bip gmina kampinos

2009-07-23 14:12:13

2009


Zarządzenie nr 1/2009 z dn. 2 stycznia
w sprawie: opłat dodatkowych za udostępnienie informacji publicznej
Zarządzenie nr 2/2009 z dn. 2 stycznia
w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz prowadzenia spraw i wykonywania zadań w imieniu Wójta Gminy w czasie jego nieobecności
Zarządzenie nr 3/2009 z dn. 2 stycznia
w sprawie: upoważnienia do składania oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem
Zarządzenie nr 4/2009 z dn. 15 stycznia
w sprawie:
 upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużników
Zarządzenie nr 5/2009 z dn. 15 stycznia
w sprawie:
 upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużników
Zarządzenie nr 6/2009 z dn. 15 stycznia
w sprawie:
 upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużników
Zarządzenie nr 7/2009 z dn. 15 stycznia
w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r.
Zarządzenie nr 8/2009 z dn. 29 stycznia
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność pracownika Urzędu Gminy
Zarządzenie nr 9/2009 z dn. 16 lutego
w sprawie: wyznaczenia i upoważnienia do kontroli

Zarządzenie nr 10/2009 z dn. 17 lutego
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert i przyznania pomocy finansowej na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r.

Zarządzenie nr 11/2009 z dn. 26 lutego
w sprawie: wyznaczenia osoby do załatwiania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Zarządzenie nr 12/2009
z dn. 26 lutego
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie
Zarządzenie nr 13/2009
z dn. 6 marca
w sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Kampinos
Zarządzenie nr 14/2009
z dn. 13 marca
w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Gminy w Kampinosie
Zarządzenie nr 15/2009
z dn. 18 marca
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
Zarządzenie nr 16/2009
z dn. 30 marca
Zarządzenie nr 17/2009
z dn. 30 marca
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2009
Zarządzenie nr 18/2009
z dn. 2 kwietnia
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2009
Zarządzenie nr 18a/2009
z dn. 15 kwietnia
w sprawie: powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kat. B), której okres przechowywania upłynął
Zarządzenie nr 19/2009
z dn. 23 kwietnia
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert i przyznania pomocy finansowej na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w zakresie: 1.prowadzenia środowiskowych form wsparcia dla dzieci ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych - placówek wsparcia dziennego dla w 2009 roku oraz 2. organizacji zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym ze specjalnośćią - piłka koszykowa - w 2009 roku
Zarządzenie nr 20/2009 z dn. 29 kwietnia
w sprawie:
 powołania komisji odbioru prac związanych z realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków bytowo-socjalnych w miejscowości Łazy, Gm. Kampinos

Zarządzenie nr 21/2009 z dn. 7 maja
w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie
Zarządzenie nr 22/2009
z dn. 8 maja 
w sprawie: regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy Kampinos oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kampinos.
Zarządzenie nr 23/2009
z dn. 8 maja 
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2009
Zarządzenie nr 24/2009
z dn. 12 maja 
w sprawie: powołania składów obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 25/2009
z dn. 19 maja 
w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy, położonej we wsi Łazy
Zarządzenie nr 26/2009
z dn. 19 maja 
w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy, położonej we wsi Kirsztajnów.
Zarządzenie nr 27/2009
z dn. 19 maja 
w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Kampinosie
Zarządzenie nr 28/2009
z dn. 25 maja 
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Zarządzenie nr 29/2009
z dn. 27 maja 
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2009
Zarządzenie nr 30/2009
z dn. 27 maja 
w sprawie: ustalenia składu komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowanie konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie
Zarządzenie nr 31/2009
z dn. 1 czerwca
w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Kampinosie w części dotyczącej czasu pracy
Zarządzenie nr 32/2009
z dn. 4 czerwca
w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2009
Zarządzenie nr 33/2009
z dn. 4 czerwca
w sprawie: ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 34/2009
z dn. 4 czerwca
Zarządzenie nr 35/2009
z dn. 16 czerwca
w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2009
Zarządzenie nr 36/2009
z dn. 18 czerwca
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie oraz określenie regulaminu pracy komisji
Zarządzenie nr 37/2009
z dn. ... czerwca
Zarządzenie nr 38/2009 z dn. ... czerwca
Zarządzenie nr 39/2009 z dn. ... czerwca
Zarządzenie nr 40/2009
z dn. 30 czerwca
w sprawie:
 zmiany budżetu gminy na rok 2009
Zarządzenie nr 41/2009
z dn. 6 lipca
w sprawie: powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie czynności związanych z przeprowadzaniem przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 42/2009
z dn. 13 lipca
w sprawie: powołania gminnej Komisji w celu ustalenia szkód wywołanych podtopieniami rzeki Utraty upraw rolnych na terenie gminy Kampinos
Zarządzenie nr 43/2009
z dn. 20 lipca
w sprawie: powołania gminnej komisji w celu odbioru końcowego prac dotyczących zaprojektowania i wykonania drogi gminnej w Starych Gnatowicach
Zarządzenie nr 44/2009
z dn. 20 lipca
w sprawie:
 zmiany budżetu gminy na rok 2009
Zarządzenie nr 45/2009
z dn. 20 lipca
w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kampinos na rok szkolny 2009/2010
Zarządzenie nr 46/2009
z dn. 30 lipca
w sprawie: upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Zarządzenie nr 47/2009
z dn. 3 sierpnia
w sprawie: upoważnienia do składania oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem
Zarządzenie nr 48/2009 z dn. 3 sierpnia
w sprawie: upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Zarządzenie nr 49/2009 z dn. 5 sierpnia
w sprawie: wprowadzenia dla pracowników Urzędu Gminy Kampinos dni wolnych od pracy za dzień 15 sierpnia 2009 t. /sobota/.
Zarządzenie nr 50/2009 z dn. 7 sierpnia
w sprawie: powołania komisji odbioru prac związanych z realizacją zadania pod nazwą Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Gnatowice, część II: Wykonanie nowego ujęcia wody na terenie SUW
Zarządzenie nr 51/2009 z dn. 11 sierpnia
w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2009
Zarządzenie nr 52/2009 z dn. 11 sierpnia
w sprawie: powołania komisji ds. oceny jakości funkcjonowania przydomowej, hydroponicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy
Zarządzenie nr 53/2009 z dn. 13 sierpnia
w sprawie: powołania komisji kontrolującej przestrtzeganie na terenie Gminy Kampinos Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 54/2009 z dn. 24 sierpnia
w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2009

Zarządzenie nr 55/2009 z dn. 24 sierpnia
w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Kampinos za I półrocze 2009 r.
Zarządzenie nr 56/2009 z dn. 2 września
w sprawie: powołania komisji ds. oceny jakości funkcjonowania zewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłowni C.O. w budynku zaplecza sportowego na stadionie w Kampinosie
Zarządzenie nr 57/2009 z dn. 11 września
w sprawie: udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, zaciągniętej przez OSP w Zawadach
Zarządzenie nr 58/2009 z dn. 14 września
w sprawie: powołania komisji ds. odbioru zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Gnatowice Część 1: Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego oraz odstojników wód popłucznych wraz z budową sieci wodociągowej wyjściowej na terenie SUW"
Zarządzenie nr 59/2009 z dn. 14 września
w sprawie: powołania komisji ds. odbioru prac remontowych na kwaterze żołnierzy WP na cmentarzu parafialnym w Kampinosie oraz cmentarza wojennego WP w miejscowości Granica
Zarządzenie nr 60/2009 z dn. 21 września
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Kampinos sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gm. Kampinos na lata 2004-2007
Zarządzenie nr 61/2009 z dn. 23 września
w sprawie: powołania komisji ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kampinos do 2020 roku
Zarządzenie nr 62/2009 z dn. 23 września
w sprawie: powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych części budynku przy ul. Szkolnej 2 w miejscowości Kampinos
Zarządzenie nr 63/2009 z dn. 23 września
w sprawie: powołania komisji ds. odbioru zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków bytowo-socjalnych w miejscowości Stare Gnatowice
Zarządzenie nr 64/2009 z dn. 23 września
w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2009

Zarządzenie nr 65/2009 z dn. 30 września
w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 57/2009 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki z WFOŚiGW , zaciągniętej przez OSP w Zawadach
Zarządzenie nr 66/2009 z dn. 7 października
w sprawie: powołania komisji ds. oceny jakości wykonywanej elewacji wraz z dociepleniem budynku socjalno-sportowego na stadionie w Kampinosie
Zarządzenie nr 67/2009 z dn. 7 października
w sprawie: powołania komisji ds. oceny jakości wykonanych wylewek cementowych oraz montażu wykładzin podłogowych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Zarządzenie nr 67A/2009 z dn. 30 października
w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2009
Zarządzenie nr 68/2009 z dn. 2 listopada
w sprawie: ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie w celu świadczenia usług medycznych
Zarządzenie nr 69/2009 z dn. 9 listopada
w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wola Pasikońska

Zarządzenie nr 70/2009 z dn. 10 listopada
w sprawie:
 zmiany budżetu gminy na rok 2009
Zarządzenie nr 71/2009 z dn. 13 listopada
w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozy długu na 2010 r.

Zarządzenie nr 72/2009 z dn. 13 listopada
w sprawie: zmiany Stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi udzielane przez Urząd Gminy w Kampinosie o wartości zamówienia powyżej 14000 Euro.
Zarządzenie nr 73/2009 z dn. 20 listopada
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Zarządzenie nr 74/2009 z dn. 10 grudnia
w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2009
Zarządzenie nr 75/2009 z dn. 10 listopada
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert i przyznania pomocy finansowej na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w zakresie kultury i sztuki w 2009 roku - zorganizowanie spotkania o charakterze edukacyjnym pn. 'Niezwykłe tradycje świąteczne i noworoczne' dla mieszkańców Gminy Kampinos.
Zarządzenie nr 76/2009 z dn. 10 listopada
w sprawie: wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2009 r. dla pracowników Urzędu Gminy Kampinos.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 23.07.2009 14:12
Data modyfikacji: 31.12.2009 11:10
Liczba wyświetleń: 7519