bip gmina kampinos

2013-09-16 15:08:44

INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”


Wójt Gminy Kampinos zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kampinos do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.
Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) mające swoją siedzibę na terenie Gminy Kampinos i prowadzące działalność na terenie Gminy Kampinos.

Forma i miejsce konsultacji
1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie do 31 października 2013 roku do godz. 15.30,
a) w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Informacji o konsultacjach, na adres: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos,
b)  elektronicznie na adres e-mail: adm@kampinos.pl ,
c) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos.
2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostaje na stronie internetowej Gminy Kampinos www.kampinos.pl , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kampinos.pl oraz  na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu.
3. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy 2014".
4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:
a)  przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
b) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu po terminie ogłoszonych konsultacji,
c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos, pokój nr 6 oraz pod numerem telefonu: 22 725 00 40  wew. 19 - osoba do kontaktu – Wioletta Siekiera, Insp. ds. informacji publicznej.

Wójt Gminy Kampinos
/-/ mgr inż. Tomasz Tymoftyjewicz 

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Projekt Uchwały 2013-09-17 11:59:50
załącznik Projekt Programu Współpracy na rok 2014 2013-09-17 12:10:41
załącznik FORMULARZ konsultacyjny 2013-09-17 12:11:06

Informacje o artykule

Autor: Wioletta Siekiera
Zredagował(a):
Data powstania: 16.09.2013 15:08
Data modyfikacji: 17.09.2013 11:59
Liczba wyświetleń: 2221