bip gmina kampinos

2016-01-28 14:42:15

2016


Zarządzenie nr 0050.1.2016 z dn. 4 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na rok 2016

Zarządzenie nr 0050.2.2016 z dn. 7 stycznia 2016r.
w sprawie ustalenia zasad wydawania posiłków profilaktycznych i napojów dla pracowników Urzędu Gminy w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.3.2016 z dn. 11 stycznia 2016r.
w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem są "Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2016"

Zarządzenie nr 0050.4.2016 z dn. 18 stycznia 2016r.
w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem są "Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2016-II"

Zarządzenie nr 0050.5.2016 z dn. 18 stycznia 2016r.
w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest "Konserwacja urządzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Kampinos w roku 2016""

Zarządzenie nr 0050.6.2016 z dn. 25 stycznia 2016r.
w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest "Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos"

Zarządzenie nr 0050.7.2016 z dn. 27 stycznia 2016r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do Przedszkola  z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.8.2016 z dn. 3 lutego 2016r.
w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05), odbiór skratek (kod odpadu 19 08 01) oraz odbiór zawartości piaskownika (kod odpadu 19 08 02) pochodzących z gminnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kampinos A i Łazy wraz z wywozem i zagospodarowaniem /unieszkodliwianiem"

Zarządzenie nr 0050.9.2016 z dn. 4 lutego 2016r.
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.10.2016 z dn. 11 lutego 2016r.
w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Prusy 

Zarządzenie nr 0050.11.2016 z dnia 19 lutego 2016 r. 

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadania pod nazwą: Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A.

Zarządzenie nr 0050.12.2016 z dnia 19 lutego 2016 r. 

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędy Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zkaresu administracji publicznej 

Zarządzenie nr 0050.13.2016 z dnia 25 lutego

w sprawie Wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 

Zarządzenie nr 0050.14.2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

Zarządenie nr 0050.15.2016 z dnia 02 marca 2016 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego 

Zarządzenie nr 0050.16.2016 z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Zakup beczki asenizacyjnej wraz z doglebowym dozownikiem do gnojowicy". 

Zarządzenie nr 0050.17.2016 z dnia 14 marca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finandowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 0050.18.2016 z dnia 15 marca 2016 r. 

w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.19.2016 z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2016 roku - Zadanie 1

Zarządzenie nr 0050.20.2016 z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2016 roku - Zadanie nr 2

Zarządzenie nr 0050.21.2016 z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos 

Zarządzenie nr 0050.22.2016 z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżety Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Zarządzenie nr 0050.162.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.za 2015 rok. 

Zarządzenie nr 0050.23.2016 z dnia 30 marca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

Zarządzenie nr 0050.24.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. 

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, któego przemiotem jest "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2016 roku"

Zarządzenie nr 0050.25.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przepropwadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, któego przemiotem jest "Przebudowa dróg gminnych"

Zarządzenie nr 0050.26.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. 

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Dokumentacja projektowa na przebudowę mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Łazy Leśne, Pindal i Kampinos" realizowanego w ramach zadania pn: "Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Leśne, Pindal i Kampinos". 

Zarządzenie nr 0050.27.2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie nr 0050.28.2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. 

w sprawie powołania komisji do sprawdzenia zabezpieczeń ujęć wody pitnej dla Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.29.2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2016 roku – Zadanie nr 1

Zarządzenie nr 0050.30.2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu Rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2016 roku – Zadanie nr 2

Zarządzenie nr 0050.31.2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. 

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Kampinos w 2016 roku

Zarządzenie nr 0050.32.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie określania zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych, będących własnością lub we władaniu Gminy Kampinos, na cele nie związane z ich budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną

Zarządzenie nr 0050.33.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. 

w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos – z zakresu kultury fizycznej pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2016 – Zadanie nr 1

Zarządzenie nr 0050.34.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. 

w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos – z zakresu Rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2016 roku – Zadanie nr 2

Zarządzenie nr 0050.35.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kampinos załącznik do Zarządzenia nr 0050.162.2016za 2015 rok

Zarządzenie nr 0050.36.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Wykonanie tymnczasowych barier mostowych na mostach w miejscowości Kampinos o numerach JNI: 35008798 oraz JNI: 35008799 w ciągu drogi 410315 W oraz na mostach w miejscowościach Łazy Leśne o numerach JNI: 35008796 oraz JNI: 35008797 w ciągu drogi 410309W" - sprawa nr 271.25.2016.PP

Zarządzenie nr 0050.37.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2016 – Zadanie Nr 1

Zarządzenie nr 0050.38.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2016 roku – Zadanie nr 2

Zarządzenie nr 0050.39.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

 Zarządzenie nr 0050.40.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn.  Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A.

Zarządzenie nr 0050.41.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016 r. 

Zarządzenie nr 0050.42.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.43.2016  z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

Zarządzenie nr 0050.44.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.45.2016 z dnia 2 maja 2016 roku

w sprawie zmiany instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Kampinos 

Zarządzenie nr 0050.46.2016 z dnia 2 maja 2016 r.

załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3załącznik nr 4

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.47.2016 z dnia 2 maja 2016 r.

w sprawie kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.48.2016 z dnia 2 maja 2016 r.

w sprawie kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Zespole Rekreacyjno - Sportowym w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.49.2016 z dnia 2 maja 2016 r.

załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3załącznik nr 4

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Rekreacyjno - Sportowym w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.50.2016 z dnia 2 maja 2016 r.

w sprawie: upoważnienia do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja na podstawie zawartego Porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja Nr 1/2015/PAI z dnia 15 grudnia 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.51.2016 z dnia 5 maja 2016 r.

w sprawie minimalnych wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.52.2016 z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Kampinos w 2016r. w zamian za odpracowanie

Zarządzenie nr 0050.53.2016 z dnia 14 maja 2016 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Remont części budynku magazynowego (hali nr 1) w miejscowości Łazy"

Zarządzenie nr 0050.54.2016 z dnia 16 maja 2016 r.

zmieniajce Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

Zarządzenie nr 0050.55.2016 z dnia 16 maja 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.56.2016 z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z zajmowanego stanowiska

Zarządzenie nr 0050.57.2016 z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.58.2016 z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania dla pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.59.2016 z dnia 31 maja 2016 r.

Załącznik nr 1

w sprawie: sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Kampinos oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka

Zarządzenie nr 0050.60.2016 z dnia 31 maja 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.61.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnej do przeprowadzenia egazminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 0050.62.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"

Zarządzenie nr 0050.63.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru prac remontowych części budynku magazynowego (Hali nr 1) w miejscowości Łazy

Zarządzenie nr 0050.64.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.65.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn.: "Dostawa i montaż systemu klimatyzacji ściennej wraz z wykonaniem zasilenia elektrycznego w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Kampinosie"

Zarządzenie nr 0050.66.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany czasu pracy na okres upałów

Zarządzenie Nr 0050.67.16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie krajowych podróży służbowych w Urzędzie Gminy w Kampinosie 

Zarządzenie Nr 0050.68.2016 z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.69.2016 z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

 Zarządenie nr 0050.70.2016 z dnia 25 lipca 2016 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.71.2016 z dnia 25 lipca 2016 r. 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia w drodze regulaminu jej organizacji i trybu działania

Zarządzenie nr 0050.72.2016 z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos. 

Zarządzenie nr 0050.73.2016 z dnia 26 lipca 2016 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016 r. 

Zarządzenie nr 0050.74.2016 z dnia 26 lipca 2016 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.75.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Remont cmentarza wojennego w miejscowości Granica" 

Zarządzenie nr 0050.76.2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. 

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Remont cmentarza wojennego w miejscowości Granica" 

Zarządzenie nr 0050.77.2016  z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016 r. 

Zarządzenie nr 0050.78.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.79.2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Uzupełnienie złóż filtracyjnych w celu maksymalnego wykorzystania możliwości odżelaziająco-odmanganiających zainstalowanego układu filtracji na Stacji Uzdtatniania Wody w miejscowości Kampinos"

Zarządzenie nr 0050.80.2016 z dnia 23 sieprnia 2016 r.

w sprawie określenia "Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. Słoneczne Gminy Zachodniego Mazowsza - Eko - Partnerstwo Gmin Brochów, Kampinos, Michałowice, Młodzieszyn"

Zarządzenie nr 0050.81.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.82.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych Gminy Kampinos wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego

Zarządzenie nr 0050.83.2016 z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Remont cmentarza wojennego w miejscowości Granica"

Zarządzenie nr 0050.84.2016 z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest: Część I - "Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2016 r.". Część II - "Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2016 r.". Część III - "Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2016 r."

Zarządzenie nr 0050.85.2016 z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Renowacja studni nr 3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kampinos."

Zarządzenie nr 0050.86.2016 z dnia 6 września 2016 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Uzupełnienie nawierzchni poboczy na drogach gminnych w miejscowościach Kirsztajnów, Komorów oraz Strzyżew". 

Zarządzenie nr 0050.87.2016 z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór i unieszkodliwianie ścieków ze zbiorników bezodpływowych gminnym zestawem asenizacyjnym

Zarządzenie nr 0050.88.2016 z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczenia odzieży roboczej 

Załącznik nr 1 - REGULAMIN

Zarządzenie nr 0050.90.2016 z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta

Zarządzenie nr 0050.91.2016 z dnia 15 września 2016 r.

w sprawe cofnięcia upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy do prowadzenia spraw gminy i wykonywania zadań w imieniu Wójta Gminy w czasie jego nieobceności oraz upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem

Zarządzenie nr 0050.92.2016 z dnia 19 września 2016 r.

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.93.2016 z dnia 19 września 2016 r.

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.94.2016 z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich

Zarządzenie nr 0050.95.2016 z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.96.2016 z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn.: "Uzupełnienie złóż filtracyjnych w celu maksymalnego wykorzystania możliwości odżelaziająco-odmanganiających zainstalowanego układu filtracji na Stacji Uzdtatniania Wody w miejscowości Kampinos"

 Zarządzenie nr 0050.97.2016 z dnia 26 września

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

Zarządzenie nr 0050.98.2016  z dnia 6 października 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 

Zarządzenie nr 0050.99.2016 z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kampinos 

Zarządzenie nr 0050.100.2016 z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Kampinos w 2016 r. w zamian za odpracowanie 

Zarządzenie nr 0050.101.2016 z dnia 17 października 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

Zarządzenie nr 0050.102.2016 z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.103.2016 z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.104.2016 z dnia 24 października 2016 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.105.2016 z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Budowa sieci energetycznej napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazy w ramach zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w Łazach"". 

Zarządzenie nr 0050.106.2016 z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Budowa sieci elektroenergetycznej nn oświetlenia drogowego w miejscowości Podkampinos w ramach zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w Podkampinos"". 

Zarządzenie nr 0050.107.2016 z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie odwołania zastępcy wójta Gminy Kampinos 

 Zarządzenie nr 0050.108.2016 z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn. "Uzupełenienie nawierzchni poboczy na drogach gminnych w miejscowościach Kirsztajnów oraz Strzyżew"

Zarządzenie nr 0050.109.2016 z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn. "Naprawa odcinka nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie przy użyciu kruszywa asfaltowego" 

Zarządzenie nr 0050.110.2016 z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetragu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kampinos A

Zarządzenie nr 0050.111.2016 z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr. ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos" w ramach zadania "Wykonanie projektu oraz budowa ul. Skibniewskiego i ul. Reymonta". 

Zarządzenie nr 0050.112.2016 z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn.: "Remont cmentarza wojennego w Granicy" 

Zarządzenie nr 0050.113.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.114.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. 

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz projeku uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.115.2016 z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Komsji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egazminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050.116.2016 z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.117.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie upoważnienia pracowika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie nr 0050.118.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie upoważnienia pracowika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie nr 0050.119.2016 z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie powołania osób do udziału w odbiorze końcowym robót wykonanych w ramach zadania pn. "Wykonanie nawierzchni asfaltowej na DP nr 4134 W na odc. dł. ok. 800 mb. w M. Józefów, gm. Kampinos." 

Zarządzenie nr 0050.120.2016 z dnia 21 listopada 2016 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016 rok. 

Zarządzenie nr 0050.121.2016 z dnia 21 listopada 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.122.2016 z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urządu Gminy do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy

Zarządzenie nr 0050.123.2016 z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starcyh Gnatowicach"

Zarządzenie nr 0050.124.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.125.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.126.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn.: "Renowacja studni nr 3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kampinos" 

Zarządzenie nr 0050.127.2016 z dnia 2 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos". 

Zarządzenie nr 0050.128.2016 z dnia 2 grudnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Kampinos do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządzania mieniem

Zarządzenie nr 0050.129.2016

w sprawie wyznaczenia osoby do wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

Zarządzenie nr 0050.130.2016 z dnia 2 grudnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy do prowadzenia spraw gminy i wykonywania zadań w imieniu Wójta Gminy w czasie jego nieobecności

Zarządzenie nr 0050.131.2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos 

Zarządzenie nr 0050.132.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. "Wykonanie konserwacji poboczy w miesjcowości Stare Gnatowice"

Zarządzenie nr 0050.133.2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. "Remont pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy Kampinos"

Zarządzenie nr 0050.134.2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. "Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Komorów i Kampinos".

Zarządzenie nr 0050.135.2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. "Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Strojec i Wola Pasikońska". 

Zarządzenie nr 0050.136.2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Niepokalanowskiej w Kampinosie i Kampinosie A"

Zarządzenie nr 0050.137.2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. 

w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzyżew - Wola Pasikońska". 

Zarządzenie nr 0050.138.2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. "Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A"

Zarządzenie nr 0050.139.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.139.2016

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.139.2016

Załącznik nr 3 i 4 do zarządzenia nr 0050.139.2016

Zarządzenie nr 0050.140.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.141.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.

w spawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Budowa sieci elektroenergetycznej nn oświetlenia drogowego miejscowości Podkampinos w ramach zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miesjcowości Podkampinos". 

Zarządzenie nr 0050.142.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Budowa sieci energetycznej napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazy w ramach zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w Łazach"". 

Zarządzenie nr 0050.143.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Opracowanie rozszerzonych (pięcioletnich) przeglądów obiektów mostowych w Gminie Kampinos". 

Zarządzenie nr 0050.144.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Kampinos i jej jedostkach budżetowych

Zarządzenie nr 0050.145.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Konserwacja urządzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Kampinos w roku 2017". 

Zarządzenie nr 0050.146.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Świadczenie usługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2017". 

Zarządzenie nr 0050.147.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2017". 

Zarządzenie nr 0050.148.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych, będących własnością lub we władaniu Gminy Kampinos, na cele niezwiązane z ich budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną".

Zarządzenie nr 0050.149.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2017 na potrzeby Urządu Gminy Kampinos". 

Zarządzenie nr 0050.150.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest  "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2017" 

Zarządzenie nr 0050.151.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2017".

Zarządzenie nr 0050.152.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. 

w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2017". 

Zarządzenie nr 0050.153.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest  "Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2017" 

Zarządzenie nr 0050.154.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest  "Dostawa hydrantów do gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Kampinos" 

Zarządzenie nr 0050.155.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. 

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: "Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Gnatowicach". 

Zarządzenie nr 0050.156.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.157.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: "Remont dachu w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnie". 

Zarządzenie nr 0050.158.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.159.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016 r.

Zarządzenie nr 0050.160.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.161.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp na siłownię przy Zespole Rekreacyjno - Sportowym w Kampinosie A

Zarządzenie nr 0050.162.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych i pozostałych dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kampinos w okresie zimowym 2016/2017

załącznik do Zarządzenia nr 0050.162.2016

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Zarządzenie nr 0050.1.2016 z dn. 4 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na rok 2016 2016-01-29 08:57:27 Wilczyńska Magdalena
załącznik Zarządzenie nr 0050.2.2016 z dn. 7 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad wydawania posiłków profilaktycznych i napojów dla pracowników Urzędu Gminy w Kampinosie 2016-01-29 13:05:08 Wilczyńska Magdalena
załącznik Zarządzenie nr 0050.3.2016 z dn. 11 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem są "Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2016" 2016-01-29 13:05:39 Wilczyńska Magdalena
załącznik Zarządzenie nr 0050.4.2016 z dn. 18 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem są "Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2016-II" 2016-01-29 13:06:04 Wilczyńska Magdalena
załącznik Zarządzenie nr 0050.5.2016 z dn. 18 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest "Konserwacja urządzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Kampi 2016-01-29 13:06:28 Wilczyńska Magdalena
załącznik Zarządzenie nr 0050.6.2016 z dn. 25 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest "Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos" 2016-01-29 13:06:54 Wilczyńska Magdalena
załącznik Zarządzenie nr 0050.7.2016 z dn. 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynno sci w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej 2016-01-29 13:07:32 Wilczyńska Magdalena
załącznik Zarządzenie nr 0050.8.2016 z dn. 3 lutego 2016r. w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05), odbiór skratek (kod 2016-02-05 10:30:59 Wilczyńska Magdalena
załącznik Zarządzenie nr 0050.9.2016 z dn. 4 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos 2016-02-05 10:32:41 Wilczyńska Magdalena
załącznik Zarządzenie nr 0050.10.2016 z dn. 11 lutego 2016r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Prusy 2016-02-11 11:44:58 Szwarczewska Edyta

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Katarzyna Zielerowicz
Data powstania: 28.01.2016 14:42
Data modyfikacji: 03.02.2017 11:28
Liczba wyświetleń: 8541