bip gmina kampinos

2017-01-18 10:37:54

2017


XL NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY z dnia 16 stycznia 2017r.

1. UCHWAŁA nr XL/179/17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

 XLI  SESJA RADY GMINY z dnia 23 stycznia 2017r.

2. UCHWAŁA nr XLI/180/17 w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

3. UCHWAŁA nr XLI/181/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Sochaczew w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

4. UCHWAŁA nr XLI/182/17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

 XLII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY  z dnia 20 lutego 2017r.

5. UCHWAŁA nr XLII/183/17 w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Kampinos do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

6. UCHWAŁA nr XLII/184/17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

XLIII SESJA RADY GMINY z dnia 27 lutego 2017r.

7. UCHWAŁA nr XLIII/185/17 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej  - Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Kampinosie.

8. UCHWAŁA nr XLIII/186/17 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z pracy Rady Gminy i z działalności Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Sprawozdanie z prac Rady Gminy Kampinos za rok 2016

- ZAŁĄCZNIK nr 2 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r.

- ZAŁĄCZNIK nr 3 - Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego za 2016 rok.

- ZAŁĄCZNIK nr 4 - Informacja z prac Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu za rok 2016

- ZAŁĄCZNIK nr 5 - Podsumowanie pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa w 2016r.

 

9. UCHWAŁA nr XLIII/187/17 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos.

10. UCHWAŁA nr XLIII/188/17 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

- ZAŁĄCZNIK Nr 2 - Plan pracy Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu na 2017r. 

- ZAŁĄCZNIK Nr 3 - Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska i Bezpieczeństwa  na rok 2017

XLIV SESJA RADY GMINY z dnia 20 marca 2017r.

11. UCHWAŁA nr XLIV/189/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

12. UCHWAŁA nr XLIV/190/17 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kampinos, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

13. UCHWAŁA nr XLIV/191/17 w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Kampinos do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1

- ZAŁĄCZNIK Nr 2

14. UCHWAŁA nr XLIV/192/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK nr 1

- ZAŁĄCZNIK nr 2

15. UCHWAŁA nr XLIV/193/17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

-ZAŁĄCZNIK nr 1 Dochody

-ZAŁĄCZNIK nr 2 Wydatki

-ZAŁĄCZNIK nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

-ZAŁĄCZNIK nr 4 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w  2017r.

 - ZAŁĄCZNIK nr 5 Wydatki budzetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

15. UCHWAŁA nr XLIV/194/17 w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Kampinos".

16. UCHWAŁA nr XLIV/195/17 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody.

- ZAŁĄCZNIK nr 1

- ZAŁĄCZNIK nr 2

XLV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY z dnia 5 kwietnia 2017r.

17. UCHWAŁA nr XLV/196/17 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Kampinos do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

- ZAŁĄCZNIK nr 1 plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kampinos, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kampinos, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

- ZAŁĄCZNIK nr 2 plan sieci prowadzonych przez Gminę Kampinos klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

18. UCHWAŁA nr XLV/197/17 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

19. UCHWAŁA nr XLV/198/17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

-ZAŁĄCZNIK nr 1 Dochody

-ZAŁĄCZNIK nr 2 Wydatki

-ZAŁĄCZNIK nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

- ZAŁĄCZNIK nr 4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

 - ZAŁĄCZNIK nr 5 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

 - ZAŁĄCZNIK nr 6 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017r. nieobjętych Wykazem przedsięwzięć do WPF.

XLVI SESJA RADY GMINY z dnia 24 kwietnia 2017r.

20. UCHWAŁA NR XLVI/199/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos.

21. UCHWAŁA NR XLVI/200/17 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

22. UCHWAŁA NR XLVI/201/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie za 2016 rok oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

23. UCHWAŁA NR XLVI/202/17 w sprawie odmowy uwzglednienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach Rady Gminy Kampinos.

24. UCHWAŁA NR XLVI/203/17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

- ZAŁĄCZNIK nr 1 Dochody

- ZAŁĄCZNIK nr 2 Wydatki

- ZAŁĄCZNIK nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

- ZAŁĄCZNIK nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

 XLVII SESJA RADY GMINY z dnia 29 maja 2017r.

25. UCHWAŁA NR XLVII/204/17 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Kampinos za 2016 rok.

- ZAŁĄCZNIK nr 1 Ocena zasobów pomocy społecznej.

26. UCHWAŁA NR XLVII/205/17 w sprawie uchwalenia "Programu bezpłatnego użyczania kompostowników na terenie Gminy Kampinos".

 - ZAŁĄCZNIK Nr 1 Program bezpłatnego użyczania kompostowników na terenie Gminy Kampinos.

27. UCHWAŁA NR XLVII/206/17 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kampinos.

28. UCHWAŁA NR XLVII/207/17 w sprawie uchwalania regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK Regulamin korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Kampinos.

29. UCHWAŁA NR XLVII/208/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kampinos w okresie od 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

30. UCHWAŁA NR XLVII/209/17 w sprawie ustalenia dopłat do cen 1m³ dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków wynikajacych z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kampinos.

31. UCHWAŁA NR XLVII/210/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

32. UCHWAŁA NR XLVII/211/17 zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1 Dochody

- ZAŁĄCZNIK Nr 2 Wydatki

- ZAŁĄCZNIK Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 4 Dotacje podmiotowe w 2017r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 5 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r.

XLVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY z dnia 12 czerwca 2017r.

 33. UCHWAŁA NR XLVIII/212/17 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: "Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

34. UCHWAŁA NR XLVIIII/213/17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

-ZAŁĄCZNIK Nr 1 Dochody

- ZAŁĄCZNIK Nr 2 Wydatki

- ZAŁĄCZNIK Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 4 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

XLIX SESJA RADY GMINY  z dnia 26 czerwca 2017r.

35. UCHWAŁA Nr XLIX/214/17 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos i nadania jej statutu.

 - ZAŁĄCZNIK Statut Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos.

36. UCHWAŁA Nr XLIX/215/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

- ZAŁĄCZNIK Nr 1

- ZAŁĄCZNIK NR 2

37. UCHWAŁA Nr XLIX/216/17 zmieniająca Uchwałe budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1 Dochody

- ZAŁĄCZNIK Nr 2 Wydatki

-ZAŁĄCZNIK Nr 3 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r.

-ZAŁĄCZNIK Nr 4 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

 38. UCHWAŁA Nr XLIX/217/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.

 39. UCHWAŁA Nr XLIX/218/17 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

 L SESJA RADY GMINY z dnia 31 lipca 2017r.

 

40. UCHWAŁA Nr L/219/17 w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos".

 - ZAŁĄCZNIK Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos.

 - ZAŁĄCZNIK Nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

-ZAŁĄCZNIK Nr 2 Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

41. UCHWAŁA Nr L/220/17 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

42. UCHWAŁA Nr L/221/17 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kampinos.

 43. UCHWAŁA Nr L/222/17 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Podkampinos.

 44. UCHWAŁA Nr L/223/17 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pasikonie.

45. UCHWAŁA Nr L/224/17 w sprawie przyjęcia "Planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w Gminie Kampinos na lata 2017-2021"

- ZAŁĄCZNIK Plan finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w Gminie Kampinos na lata 2017-2021.

46. UCHWAŁA Nr L/225/17 w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Kampinos na lata 2017-2021"

 -ZAŁĄCZNIK Plan Rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Kampinos.

47. UCHWAŁA Nr L/226/17 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Kampinos instrumentem płatniczym.

48. UCHWAŁA Nr L/227/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

- ZAŁĄCZNIK Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

49. UCHWAŁA Nr L/228/17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1 Dochody

-ZAŁĄCZNIK Nr 2 Wydatki

- ZAŁĄCZNIK Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

-ZAŁĄCZNIK Nr 4 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

LI SESJA RADY GMINY z dnia 30 sierpnia 2017r.

50. UCHWAŁA Nr LI/229/17 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1 Opinia Dendrologiczna

- ZAŁĄCZNIK Nr 2

51. UCHWAŁA Nr LI/230/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia " Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos"

 - ZAŁĄCZNIK Nr 1 Wniosek o przznanie stypendium szkolnego.

- ZAŁĄCZNIK Nr 2 Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

52. UCHWAŁA Nr LI/231/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK Regulamin korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Kampinos.

53. UCHWAŁA Nr LI/232/17w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1

- ZAŁĄCZNIK Nr 2

54. UCHWAŁA Nr LI/233/17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1 Dochody

- ZAŁĄCZNIK Nr 2 Wydatki

- ZAŁĄCZNIK Nr 3 Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach fundusz sołeckiego.

- ZAŁĄCZNIK Nr 4 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

 LII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY z dnia 6 października 2017r.

 55. UCHWAŁA Nr LII/234/17  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

 - ZAŁĄCZNIK Nr 1 Dochody

- ZAŁĄCZNIK Nr 2 Wydatki

- ZAŁĄCZNIK Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

- ZAŁĄCZNIK Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

- ZAŁĄCZNIK Nr 5 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 6 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

LIII SESJA RADY GMINY z dnia 23 października 2017r.

56. UCHWAŁA Nr LIII/235/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia.

57. UCHWAŁA Nr LIII/236/17 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos przeprowadzenia kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017

58. UCHWAŁA Nr LIII/237/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1

 - ZAŁĄCZNIK Nr 2

59. UCHWAŁA Nr LIII/238/17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1 Dochody

- ZAŁĄCZNIK Nr 2 Wydatki

- ZAŁĄCZNIK Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

- ZAŁĄCZNIK Nr 5 Wydatki zaiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

- ZAŁĄCZNIK Nr 6 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

- ZAŁĄCZNIK Nr 7 Dotacje podmiotowe w 2017r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 8 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

LIV SESJA RADY GMINY z dnia 13 listopada 2017r.

60. UCHWAŁA Nr LIV/239/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie.

61. UCHWAŁA Nr LIV/240/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2018 roku.

62. UCHWAŁA Nr LIV/241/17 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Granice stałych obwodów głosowania.

63. UCHWAŁA Nr LIV/242/17 zmieniajaca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1 Podział Gminy Kampinos na okręgi wyborcze.

64. UCHWAŁA Nr LIV/243/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanowej.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1

- ZAŁĄCZNIK Nr 2

65. UCHWAŁA Nr LIV/244/17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Dochody

- ZAŁĄCZNIK Nr 2 - Wydatki

- ZAŁĄCZNIK Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

- ZAŁĄCZNIK nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

- ZAŁĄCZNIK Nr 5 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 6 - Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

66. UCHWAŁA Nr LIV/245/17 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

LV SESJA RADY GMINY z dnia 27 listopada 2017r.

67. UCHWAŁA Nr LV/246/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kampinos na 2018 rok.

- ZAŁĄCZNIK - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kampinos na 2018 rok.

68. UCHWAŁA Nr LV/247/17 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".

- ZAŁĄCZNIK - "Roczny program współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i owolontariacie na rok 2018".

69. UCHWAŁA Nr LV/248/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1

70. UCHWAŁA Nr LV/249/17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Dochody

- ZAŁĄCZNIK Nr 2 - Wydatki

- ZAŁĄCZNIK Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

- ZAŁĄCZNIK Nr 5 - Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

LVI SESJA RADY GMINY  z dnia 20 grudnia 2017r.

71. UCHWAŁA Nr LVI/250/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos przeprowadzenia kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017

72. UCHWAŁA Nr LVI/251/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

- ZAŁĄCZNIK Nr 2 -Wykaz przedsięwzięć do WPF.

73. UCHWAŁA LVI/252/17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Dochody

-ZAŁĄCZNIK Nr 2 - Wydatki

- ZAŁĄCZNIK Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

- ZAŁĄCZNIK Nr 5 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

- ZAŁĄCZNIK Nr 6 - Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

74. UCHWAŁA Nr LVI/253/17 - w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

- ZAŁĄCZNIK Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

75. UCHWAŁA Nr LVI/254/17 -  Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2018

- ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Dochody

- ZAŁĄCZNIK Nr 2 - Wydatki

- ZAŁĄCZNIK Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

- ZAŁĄCZNIK Nr 5 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

- ZAŁĄCZNIK Nr 6 - Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

- ZAŁĄCZNIK Nr 7- Dotacje podmiotowe w 2018r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 8 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r.

- ZAŁĄCZNIK Nr 9 - Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

- ZAŁĄCZNIK Nr 10 - Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Joanna Basiak
Data powstania: 18.01.2017 10:37
Data modyfikacji: 24.01.2018 13:58
Liczba wyświetleń: 4284