bip gmina kampinos

2014-02-04 09:34:18

2014XLVII Sesja Rady Gminy - z dnia 27 stycznia
1. Uchwała XLVII/207/14  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020
2. Uchwała XLVII/208/14  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
3. Uchwała XLVII/209/14  w sprawie przyjęcia wiloletniego programu osłonowego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" dla Gminy Kampinos na lata 2014-2020
4. Uchwała XLVII/210/14  w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy

XLVIII Sesja Rady Gminy - z dnia 21 lutego
1. Uchwała XLVIII/211/14   w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" dla Gminy Kampinos na lata 2014-2020
2. Uchwała XLVIII/212/14  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kampinos projektu "e-KLIENT" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

XLIX Sesja Rady Gminy - z dnia 12 marca
1. Uchwała XLIX/213/14  w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2020 w Gminie Kampinos
2. Uchwała XLIX/214/14 w sprawie przyjęcia Gminej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kampinos na lata 2014-2020
3. Uchwała XLIX/215/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
4. Uchwała XLIX/216/14 w sprawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego położonych w obrębie powiatów: warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego w przedmiocie wykonania wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pod nazwą: "Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego"
5. Uchwała XLIX/217/14 w sprawie funduszu sołeckiego
6. Uchwała XLIX/218/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020
7. Uchwała XLIX/219/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r. 

L Sesja Rady Gminy - z dnia 27 marca
 
1. Uchwała L/220/14 w sprawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego położonych w obrębie powiatów: warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego w przedmiocie wykonania wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pod nazwą: "zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego".
2. Uchwała L/221/14
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" dla Gminy Kampinos na lata 2014-2020.  

LI Sesja Rady Gminy - z dnia 15 kwietnia
 
1. Uchwała LI/222/14  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu podziału Powiatu Warszawskiego Zachodniego na okręgi wyborcze 
2. Uchwała LI/223/14 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności
3. 
Uchwała LI/224/14  w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Gminie Kampinos

LII Sesja Rady Gminy - z dnia 30 kwietnia
 
1. Uchwała LII/225/14  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kampinos położonej w miejscowości Kampinos A
2. Uchwała LII/226/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020
3. Uchwała LII/227/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014
4. Uchwała LII/228/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kampinos na 2014 r.

LIII Sesja Rady Gminy - z dnia 28 maja
1. Uchwała LIII/229/14 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
2. Uchwała LIII/230/14 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu podziału Powiatu Warszawskiego Zachodniego na okręgi wyborcze


LIV Sesja Rady Gminy - z dnia 25 czerwca
 
1. Uchwała LIV/231/14 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie
2. Uchwała LIV/232/14  zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody
3. Uchwała LIV/233/14  w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2014-2017"
4. Uchwała LIV/234/14  w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
5. Uchwała LIV/235/14  w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Kampinos.
6. Uchwała LIV/236/14 w sprawie przystąpienia Gminy Kampinos dopartnerskiego projektu systemowego pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
7. Uchwała LIV/237/14 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kampinos
8. Uchwała LIV/238/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020
9. Uchwała LIV/239/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
Uchwała LIV/240/14  w sprawie zatwierdzenia Rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos za 2013 r.
10. Uchwała LIV/241/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.
11. Uchwała LIV/242/14 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

LV Sesja Rady Gminy - z dnia 3 lipca
1. Uchwała LV/243/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
2. Uchwała LV/244/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego

LVI Sesja Rady Gminy - z dnia 16 lipca
1. 
Uchwała LVI/245/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.

LVII Sesja Rady Gminy - z dnia 20 sierpnia
1. 
Uchwała LVII/246/14 w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych

LVIII Sesja Rady Gminy - z dnia 27 sierpnia
1. Uchwała LVIII/247/14
 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020
2. Uchwała LVIII/248/14  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
3. Uchwała LVIII/249/14  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kampinos

LIX Sesja Rady Gminy - z dnia 19 września
1. 
Uchwała LIX/250/14  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020
2. Uchwała LIX/251/14  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r. 

LX Sesja Rady Gminy - z dnia 1 października
1. Uchwała LX/252/14  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2. Uchwała LX/253/14  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych
3. Uchwała LX/254/14  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r. 

LXI Sesja Rady Gminy - z dnia 16 października 
1. Uchwała LXI/255/14  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020
2. Uchwała LXI/256/14  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r. 
3. Uchwała LXI/257/14  w sprawie przyznania prawa pierwszeństwa 

LXII Sesja Rady Gminy - z dnia 13 listopada
1. Uchwała LXII/258/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów w gminie Kampinos
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały
2. Uchwała LXII/259/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2020
3. Uchwała LXII/260/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 rok
4. Uchwała LXII/261/14 w sprawie obniżenia średiej ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku
5. 
Uchwała LXII/262/14 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
6. Uchwała LXII/263/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
7. Uchwała LXII/264/14 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"

I Sesja Rady Gminy - z dnia 1 grudnia
1. Uchwała I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kampinos
2. Uchwała I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kampinos
3. Uchwała I/3/14 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
4. Uchwała I/4/14
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

II Sesja Rady Gminy - z dnia 9 grudnia
Ślubowanie na Wójta Gminy Kampinos.

III Sesja Rady Gminy - z dnia 12 grudnia
1. Uchwała III/5/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
2. Uchwała III/6/14 w sprawie ustalenia nazw stałych komisji rady gminy oraz przedmiotu ich działania
3. Uchwała III/7/14 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy 
4. Uchwała III/8/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

IV Sesja Rady Gminy - z dnia 29 grudnia
1. Uchwała IV/9/15  w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną
2. Uchwała IV/10/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020
3. Uchwała IV/11/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
4. Uchwała IV/12/15  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
5. Uchwała IV/13/15 Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2015

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 04.02.2014 09:34
Data modyfikacji: 14.10.2016 13:05
Liczba wyświetleń: 8590