bip gmina kampinos

2015-10-16 09:37:32

Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.


Informacja o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Działając na podstawie Uchwały nr LV/251/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 15 października 2010 r. w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Kampinos i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Kampinos przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015".

 
Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). 

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym. 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Kampinos oraz działające aktywnie na terenie Gminy, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu. 
 
Harmonogram przebiegu konsultacji:
16 października 2015 r. – informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych ‘Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi…’
19 października - rozpoczęcie konsultacji społecznych
9 listopada – spotkanie z dyskusją, godz. 19.00, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy
15 listopada – zakończenie konsultacji 
18 listopada – przygotowanie raportu końcowego oraz ogłoszenie wyników
do 30 listopada 2015 r. – przyjęcie Programu współpracy na rok 2016
 
Informacje o przebiegu i wynikach konsultacji uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" udostępnione są na stronie internetowej www.kampinos.pl, w BIP (www.bip.kampinos.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Projekt uchwały 2015-10-16 09:37:53 Wróblewski Paweł
załącznik Projekt Programu (załącznik do uchwały) 2015-10-16 09:38:08 Wróblewski Paweł
załącznik Formularz konsultacyjny 2015-10-16 09:38:21 Wróblewski Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 16.10.2015 09:37
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1719