bip gmina kampinos

2013-01-31 14:45:14

2013


XXX Sesja Rady Gminy - z dnia 23 stycznia
1. Uchwała Nr XXX/143/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2. Uchwała Nr XXX/144/13 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1663

XXXI Sesja Rady Gminy - z dnia 30 stycznia
1. Uchwała Nr XXXI/145/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020
2. Uchwała Nr XXXI/146/13 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.
3. Uchwała Nr XXXI/147/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1825

XXXII Sesja Rady Gminy - z dnia 21 lutego
1. Uchwała Nr XXXII/148/13 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej

XXXIII Sesja Rady Gminy - z dnia 13 marca
1. Uchwała Nr XXXIII/149/13  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020
Załącznik nr 1  ; Załącznik nr 2
2. 
Uchwała Nr XXXIII/150/13 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 rok
3. Uchwała 
Nr XXXIII/151/13  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kampinos na 2013 r.
4. 
Uchwała Nr XXXIII/152/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budźetu Gminy Kampinos na 2013 r.

XXXIV Sesja Rady Gminy - z dnia 27 marca
1. Uchwała Nr XXXIV/153/13 w sprawie przyjęcia 'Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013'

Jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4441
2. Uchwała Nr XXXIV/154/13 w sprawie funduszu sołeckiego
3. Uchwała Nr XXXIV/155/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielelm lub zarządzającym jest Gmina Kampinos, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego dot. stwierdzenia nieważności części Uchwały
Jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4440
4. Uchwała Nr XXXIV/156/13 w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego
5. Uchwała Nr XXXIV/157/13 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kampinos na 2013 rok  
  


XXXV Sesja Rady Gminy - z dnia 24 kwietnia
1. Uchwała Nr XXXV/158/13 w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Gminie Kampinos 
Załącznik
2. Uchwała Nr XXXV/159/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
3. Uchwała Nr XXXV/160/13 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos

Jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5592
4. Uchwała Nr XXXV/161/13 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.

XXXVI Sesja Rady Gminy - z dnia 28 maja
1. Uchwała Nr XXXVI/162/13  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2. Uchwała Nr XXXVI/163/13  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.
3. Uchwała Nr XXXVI/164/13  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos za 2012 r.
4. Uchwała Nr XXXVI/165/13  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6472

XXXVII Sesja Rady Gminy - z dnia 6 czerwca
1. Uchwała Nr XXXVII/166/13  w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Kampinos
2. Uchwała Nr XXXVII/167/13  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego


XXXVIII Sesja Rady Gminy - z dnia 19 czerwca
1. Uchwała Nr XXXVIII/168/13 zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

XXXIX Sesja Rady Gminy - z dnia 26 czerwca
1. Uchwała Nr XXXIX/169/13  w sprawie Porozumienia jednostek samorządu terytorialnego położonych w paśmie zachodnim województwa mazowieckiego w przedmiocie wykonania wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestychi pn. 'Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa azowieckiego w krytarzu m.st. Warszawa Dzielnica Bemowo-Stare Babice-Ożarów Mazowiecki-Leszno-Błonie-Kampinos-Sochaczew"
2. Uchwała Nr XXXIX/170/13  w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu finansownego z
Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Uchwała Nr XXXIX/171/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. 
4. Uchwała Nr XXXIX/172/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fnansowej na lata 2013-2020
5. Uchwała Nr XXXIX/173/13 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.
6. Uchwała Nr XXXIX/174/13 w sprawie udzielenia Wójtowi Giny Kampinos absolutorium z tyułu wykonania budźetu za 2012 r.

XL Sesja Rady Gminy - z dnia 11 lipca
1. Uchwała Nr XL/175/13  w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Gminy Kampinos
2. Uchwała Nr XL/176/13  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2020
3. Uchwała Nr XL/177/13  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.
4. Uchwała Nr XL/178/13  uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=8364
5. Uchwała Nr XL/179/13  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na terenie Gminy Kampinos.
Jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=8284

XLI Sesja Rady Gminy - z dnia 11 września
1. Uchwała XLI/180/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kampinos w gminie Kampinos
Jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=9813
2. Uchwala XLI/181/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący wieś Kampinos A część Ia, ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego
3. Uchwala XLI/182/13 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=9815
4. Uchwala XLI/183/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020
5. Uchwala XLI/184/13 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.

XLII Sesja Rady Gminy - z dnia 10 października
1. Uchwała XLII/185/13 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos
2. Uchwała XLII/186/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020
3. 
Uchwała XLII/187/13 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.

XLIII Sesja Rady Gminy - z dnia 4 listopada
1. Uchwała XLIII/188/13  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinosna 2013 r.
2. Uchwała XLIII/189/13  w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy
3. Uchwała XLIII/190/13  w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego

XLIV Sesja Rady Gminy - z dnia 13 listopada
1. Uchwała XLIV/191/13  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2. 
Uchwała XLIV/192/13  w sprawie Rocznego programu wspólpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 
Załącznik Nr 1  - Program
3. Uchwała XLIV/193/13  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku na 2014 rok
4. Uchwała XLIV/194/13  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2014
5. Uchwała XLIV/195/13  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2014 rok
6. Uchwała XLIV/196/13  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020
7. 
Uchwała XLIV/197/13  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 rok

XLV Sesja Rady Gminy - z dnia 29 listopada
1. Uchwała XLV/198/13  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020
2. Uchwała XLV/199/13  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r. 


XLVI Sesja Rady Gminy - z dnia 17 grudnia
1. Uchwała XLVI/200/13   w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
Załącznik Nr 1  ; Załącznik Nr 2
2. Uchwała XLVI/201/13  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego
3. 
Uchwała XLVI/202/13  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego
4. Uchwała XLVI/203/13  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020
5. Uchwała XLVI/204/13  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.
6. Uchwała XLVI/205/13  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2014-2020
7. Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2014 Nr XLVI/206/13  

Informacje o artykule

Autor: Rada Gminy Kampinos
Zredagował(a):
Data powstania: 31.01.2013 14:45
Data modyfikacji: 14.02.2014 15:01
Liczba wyświetleń: 9994