bip gmina kampinos

2012-11-13 09:53:36

2010


Zarządzenie nr 0050.1.2010 z dn. 10 stycznia
w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zarządzenie nr 0050.2.2010 z dn. 11 stycznia
w sprawie: zmiany Stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi udzielane przez Urząd Gminy w Kampinosie o wartości zamówienia poniżej 14000 Euro.
Zarządzenie nr 0050.2A.2010 z dn. 12 stycznia
w sprawie: zasad publikacji ogłoszeń i reklam w Biuletynie Kampinoskim
Zarządzenie nr 0050.3.2010 z dn. 1 lutego
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie
Zarządzenie nr 0050.3A.2010 z dn. 1 lutego
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2010 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr 0050.4.2010 z dn. 24 lutego
w sprawie: powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
Zarządzenie nr 0050.5.2010 z dn. 16 marca
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Zarządzenie nr 0050.5A.2010 z dn. 16 marca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2010 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.6.2010 z dn. 24 marca
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
Zarządzenie nr 0050.6a.2010 z dn. 1 kwietnia
w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie do podejmowania działań wobec dłuźników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach oraz prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z tego funduszu
Zarządzenie nr 0050.6b.2010 z dn. 1 kwietnia
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kandydata na urzędnika samorządowego
 
Zarządzenie nr 0050.7.2010 z dn. 9 kwietnia
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2010
Zarządzenie nr 0050.7A.2010 z dn. 9 kwietnia
w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Mali odkrywcy"  oraz wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych dla projektów współfinansowanych z EFS w ramach POKL
Zarządzenie nr 0050.8.2010 z dn. 9 kwietnia
w sprawie: wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2010 r. dla pracowników Urzędu Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.8A.2010 z dn. 24 marca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2010 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
Zarządzenie nr 0050.8B.2010 z dn. 26 kwietnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2010 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.9.2010 z dn. 6 maja
w sprawie: ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów - urzędnika wyborczego
Zarządzenie nr 0050.10.2010 z dn. 10 maja
w sprawie: upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania
Zarządzenie nr 0050.11.2010 z dn. 10 maja
w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej
Zarządzenie nr 0050.12.2010 z dn. 10 maja
w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
Zarządzenie nr 0050.13.2010 z dn. 20 maja
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
Zarządzenie nr 0050.14.2010 z dn. 20 maja
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2010 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr 0050.14A.2010 z dn. 24 maja
w sprawie: upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Zarządzenie nr 0050.15.2010 z dn. 31 maja
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 0050.15A.2010 z dn. 31 maja
w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kampinos na rok szkolny 2010/2011
Zarządzenie nr 0050.16.2010 z dn. 7 czerwca
w sprawie: powołania gminnej komisji w celu ustalenia szkód wywołanych podtopieniami rzeki Utraty upraw rolnych na terenie gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.17.2010 z dn. 7 czerwca
w sprawie: wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników
Zarządzenie nr 0050.18.2010 z dn. 19 czerwca
w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
Zarządzenie nr 0050.19.2010 z dn. 14 czerwca 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2010 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.20.2010 z dn. 18 czerwca
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
Zarządzenie nr 0050.21.2010 z dn. 18 czerwca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2010 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.22.2010 z dn. 18 czerwca
w sprawie: wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad gospodarki kluczami w Urzędzie Gminy w Kampinosie
Zarządzenie nr 0050.23.2010 z dn. 24 czerwca
w sprawie: zatwierdzenia wyniku finansowego Biblioteki Gminy Kampinos za rok 2009
Zarządzenie nr 0050.24.2010 z dn. 29 czerwca
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
Zarządzenie nr 0050.25.2010 z dn. 29 czerwca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2010 rok oraz planu finansowego zadań z zakesu z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.26.2010 z dn. 2 lipca
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie 
Zarządzenie nr 0050.27.2010 z dn. 2 lipca
w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Strzyżew Parcele
Zarządzenie nr 0050.28.2010 z dn. 29 czerwca
w sprawie: ograniczenia poboru wody
Zarządzenie nr 0050.29.2010 z dn. 27 lipca
w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Prusy
Zarządzenie nr 0050.30.2010 z dn. 2 sierpnia
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zarządzenie nr 0050.31.2010 z dn. 3 sierpnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2010 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.32.2010 z dn. 3 sierpnia
w sprawie wprowadzenia procedur windykacji należności w Urzędzie Gminy Kampinos
Załącznik 1 ; Załącznik 2
Zarządzenie nr 0050.33.2010 z dn. 4 sierpnia
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kirsztajnów
Zarządzenie nr 0050.34a.2010 z dn. 18 sierpnia
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
Zarządzenie nr 0050.35.2010 z dn. 19 sierpnia
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budźetu Gminy Kampinos za I półrocze 2010 r.
Zarządzenie nr 0050.36.2010 z dn. 19 sierpnia
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
Zarządzenie nr 0050.37.2010 z dn. 19 sierpnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2010 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.38.2010 z dn. 20 sierpnia
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Prusy
Zarządzenie nr 0050.39.2010 z dn. 6 września
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2010 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.41.2010
z dn. 29 września
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
 
Zarządzenie nr 0050.42.2010 z dn. 29 września
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2010 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.43.2010
z dn. 29 września
w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania
Zarządzenie nr 0050.44.2010
z dn. 29 września
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
Zarządzenie nr 0050.45.2010 z dn. 11 października
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej
Zarządzenie nr 0050.46.2010
z dn. 15 października
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2010 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.47.2010 z dn. 20 października
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
Zarządzenie nr 0050.48.2010 z dn. 20 października
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2010 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.49.2010 z dn. 25 października
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
Zarządzenie nr 0050.51.2010
z dn. 5 listopada
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2010 r. dla pracowników Urzędu Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.52.2010
z dn. 8 listopada
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2010 rok oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.53.2010
z dn. 10 listopada
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budźetowej na 2011 r. oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020
Zarządzenie nr 0050.54.2010
z dn. 19 listopada
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
Zarządzenie nr 0050.55.2010
z dn. 19 listopada
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2010 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.56.2010
z dn. 22 listopada
w sprawie powołania komisji ds. jakości wykonanych prac podczas Termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie - II etap
Zarządzenie nr 0050.57.2010
z dn. 2 grudnia
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Zarządzenie nr 0050.58.2010
z dn. 3 grudnia
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
Zarządzenie nr 0050.59.2010
z dn. 3 grudnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2010 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.60.2010
z dn. 10 grudnia
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2010 r. dla pracowników Urzędu Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.61.2010
z dn. 17 grudnia
w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pn.: 'Budowa Gimnazjum w Kampinosie'
Zarządzenie nr 0050.62.2010
z dn. 10 grudnia
w sprawie: odwołania Zastępcy Wójta
Zarządzenie nr 0050.62A.2010
z dn. 17 grudnia
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na urzędnika samorządowego
Zarządzenie nr 0050.63.2010
z dn. 20 grudnia
w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Zarządzenie nr 0050.64.2010 z dn. 20 grudnia
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz prowadzenia spraw i wykonywania zadań w imieniu Wójta Gminy w czasie jego nieobecności
Zarządzenie nr 0050.65.2010
z dn. 22 grudnia
w sprawie wyznaczenia osoby do załatwiania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Zarządzenie nr 0050.66.2010
z dn. 29 grudnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2010 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.67.2010
z dn. 29 grudnia
w sprawie zmiany zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu 'Mali Odkrywcy' oraz wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych dla projektów współfinansowanych z EFS w ramach POKL
Zarządzenie nr 0050.68.2010
z dn. 29 grudnia
w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zarządzenie nr 0050.69.2010
z dn. 29 grudnia
w sprawie zmiany zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu 'Mali Odkrywcy' oraz wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych dla projektów współfinansowanych z EFS w ramach POKL
Zarządzenie nr 0050.70.2010
z dn. 29 grudnia
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.71.2010
z dn. 29 grudnia
w sprawie rozliczania opłaty za pobyt w Domu Opieki Społecznej wnoszonej przez członków rodziny
 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 13.11.2012 09:53
Data modyfikacji: 09.04.2013 08:56
Liczba wyświetleń: 6933