2012 z dn. 21 września
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2012 rok oraz planu finansowego zafdań z zakresu administracji rządowej orazinnych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.52.2012 z dn. 28 września
w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 'Moja szkoła jest OK.!"
Zarządzenie nr 0050.53.2012 z dn. 28 września
zmieniające Uchwałę Budźetową Gminy Kampinos na 2012 r.
Zarządzenie nr 0050.54.2012 z dn. 28 września
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2012 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.55.2012 z dn. 8 października
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampoinos na 2012 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 0050.56.2012 z dn. 8 października
w sprawie ustalenia zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"
Zarządzenie nr 0050.56A.2012 z dn. 8 października
w sprawie ustalenia zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencjie kluczowe w szkołach podstawowych"

Zarządzenie nr 0050.57.2012 z dn. 8 października
w sprawie ustalenia zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"
Zarządzenie nr 0050.58.2012 z dn. 24 października
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2012 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.60.2012 z dn. 29 października
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 r.
Zarządzenie nr 0050.61.2012 z dn. 29 października
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2012 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.62.2012 z dn. 12 listopada
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 r.
Zarządzenie nr 0050.63.2012 z dn. 12 listopada
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2012 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.64.2012 z dn. 14 listopada
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020
Zarządzenie nr 0050.65.2012 z dn. 28 listopada
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2012 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.66.2012 z dn. 30 listopada
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 r.

Zarządzenie nr 0050.67.2012 z dn. 30 listopada
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2012 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.68.2012 z dn. 28 grudnia
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 rok
Zarządzenie nr 0050.69.2012 z dn. 28 grudnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2012 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 08.05.2012 10:46
Data modyfikacji: 30.01.2013 10:46
Liczba wyświetleń: 6852