bip gmina kampinos

2022-04-07 09:24:42

Urząd Stanu Cywilnego


Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 5

Kierownik USC (Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych) - mgr Monika Kowalska

tel. (22) 725-00-40, wew. 215

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie, jako zadanie zlecone z mocy ustawy spraw związanych z zawarciem małżeństwa, rejestracją urodzeń, zgonów i innych wynikających
z przepisów o aktach stanu cywilnego, a w szczególności:

 1. Przyjmowanie oświadczeń o:
 • wstąpieniu w związek małżeński,
 • uznaniu ojcostwa dziecka,
 • zmianie imienia dziecka, w ciągu 6 m-cy od daty rejestracji aktu,
 • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • wyborze nazwiska noszonego przez małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa,
 • powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 • nadaniu dziecku nazwiska zgodnie z art. 90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 1. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
 2. Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego.
 3. Wydawanie zaświadczeń o:
 • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie cywilnym,
 • zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
 • zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 • o stanie cywilnym,
 • o przyjętych sakramentach,
 • o nieposiadaniu ksiąg stanu cywilnego.
 1. Wpisywanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.
 2. Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.
 3. Uzupełnianie brakujących danych w aktach stanu cywilnego.
 4. Prostowanie aktów stanu cywilnego.
 5. Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane
  w zagranicznych księgach stanu cywilnego.
 6. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska.
 7. Wydawanie zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem ustawowego terminu.
 8. Dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek i przypisków na podstawie orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych i aktów stanu cywilnego.
 9. Zawiadomienie właściwych organów urzędów miast i gmin o bieżącej rejestracji
  i zmianach w aktach stanu cywilnego.
 10. Współpraca z placówkami dyplomatycznymi i zagranicznymi Urzędami Stanu Cywilnego
  w zakresie rejestracji i zmian w aktach stanu cywilnego.
 11. Prowadzenie i przekazywanie do Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów.
 12. Prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego, kompletowanie akt zbiorowych
  i przekazywanie ksiąg do Archiwum Państwowego.
 13. Organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego.
 14. Przenoszenie aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego prowadzonego w formie elektronicznej w przypadku: wydawania odpisów aktu, dokonywanie zmian w aktach, dokonywanie czynności dla których niezbędny jest wgląd aktu.
 15. Organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji setnej rocznicy urodzin.
 16. Umożliwienie wykonania fotokopii aktu stanu cywilnego.
 17. Sporządzenie testamentu.
 18. Nadawanie numeru PESEL i aktualizacja rejestru PESEL.
 19. W zakresie zadań związanych z ewidencją ludności należy:
 • przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy, prowadzenie ewidencji
  w tym zakresie,
 • wydawanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania,
 • prowadzenie spraw związanych z systemem Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności "PESEL",
 • udzielanie informacji adresowej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach wykonywania obowiązku meldunkowego,
 • prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, wydawanie zaświadczeń
  o prawie do głosowania,
 • sporządzanie spisu osób do kwalifikacji wojskowej,
 • wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem wyborów: prezydenta, Sejmu, Senatu RP, samorządowych, referendum i innych.
 1. W zakresie prowadzenia dokumentacji i wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość, w szczególności należy:
 • przyjmowanie wniosków w sprawie wydania dowodu osobistego wraz z kompletem dokumentów,
 • sporządzanie formularzy przy użyciu środków informatycznych na podstawie przedłożonego wniosku,
 • wydawanie dowodów osobistych,
 • udostępnianie danych ze zbioru ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
 1. Prowadzeni i obsługa Rejestru Danych Kontaktowych.

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych wykonuje zadania wynikające
z przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 1. Do zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych należy:
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, a w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej,
  w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę
  w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 • przekazywanie do ABW informacji do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.
 1. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Wójtowi.
 2. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Agnieszka Kowalska
Data powstania: 07.04.2022 09:24
Data modyfikacji: 08.04.2022 08:07
Liczba wyświetleń: 504