bip gmina kampinos

2010-02-09 14:36:44

2010LUTY - XLVII Sesja Rady Gminy
1.Uchwała Nr XLVII/204/10 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4 
Załącznik nr 5
2.Uchwała Nr XLVII/205/10 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kampinos do realizacji projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

3.Uchwała Nr XLVII/206/10 w sprawie zasad zwrotu odpłatności za dożywianie osób dorosłych, dzieci i młodzieży
Jednolity identyfikator aktu:http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/93/1600
4.Uchwała Nr XLVII/207/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

MARZEC - XLVIII Sesja Rady Gminy
1.Uchwała Nr XLVIII/208/10 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 3   
Załącznik nr 4  
Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/156/3848
2. Uchwała Nr XLVIII/209/10 w sprawie funduszu sołeckiego
z nieruchomości
3. Uchwała Nr XLVIII/210/10
w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
4. Uchwała Nr XLVIII/211/10
w sprawie sprzedaży nieruchomości
5. Uchwała Nr XLVIII/212/10
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos
Załącznik nr 1
6. Uchwała Nr XLVIII/213/10
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łazy
Plan Odnowy Miejscowości Łazy na lata 2010-2017
7. Uchwała Nr XLVIII/214/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skarbikowo
Plan Odnowy Miejscowości Skarbikowo na lata 2010-2017
8. Uchwała Nr XLVIII/215/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Plan Odnowy Miejscowości Kampinos
Plan Odnowy Miejscowości Kampinos na lata 2010-2017

9. Uchwała Nr XLVIII/216/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Gnatowice Stare
Plan Odnowy Miejscowości Gnatowice Stare na lata 2010-2017

10. Uchwała Nr XLVIII/217/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Szczytno
Plan Odnowy Miejscowości Szczytno na lata 2010-2017

11. Uchwała Nr XLVIII/218/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Kampinos A
Plan Odnowy Miejscowości Kampinos A na lata 2010-2017


KWIECIEŃ - XLIX
Sesja Rady Gminy

1. Uchwała Nr XLIX/219/10 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 3   
Załącznik nr 4  
Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3662
2. Uchwała Nr XLIX/220/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
3. Uchwała Nr XLIX/221/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego
4. Uchwała Nr XLIX/222/10 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
5. Uchwała Nr XLIX/223/10 w sprawie zniesienia formy przyrody
Jednolity identyfikator aktu:http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/132/3041
6. Uchwałą Nr XLIX/224/10 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Jednolity identyfikator aktu:http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/132/3042
7. Uchwała Nr XLIX/225/10   w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos za 2009 rok

MAJ - L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr L/226/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego

CZERWIEC - LI Sesja Rady Gminy
1. Uchwała NR LI/227/10 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kampinos do realizacji projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2. Uchwała NR LI/228/10 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/145/3469
3. Uchwała NR LI/229/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/145/3470
4. Uchwała NR LI/230/10 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
Jednolity identyfikator aktu:http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/145/3471
5. Uchwała NR LI/231/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kampinos za I półrocze roku budżetowego
6. Uchwała NR LI/232/10 w sprawie nadania imienia Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
7. Uchwała NR LI/233/10 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Jednolity identyfikator aktu:http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/145/3472
SIERPIEŃ- LII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała NR LII/234/10
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/178/4638
2. Uchwała NR LII/235/10 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Załącznik
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/178/4639
3. Uchwała NR LII/236/10 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym i drodze publicznej
Załącznik
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/178/4640
4. Uchwała NR LII/237/10 w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Kampinos
Załącznik
5. Uchwała NR LII/238/10 w sprawie podziału Gminy Kampinos na okręgi wyborcze
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/178/4641
6. Uchwała NR LII/239/10 w sprawie podziału Gminy Kampinos na stałe obwody głosowania
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/178/4642
7. Uchwała NR LII/240/10 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Kampinos
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/178/4643
8. Uchwała NR LII/241/10 w sprawie sposobu wykorzystania kortu tenisowego

WRZESIEŃ -
LIV Sesja Rady Gminy
1.
Uchwała NR LIV/242/10 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.
Załączniki
do Uchwały NR LIV/242/10
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 3   
Załącznik nr 4  
Załącznik nr 5

Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
2. Uchwała NR LIV/243/10
3.
Uchwała NR LIV/244/10 w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/191/5225
4. Uchwała NR LIV/245/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Szczytno
Załącznik
5.
Uchwała NR LIV/246/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Gnatowice Stare
Załącznik
6. Uchwała NR LIV/247/10 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
Załącznik
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/191/5226
7. Uchwała NR LIV/248/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Podkampinos w gminie Kampinos
Załącznik
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/191/5227

PAŹDZIERNIK - LV Sesja Rady Gminy
1. Uchwała nr LV/249/10 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 3   
Załącznik nr 4  
Załącznik nr 5

Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6987
2. Uchwała nr LV/250/10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
3. Uchwała nr LV/251/10 w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Kampinos
Załącznik
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/213/7142

4. Uchwała nr LV/252/10 w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie
Załącznik
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/213/7143

LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
1. Uchwała nr LVI/253/10 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 3

Jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6984

LISTOPAD - LVII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała nr LVII/254/10 w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Kampinos na lata 2010 – 2015”
Załącznik
2. Uchwała nr LVII/255/10 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.
3.Uchwała nr LVII/256/10 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011
4.Uchwała nr LVII/257/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Kampinos A 
LVII/258/10 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Kampinos
6. Uchwała nr LVII/259/10 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz jej poboru w drodze inkasa
7. Uchwała nr LVII/260/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
8. Uchwała nr LVII/261/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od tego podatku
9. Uchwała nr LVII/262/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  oraz zwolnień od tego podatku
10.Uchwała nr LVII/263/10 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 3   
Załącznik nr 4  
Załącznik nr 5

Załącznik nr 6
Jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=7181VI KADENCJA (2010-2014)

GRUDZIEŃ
- I Sesja Rady Gminy
1. Uchwała nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kampinos
2.
Uchwała nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kampinos
3.
Uchwała nr I/3/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
GRUDZIEŃ - II Sesja Rady Gminy
1. Uchwała nr II/4/10 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy
GRUDZIEŃ - III Sesja Rady Gminy
1. Uchwała nr III/5/10 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 3   
Załącznik nr 4  
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=7717
2. Uchwała nr III/6/10 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Kampinos
3. Uchwała nr III/7/10 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
4. Uchwała nr III/8/10 zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/3/93

5. Uchwała nr III/9/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
6. Uchwała nr III/10/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
7. Uchwała nr III/11/10 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od tego podatku.
Jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/3/94

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 09.02.2010 14:36
Data modyfikacji: 14.02.2014 14:44
Liczba wyświetleń: 10503