bip gmina kampinos

2022-04-06 14:38:25

Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych


Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, pokój nr 10

tel. (22) 725-00-40 wew. 226

Do zadań Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych należy:

 1. W zakresie Funduszy Zewnętrznych:
 • prowadzenie bazy danych i analiza dostępnych źródeł współfinansowania projektów
  z funduszy i programów pomocowych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowych,
 • bieżące kontakty z instytucjami wdrażającymi i zarządzającymi w sprawie gminnych projektów objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych,
 • współpraca w zakresie przygotowania oraz wdrażania strategii, planów i programów rozwoju Gminy, w aspekcie pozyskiwania środków zewnętrznych,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz realizacji zadań objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych,
 • aplikowanie o dotacje i inne formy finansowania projektów Gminy w ramach: europejskich programów i instrumentów pomocowych oraz środków krajowych,
 • aplikowanie o środki europejskie za pośrednictwem konkursów ogłoszonych przesz Lokalną Grupę Działania ,,Między Wisłą a Kampinosem”,
 • koordynacja udziału Gminy jako partnera w projektach dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • koordynacja działań związanych z członkostwem Gminy w Lokalnej Grupie działania  ,,Między Wisłą a Kampinosem”,
 • monitorowanie i raportowanie działań jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,
 • współpraca w zakresie wdrażania i realizacji projektów finansowych z zewnętrznych środków finansowych,
 • współpraca w procesie przygotowywania dokumentacji z zakresu zamówień publicznych dotyczących projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • współpraca przy rozliczaniu projektów dotyczących realizacji zadań wykonywanych
  w ramach zewnętrznych środków finansowych,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizacji projektów realizowanych
  w ramach funduszy unijnych i innych zewnętrznych źródeł finansowych,
 • monitorowanie trwałości projektów objętych dofinansowaniem z zewnętrznych środków finansowych,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w celu pozyskiwania i wykorzystywania funduszy na realizację zadań publicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z informacją o Unii Europejskiej i funduszami strukturalnymi w tym, koordynacja promocji projektów w ramach funduszy unijnych,
 • przygotowanie projektów aktów prawnych podejmowanych przez Radę oraz Wójta
  w sprawach dotyczących przedsięwzięć Gminy dofinansowanych za środków zewnętrznych oraz udziału Gminy jako partnera w takich przedsięwzięciach,
 • udział w przygotowaniu planu finansowego Gminy,
 • współpraca przy wykonywaniu dokumentacji projektowych dla potrzeb realizacji gminnych inwestycji, objętych wnioskami o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
 1. W zakresie Zamówień Publicznych prowadzenie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących dostaw, usług lub robót budowlanych według potrzeb zgłaszanych przez komórki organizacyjne Urzędu, jednostki organizacyjne Gminy w ramach planowanych w budżecie Gminy środków finansowych, zgodnie z zasadami i trybem określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i aktach wykonawczych, przy współpracy i udziale przedstawicieli tych jednostek, a w szczególności:
 • ustalanie właściwego, zgodnego z przepisami prawa, trybu udzielania zamówień publicznych,
 • przygotowanie projektów zarządzeń Wójta w sprawie zamówień publicznych,
 • wstępna akceptacja wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zamówień publicznych w zakresie wybranych trybów udzielania zamówień oraz akceptacja kryteriów oceny ofert proponowanych przez jednostki organizacyjne udzielające zamówień,
 • przygotowywanie specyfikacji warunków zamówienia i zapytań ofertowych przy współpracy merytorycznych komórek organizacyjnym urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy wnioskujących i realizujących planowane zamówienie,
 • opracowanie regulaminów, procedur i zasad w zakresie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie,
 • analiza stosowanych procedur i wnioskowanie o wprowadzanie odpowiednich zmian,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji Przetargowej, w tym organizacja techniczna posiedzeń komisji dotyczących wyboru wykonawców (wraz z odpowiednią merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu) w zakresie i według określonych w przedmiotowych regulaminach,
 • opracowanie dodatkowych wzorów dokumentów, w zakresie nie uregulowanym przepisami Prawo zamówień publicznych, których zastosowanie usprawni przebieg postępowań o zamówienie publiczne i udzielanie zamówień,
 • zapewnienie terminowego opublikowania informacji i ogłoszeń związanych
  z udzielaniem zamówienia w miejscach wskazanych w ustawie,
 • współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych realizowanych przez Gminę,
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie realizacji Prawa zamówień publicznych,
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych zamówień.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Agnieszka Kowalska
Data powstania: 06.04.2022 14:38
Data modyfikacji: 07.04.2022 13:24
Liczba wyświetleń: 520