bip gmina kampinos

2022-01-31 12:16:34

2022


XL Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 24 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr XL/260/22 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

Uchwała Nr XL/261/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/259/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/236/2021 Rady Gminy Kampinos z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kampinos ośrodka wsparcia pod nazwą  Klub Seniora

XLI Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 28 lutego 2022 r.

Uchwała Nr XLI/262/22 w sprawie miejscowoego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zawady, gmina Kampinos 

Uchwała Nr XLI/263/22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Prusy

Uchwała Nr XLI/264/22 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania nma przyjazne środowisku 

Uchwała Nr XLI/265/22 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotnicznych straży pożarnych 

Uchwała Nr XLI/266/22  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w sprawie podjęcia współdziałania gmin na rzecz przygotowania i realizacji Projektu pn. „Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą” na obszarze: Kampinoskiego Parku Narodowego, powiatu nowodworskiego: gmina Czosnów, gmina Leoncin, powiatu sochaczewskiego: gmina Brochów, powiatu warszawskiego zachodniego: gmina Izabelin, gmina Kampinos, gmina Leszno, gmina Łomianki, gmina Stare Babice oraz w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych OGŁOSZENIE NR 2/2021 o naborze wniosków o  dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2 na realizację Projektu pn.:„Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku Narodowego” na obszarze: Kampinoskiego Parku Narodowego, powiatu nowodworskiego: gmina Czosnów, gmina Leoncin; powiatu sochaczewskiego: gmina Brochów; powiatu warszawskiego zachodniego: gmina Izabelin, gmina Kampinos, gmina Leszno, gmina Łomianki, gmina Stare Babice

Uchwała Nr XLI/267/22 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała Nr XLI/268/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Uchwała Nr XLI/269/22 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r

Uchwała Nr XLI/270/22 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z  pracy Rady Gminy i z działalności Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos

Uchwała Nr XLI/271/22 w sprawie przyjęcie planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos 

Uchwała Nr XLI/272/22 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos 

XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 14 marca 2022 r.

Uchwała Nr XLII/273/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos 

Uchwała Nr XLII/274/22 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

XLIII Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 31 marca 2022 r.

Uchwała Nr XLIII/275/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Uchwała Nr XLIII/276/22 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022r.

Uchwała Nr XLIII/277/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Uchwała Nr XLIII/278/22 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kampinos na okres przejściowy do momentu zatwierdzenia nowych taryf przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne wody Polskie.

Uchwała Nr XLIII/279/22 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju sieci drogowej dróg gminnych w Gminie Kampinos na lata 2022- 2026

Uchwała Nr XLIII/280/22  w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr XLIV/281/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Uchwała Nr XLIV/282/22  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

Uchwała Nr XLIV/283/22 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyzywienia obywatelom Ukrainy

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 18 maja 2022 r.

Uchwała Nr XLV/284/22 w sprawie przyjęcia "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za lata 2019-2020"

Raport

Uchwała Nr XLV/285/22 w sprawie Alei Chopina pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy – Zawady, gmina Kampinos na długości 3 km

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/285/22 z dnia 18 maja 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/285/22 z dnia 18 maja 2022 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/285/22 z dnia 18 maja 2022 r.

Uchwała Nr XLV/286/22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pasikonie

Załącznik graficzny do Uchwały Nr XLV/286/2022 z dnia 18 maja 2022 r.

Uchwała Nr XLV/287/22 w sprawie w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenie regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Uchwała Nr XLV/288/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Uchwała Nr XLV/289/22 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

XLVI Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 20 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XLVI/290/22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kampinos

Uchwała Nr XLVI/291/22 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Uchwała Nr XLVI/292/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenie regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Uchwała Nr XLVI/293/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów

Uchwała Nr XLVI/294/22 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

Uchwała Nr XLVI/295/22 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r.

Uchwała Nr XLVI/296/22 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kampinos za 2021 rok.

Uchwała Nr XLVI/297/22 w sprawie organizacji i trybu działania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Kampinos oraz trybu powoływania jej członków

Uchwała Nr XLVI/298/22 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr XLVI/299/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie

Uchwała Nr XLVI/300/22 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Kampinos do rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Kominki i Piece" oraz Cechu Zdunów Polskich i przekazania ich według właściwości

XLVII Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 29 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XLVII/301/22w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos wotum zaufania za rok 2021.

Uchwała Nr XLVII/302/22  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.

Uchwała Nr XLVII/303/22  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

Uchwała Nr XLVII/304/22 w sprawie ustalenia dopłat do cen 1 m3 odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kampinos na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Uchwała Nr XLVII/305/22 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lipca 2022 r.

Uchwała Nr XLVIII/306/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

Uchwała Nr XLVIII/307/22 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

Uchwała Nr XLVIII/308/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Teresin w sprawie powierzenia Gminie Kampinos wybranego zakresu zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 16 sierpnia 2022 r

Uchwała Nr XLIX/309/22 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Uchwała Nr XLIX/310/22  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

Uchwała Nr XLIX/311/22 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/311/22 - Regulamin

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Uchwała Nr XLIX/312/22 zmieniająca uchwałę Nr LX/279/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów szkół

Uchwała Nr XLIX/313/22 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Kampinos na rok szkolny 2022/2023

Uchwała Nr XLIX/314/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/308/22 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lipca 2022 r o  wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Teresin w sprawie powierzenia Gminie Kampinos wybranego zakresu zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę

L Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 3 października 2022 r

Uchwała Nr L/315/22 zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos

Uchwała Nr L/316/22 zmieniająca uchwałą w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Kampinosie prowadzone przez gminę Kampinos

Uchwała Nr L/317/22 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów

Uchwała Nr L/318/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr L/319/22  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pasikonie

Uchwała Nr L/320/22 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów

Uchwała Nr L/321/22  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Uchwała Nr L/322/22  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

LI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 24 października 2022 r

Uchwała Nr LI/323/22w sprawie zmiany Uchwały Nr L/317/22 Rady Gminy Kampinos z dnia 3 października 2022 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów

Uchwała Nr LI/324/22 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Uchwała Nr LI/325/22 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

LII Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 3 listopada 2022 r

Uchwała Nr LII/326/22 zmieniająca Uchwałę Nr XVI/98/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród

Uchwała Nr LII/327/22 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy- Zawady, gmina Kampinos o długości 3 km

Uchwała Nr LII/328/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała Nr LII/329/22 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Uchwała Nr LII/330/22 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 14 listopada 2022 r

Uchwała Nr LIII/331/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

Uchwała Nr LIII/332/22 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

Uchwała Nr LIII/333/2022 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kampinos, udostępnionych dla operatorów i przewoźników,  udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

Uchwała Nr LIII/334/2022 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu przedstawionych wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

LIV Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 23 listopada 2022 r

Uchwała Nr LIV/335/22 zmieniająca uchwałę w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy- Zawady, gmina Kampinos o długości 3 km

Uchwała Nr LIV/336/22 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych

Uchwała Nr LIV/337/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr LIV/338/22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2023 roku

Uchwała Nr LIV/339/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr LIV/340/22 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

LV Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2022 r

Uchwała Nr LV/341/22w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy- Zawady, gmina Kampinos o długości 3 km.

Uchwała Nr LV/342/22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Budki Żelazowskie.

Uchwała Nr LV/343/22 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kampinos na 2023rok.

Uchwała Nr LV/344/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

Uchwała Nr LV/345/22 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

Uchwała Nr LV/346/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

Uchwała Nr LV/347/22 Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Aneta Wojcieska
Data powstania: 31.01.2022 12:16
Data modyfikacji: 30.03.2023 13:46
Liczba wyświetleń: 2198