bip gmina kampinos

2009-07-22 13:00:52

2004


STYCZEŃ - XVIII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XVIII/136/04 W sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok
2. Uchwała Nr XVIII/137/04 W sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podst. z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
3. Uchwała Nr XVIII/138/04 W sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
4. Uchwała Nr XVIII/139/04 Zmiana Uchwały Nr XVII/107/03 dotyczącej utworzenia G.P.G.K. (zmiana siedziby)
5. Uchwała Nr XVIII/140/04 Zmiana Uchwały Nr XVII/130/03 w sprawie stawek podatku od nieruchomości (dot. Inkasa)
6. Uchwała Nr XVIII/141/04 Zmiana Uchwały Nr XVII/131/03 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta (dot. inkasa)
7. Uchwała Nr XVIII/142/04 Zmiana Uchwały Nr XVII/132/03 w sprawie podatku od posiadania psów (dot. inkasa)
8. Uchwała Nr XVIII/143/04 Zmiana Uchwały Nr V/41/03 w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącej i Radnych
9. Uchwała Nr XVIII/144/04 W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego p. M. Malinowskiego

MARZEC - XIX i XX Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XIX/145/04  
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004
Załącznik nr 1 ; Załącznik nr 2 ; Załącznik nr 3 ; Załącznik nr 4 ; Załącznik nr 5 ; Załącznik nr 6 ; Załącznik nr 7 ; Załącznik nr 8 ; Załącznik nr 9  
2.
Uchwała Nr XIX/146/04 
Przystąpienie do Trójstronnego Porozumienia w sprawie modernizacji dróg powiatowych
3.
Uchwała Nr XIX/147/04 
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na rok 2004 Załącznik nr 1
4. Uchwała Nr XX/148/04 Zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.
5. Uchwała Nr XX/149/04 Ustalenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego
6. Uchwała Nr XX/150/04 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2004
7.
Uchwała Nr XX/151/04 W sprawie przekazania pomocy dla repatriantów
5. Uchwała Nr XX/152/04 W sprawie zmiany uchwały XVII/129/03 dot. stawek podatku od środków transportowych.

KWIECIEŃ - XXI
Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXI/153/04 W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004
 
2.
Uchwała Nr XXI/154/04 
W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium
3.
Uchwała Nr XXI/155/04 
W sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
4.
Uchwała Nr XXI/156/04 
W sprawie zlecenia przeprowadzenia doraźnej kontroli w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
5.
Uchwała Nr XXI/157/04 
W sprawie zmiany uchwały Nr XX/152/04 dotyczącej stawek podatku od środków transportowych

CZERWIEC - XXII i XXIII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXII/158/04  W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004
 
2.
Uchwała Nr XXII/159/04 
W sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego
3.
Uchwała Nr XXII/160/04 
W sprawie zmiany NrVIII/57/03 odnośnie składu osobowego Komisji Rady
4.
Uchwała Nr XXII/161/04 W sprawie zmiany uchwały Nr III/15/02
odnośnie wyboru przedstawicieli Rady Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Kampinos”
5.
Uchwała Nr XXII/162/04 W sprawie wyra
żenia zgody na przekazanie środków finansowych na budowę Pomnika Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej 
6.
Uchwała Nr XXII/163/04 W sprawie zmiany uchwały Nr XII/94/03 odnośnie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003-2007
7. Uchwała Nr XXII/164/04 W sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy

8. Uchwała Nr XXIII/165/04 W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

SIERPIEŃ - XXIV Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXIV/166/04 
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/107/04 dotyczącej utworzenia G.P.G.K.
2. Uchwała Nr XXIV/167/04 
W sprawie zmian Budżetu Gminy na 2004 rok.
3.
Uchwała Nr XXIV/168/04 
W sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kampinos na lata 2004-2013
4.
Uchwała Nr XXIV/169/04 
W sprawie ustanowienia stałej opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w Przedszkolu
5.
Uchwała Nr XXIV/170/04 
W sprawie powołania Komisji Doraźnej do rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej

WRZESIEŃ -
XXV Sesja
Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXV/171/04 W sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.

2. Uchwała Nr XXV/172/04 
W sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie, 
Statut, Regulamin i Schemat Organizacyjny OPS

3. Uchwała Nr XXV/173/04 W sprawie ustalenia zasad przyznawania i zwrotu świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych tj. usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.
4. Uchwała Nr XXV/174/04 
W sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/02 dotyczącej składu osobowego Komisji Rewizyjnej

PAŹDZIERNIK - XXVI Sesja
 
Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXVI/175/04 W sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.

2. Uchwała Nr XXVI/176/04 
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos
3.
Uchwała Nr XXVI/177/04 
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/185/01Rady Gminyw Kampinosie z dnia 29 XI 2001
4. Uchwała Nr XXVI/178/04 
W sprawie opinii dotyczącej przeniesienia siedziby władz Powiatu Warszawskiego Zachodniego

LISTOPAD  - XXVII
Sesja
Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXVII/179/04 
W sprawie określenia wzorów formularzy, tj. informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości
2. Uchwała Nr XXVII/180/04
 W sprawie określenia wzorów formularzy, tj. informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny
3. Uchwała Nr XXVII/181/04 
W sprawie określenia wzorów formularzy, tj. informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny
4. Uchwała Nr XXVII/182/04 
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru
5.
Uchwała Nr XXVII/183/04 W sprawie obniż
enia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 r. oraz poboru tego podatku w drodze inkasa 
6.
Uchwała Nr XXVII/184/04 
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od od nieruchomości na rok 2005, zwolnień z tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.
7.
Uchwała Nr XXVII/185/04 
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podaku
8. Uchwała Nr XXVII/186/04 
W sprawie ustalenia wysokości miesięcznych zryczałtow
anych diet dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego oraz Radnych.
9.
Uchwała Nr XXVII/187/04 
W sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok
10.
Uchwała Nr XXVII/188/04 W sprawie przyjęcia
Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kampinos na lata 2004-2011
  
11.
Uchwała Nr XXVII/189/04 
W sprawie udziału w komisjach ds. odbioru robót budowlano-remontowych na terenie gminy

GRUDZIEŃ - XXVIII
Sesja
Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXVIII/190/04 
W sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zwolnień z tej opłaty oraz poboru podatku w drodze inkasa
2.
Uchwała Nr XXVIII/191/04 
W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania (...) dla pracowników OPS
3.
Uchwała Nr XXVIII/192/04 
W sprawie wskazania banku do bankowej obsługi Budżetu Gminy Kampinos

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 22.07.2009 13:00
Data modyfikacji: 22.07.2009 13:22
Liczba wyświetleń: 1745