bip gmina kampinos

2022-04-06 15:09:01

Biuro Rady Gminy


Biuro Rady Gminy, pokój nr 7

tel. (22) 725-00-40 wew. 220

e-mail: biuro.rady@kampinos.pl

Do zadań Biura Rady i Komisji należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Gminy i jej komisji:

 1. Wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesjami Rady Gminy Kampinos i posiedzeniami Komisji stałych.
 2. Przygotowywanie przy współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi, materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów.
 3. Obsługa organizacyjna i kancelaryjna posiedzeń Rady i Komisji - protokołowanie, sporządzanie wyciągów z protokołów.
 4. Prowadzenie zbioru oraz rejestru uchwał, a także opinii i wniosków Komisji i Radnych.
 5. Prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego.
 6. Przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym do realizacji uchwał Rady Gminy oraz przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji.
 7. Przygotowanie uchwał do publikacji i ich publikowanie na stronie Urzędu i BIP oraz przekazywanie podjętych uchwał do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 8. Prowadzenie rejestru ewidencji wniosków i postulatów zgłaszanych przez radnych oraz interpelacji i zapytań, przekazywanie ich do załatwienia przez merytoryczną komórkę organizacyjną i nadzorowanie terminowego ich załatwiania oraz sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań w tym przedmiocie.
 9. Ogłaszanie poprzez obwieszczenia treści podejmowanych uchwał.
 10. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 11. Przygotowywanie i organizowanie korespondencji zewnętrznej Rady.
 12. Prowadzenie zbiorów protokołów zebrań wiejskich i Rad Sołeckich, a także rejestru uchwał tych organów.
 13. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady.
 14. Informowanie Wójta o treści projektów uchwał i podjętych uchwałach.
 15. Organizowanie i obsługa biura Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
 16. Organizowanie spotkań, obchodów, rocznic, świąt, inicjowanych przez Wójta, Przewodniczącego Rady i Radnych.
 17. Organizowanie szkoleń dla Radnych.
 18. Wykonywanie ustawowych czynności dotyczących tworzenia, łączenia i reorganizacji sołectw, udzielanie pomocy w zakresie wyborów Sołtysów i organów samorządu wiejskiego oraz współdziałania sołectw z organami Gminy.
 19. Współorganizowanie zebrań wiejskich.
 20. Ustalanie harmonogramu zebrań wiejskich oraz zapewnianie udziału w nich przedstawicieli organów, zgodnie z tematyką zebrania.
 21. Współpraca z Sołtysami wsi, organizowanie pomocy w zakresie realizacji statutowych zadań,
 22. Aktualizowanie statutów sołectw, przedkładanie Wójtowi projektu zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 23. Organizowanie konsultacji społecznych zarządzonych przez Radę oraz wykonywanie czynności związanych z kompetencjami Rady dotyczącymi przeprowadzania referendów.
 24. Przygotowywanie opracowań analitycznych i statystycznych dotyczących działalności Rady i jej organów.
 25. Archiwizacja dokumentów wytworzonych w Biurze Rady i przekazywanie do archiwum zakładowego.
 26. Gromadzenie i przechowywanie oświadczeń majątkowych Radnych, publikacja na BIP oświadczeń, przedkładanie sprawozdania.
 27. Prowadzenie ewidencji udziału Radnych na sesjach.
 28. Przygotowywanie list wypłat dla Radnych i Sołtysów.
 29. Prowadzenie dokumentacji związanej z odznaczeniami i wyróżnieniami.
 30. Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów i plakatów.
 31. Udzielanie informacji publicznej z zakresu działalności Rady i Komisji, a w szczególności na bieżąco przekazywanie ich do publikacji w BIP.
 32. Wykonywanie zadań związanych z wyborami Sołtysów.
 33. Współdziałanie w zakresie organizacji akcji wyborczych oraz obsługa kancelaryjna i biurowa organów wyborczych,
 34. Prowadzenie spraw organizacyjnych w zakresie wyborów przez Radę ławników sądowych.
 35. Prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów w których mogą być prowadzone usługi hotelarskie (agroturystyki).
 36. Prowadzenie obsługi strony internetowej Urzędu oraz BIP.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Agnieszka Kowalska
Data powstania: 06.04.2022 15:09
Data modyfikacji: 06.04.2022 15:12
Liczba wyświetleń: 495