bip gmina kampinos

2017-11-16 13:28:32

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków, położonych w obrębie Izabelin


Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym

 

Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego działając na podstawie ostatecznej Decyzji Ministra Środowiska z dnia 16.01.2017 r., pismo znak DLP-WPN.201.13.2016.TC

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków, położonych w obrębie Izabelin, gmina Izabelin, powiat warszawski-zachodni

 

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

(ha)

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

(zł)

1.

1033

0,2853

1.384.200,00

70.000,00

 

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT.

 

 1. W dniu 20.IV.2017 r. oraz 29.IX.2017 r. odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków położonych w obrębie Izabelin, gmina Izabelin, które zakończyły się wynikiem negatywnym,
 2. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1M/00516461/3.
 3. Kampinoski Park Narodowy nabył prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynków na mocy ostatecznej Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 32/KPN/2014 z dnia 16.09.2014 r.,
 4. Na działce są posadowione następujące budynki i budowle:
 • Dwukondygnacyjny murowany budynek biurowy o powierzchni zabudowy 116m2 połączony od północy z jednokondygnacyjną murowaną kotłownią o powierzchni zabudowy 44 m2 oraz od południa z jednokondygnacyjnym obiektem kontenerowym o powierzchni zabudowy 207 m2. Cały obiekt służył Parkowi do roku 1998 jako siedziba dyrekcji KPN,
 • Jednokondygnacyjny murowany budynek gospodarczo – garażowy o powierzchni zabudowy 157 m2 (zawierający 4 pomieszczenia garażowe i 4 pomieszczenia gospodarcze),
 • Parterowy budynek drewniany o powierzchni zabudowy 43 m2,
 • Dawna studnia głębinowa,
 • Murowana piwnica ziemna o powierzchni zabudowy 17 m2,
 • Wiata drewniana,
 • 5. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz roszczeniami osób trzecich.

6. Przedmiotowa działka położona jest na terenie o następującym przeznaczeniu: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin C działka nr 1033, uchwalonym Uchwałą Nr VII/55/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 10.06.2015 r., przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług, o symbolu planistycznym MN(U)oraz teren ulicy lokalnej o symbolu planistycznym KDL.

7. dojazd do działki: ulicą Tetmajera lub ulicą Krasińskiego.

8. Bezpośredni dostęp do mediów: wodociąg, kanalizacja, gazociąg, energia energetyczna, telekomunikacja.

9. Lokalizacja względem granic Kampinoskiego Parku Narodowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 25 września 1997 r. w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 132 z 1997 r., poz. 876): wchodzi w skład Parku.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 1200

w sali edukacyjnej (parter) Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego przy ul. Tetmajera 38 w Izabelinie.

 

 • Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z regulaminem przetargu, zamieszczonym na stronie KPN: www.bip.kampinoski-pn.gov.pl oraz dostępnym w siedzibie Parku.
 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej na konto bankowe Kampinoskiego Parku Narodowego:

Nr konta 26 1130 1017 0020 1381 5690 0001,

 • termin wpłaty wadium: do dnia 27 listopada 2017 r. do godziny 1200,
 • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny.
 • jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, dyrektor parku narodowego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Dodatkowych informacji udziela pracownik Zespołu ds. Gospodarki Gruntami i Wykupu Nieruchomości: Mirosław Kusztal, pokój nr 23 (parter), e-mail: mkusztal@kampinoski-pn.gov.pl, tel. (22)7226001 w. 350. Materiały przetargowe można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, w godzinach pracy (pn.-pt. 800-1500).

 

Wszystkie dokumenty i załączniki można znaleźć na stronie https://bip.kampinoski-pn.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=767:2017-11-14-08-57-14&catid=37:przetargi&Itemid=59

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 16.11.2017 13:28
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1658