bip gmina kampinos

2009-07-20 15:01:07

2009


STYCZEŃ - XXXII Sesja Rady Gminy
1.Uchwała Nr XXXII/142/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. 
2.Uchwała Nr XXXII/143/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
3.Uchwała Nr XXXII/144/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

LUTY - XXXIII, XXXIV i XXXV Sesja Rady Gminy
1.Uchwała Nr XXXIII/145/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
2.Uchwała Nr XXXIV/146/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
3.Uchwała Nr XXXIV/147/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
4.Uchwała Nr XXXIV/148/09 w sprawie przystąpienia Gminy Kampinos do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
5.Uchwała Nr XXXIV/149/09 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kampinos
6.Uchwała Nr XXXIV/150/09 zmieniająca Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2009
7.Uchwała Nr XXXIV/151/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kampinos do realizacji projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Program Operacyjnego Kapitał Ludzki
8.Uchwała Nr XXXIV/152/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
9.Uchwała Nr XXXV/153/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
10. Uchwała Nr XXXV/154/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

MARZEC - XXXVI Sesja Rady Gminy
1.Uchwała Nr XXXVI/155/09 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia
Jednolity identyfikator aktu -
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/83/2231
2.Uchwała Nr XXXVI/156/09 w sprawie przystąpienia Gminy Kampinos do spółki prawa handlowego
3.Uchwała Nr XXXVI/157/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
4.Uchwała Nr XXXVI/158/09 w sprawie przyjęcia
Planu Odnowy Miejscowości Kampinos (zaktualizowany Plan stanowi załącznik do Uchwały Nr XLVIII/215/10 z dnia 16.03.2010 r.)
5.Uchwała Nr XXXVI/159/09 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Gnatowice Stare (zaktualizowany Plan stanowi załącznik do Uchwały nr XLVIII/216/10 z dnia 16.03.2010 r.)
6.Uchwała Nr XXXVI/160/09 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Kampinos
7.Uchwała Nr XXXVI/161/09 w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kampinos na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015 roku.
8.Uchwała Nr XXXVI/162/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kampinos do realizacji projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Poddziałania 7.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KWIECIEŃ - XXXVII i XXXVIII Sesja Rady Gminy
1.Uchwała Nr XXXVII/163/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
2.Uchwała Nr XXXVIII/164/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
3.Uchwała Nr XXXVIII/165/09 w sprawie ustalenia
Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia
Jednolity identyfikator  aktu -
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/92/2573
4.Uchwała Nr XXXVIII/166/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos za 2008 rok 

MAJ - XXXIX Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXXIX/167/09 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXXVI/157/09 z dnia 23 marca 2009 dotyczącej zmiany budżetu gminy na 2009 r.
2. Uchwała Nr XXXIX/168/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
3. Uchwała Nr XXXIX/169/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego
4. Uchwała Nr XXXIX/170/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego
5. Uchwała Nr XXXIX/171/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Kampinos do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administtracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V "Dobre rządzenie" Działania 5.2. "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej" Poddziałania 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

LIPIEC - XL i XLI Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XL/172/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
2. Uchwała Nr XL/173/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
3. Uchwała Nr XL/174/09 w sprawie nabycia nieruchomości zajętej pod drogę
4. Uchwała Nr XL/175/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
Planu Odnowy Miejscowości Kampinos na lata 2009-2016 
 
5. Uchwała Nr XLI/178/09 w sprawie funduszu sołeckiego
6. Uchwała Nr XLI/179/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos (fragment wsi Podkampinos)
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY do Uchwały
7. Uchwała Nr XLI/180/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (fragment wsi Łazy Kolonia Ludwików)
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY do Uchwały
8. Uchwała Nr XLI/181/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (fragment wsi Szczytno)
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY do Uchwały
9. Uchwała Nr XLI/182/09 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
10. Uchwała Nr XLI/183/09 w sprawie powołania Skarbnika GminySIERPIEŃ - XLII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XLII/184/09 w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
2.
Uchwała Nr XLII/185/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.

WRZESIEŃ - XLIII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XLIII/186/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
2. Uchwała Nr XLIII/187/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
3. Uchwała Nr XLIII/188/09 w sprawie najmu nieruchomości
4. Uchwała Nr XLIII/189/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki


PAŹDZIERNIK - XLIV Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XLIV/190/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2009 r.
2. Uchwała Nr XLIV/191/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

LISTOPAD - XLV Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XLV/192/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
2. Uchwała Nr XLV/193/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Jednolity identyfikator aktu -
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/206/6103
3. Uchwała Nr XLV/194/09 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień od tego podatku
Jednolity identyfikator aktu -
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/206/6104
4. Uchwała Nr XLV/195/09 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Jednolity identyfikator aktu -
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/206/6105
5. Uchwała Nr XLV/196/09 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszrze Gminy Kampinos
6. Uchwała Nr XLV/197/09 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz jej poboru w drodze inkasa
Jednolity identyfikator aktu -
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/206/6106
7. Uchwała Nr XLV/198/09 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu finansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego
8. Uchwała Nr XLV/199/09 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2010 


GRUDZIEŃ - XLVI Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XLVI/200/09 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Jednolity identyfikator aktu - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/28/412
2. Uchwała Nr XLVI/201/09 w sprawie zatwierdzenia GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 r.
3. Uchwała Nr XLVI/202/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 3a
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
4. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2010 NR XLVI/203/09
Załącznik Nr 1   – DOCHODY
Załącznik Nr 2   – WYDATKI
Załącznik Nr 2a – WYDATKI bieżące
Załącznik Nr 2b – WYDATKI majątkowe
Załącznik Nr 3   – PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu w 2010 r.
Załącznik Nr 4   – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
                        z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
                        odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 5   – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
                        alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych
                        w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
                        Problemów Alkoholowych
Załącznik Nr 6   – Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym 
                         Programie Przeciwdziałania Narkomanii
Załącznik Nr 7   – Dotacje podmiotowe w 2010 r.
Załącznik Nr 8   – dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
                        do sektora finansów publicznych w 2010 r.
Załącznik Nr 9   – ZESTAWIENIE przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
                        Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Załącznik Nr 10  – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte
                        wieloletnimi programami inwestycyjnymi
Załącznik Nr 11 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
                        w latach 2010 – 2012
Załącznik Nr 12 – Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem
                        środków europejskich i innych środków pochodzących ze
                        źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Załącznik Nr 13 – Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne.


Jednolity identyfikator aktu
-
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/28/413

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 20.07.2009 15:01
Data modyfikacji: 25.03.2010 11:17
Liczba wyświetleń: 12438