bip gmina kampinos

2022-04-07 09:50:24

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej


Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 9

tel. (22) 725-00-40, wew. 229, 228, 227

Do zadań Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej należy:

W zakresie Inwestycji:

 • przygotowanie dokumentacji oraz prowadzenie inwestycji i remontów gminnych przypisanych referatowi do realizacji,
 • opracowywanie wieloletnich planów inwestycji gminnych,
 • opracowywanie całokształtu procesu inwestycyjnego w danym roku,
 • opracowywanie zakresów rzeczowych dla poszczególnych inwestycji,
 • nadzór i realizacja zadań inwestycyjnych Gminy,
 • opracowywanie informacji na temat przebiegu inwestycji w zakresie rzeczowymi finansowym,
 • przygotowanie dokumentacji na zadania inwestycyjne w oparciu o ustawę prawo budowlane,
 • nadzór inwestycyjny nad budową obiektów budowlanych na terenie gminy, w tym: budynków – trwale związanych z gruntami, wydzielonych z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadających fundamenty i dach, budowli – obiekty budowlane niebędące budynkami lub obiektami małej architektury, jak: obiekty liniowe, mosty, wiadukty, przepusty, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, obiektów liniowych - obiektów, których charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności budowa
  i przebudowa dróg wraz ze zjazdami, budowa sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i linii kablowych,
 • nadzór inwestycyjny nad obiektami użyteczności publicznej, stanowiącymi własność Gminy w zakresie realizowania wniosków i zaleceń wynikających ze sporządzonych ocen technicznych oraz typowania prac remontowych,
 • udział w przeprowadzaniu postępowań o zamówienie publiczne w zakresie inwestycji gminnych,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań inwestycyjnych,
 • realizacja i rozliczanie inwestycji w oparciu o przekazane fundusze ze środków zewnętrznych,
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej inwestycji,
 • współpraca z Komisjami Przetargowymi przy sporządzaniu istotnych warunków zamówienia,
 • sporządzanie protokołu przejęcia środka trwałego OT,
 • sporządzanie protokołów przekazania środka trwałego PT,
 • współpraca przy opracowaniu propozycji zadań do projektu budżetu Gminy.

W zakresie działalności Gospodarki Komunalnej:

 • zarządzanie mieniem gminnym, a w szczególności: zaspokajanie zbiorowych potrzeb
  w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych i wód opadowych oraz utrzymania urządzeń wodno-ściekowych,
 • określenie warunków technicznych na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków,
 • informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu,
 • wnioskowanie wielkości robót i usług oraz nakładów na utrzymanie urządzeń wodno-ściekowych przy opracowywaniu planu i budżetu w zakresie gospodarki komunalnej,
 • organizacja wykonawstwa robót i usług, w tym m.in. przygotowywanie dokumentacji przetargowej, projektów umów oraz nadzór i kontrola nad realizacją robót i usług, pod względem merytorycznym, rzeczowym, finansowym zadań
  z zakresu referatu,
 • wnioskowanie wykonania inwestycji gminnych lub remontów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 • sporządzanie sprawozdań z planów, programów i realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej,
 • koordynowanie prac związanych z utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz obiektów mostowych,
 • organizowanie prac mających na celu utrzymanie i zabezpieczanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych
  z drogami,
 • koordynowanie robót w pasie drogowym,
 • prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych, obiektów mostowych (prowadzenie książki obiektu budowlanego),
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • prowadzenie bieżącej kontroli stanu oznakowania dróg gminnych, współudział
  w pracach komisji do oznakowania dróg wojewódzkich, powiatowych oraz lokalizacji przystanków autobusowych,
 • organizowanie konserwacji i remontów oświetleń ulicznych, ewidencja punktów świetlnych,
 • realizowanie zadań związanych z wykonywaniem nowych punktów świetlnych,
 • wykonywanie zadań Gminy związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
 • sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej i w tym zakresie współdziałanie
  z organizacjami społecznymi, młodzieżą i zainteresowanymi jednostkami,
 • utrzymanie zieleni komunalnej i gminnych placów zabaw,
 • opiniowanie lokalizacji obiektów budowlanych w pasie drogowym,
 • tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kontrolowanie wykonywania obsługi tej zbiórki,
 • opracowywanie projektów zasad gospodarowania lokalowym zasobem Gminy,
 • opracowywanie propozycji do budżetu Gminy w zakresie zadań lokalowego zasobu Gminy,
 • prowadzenie rejestru najemców lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób Gminy,
 • utrzymywanie budynków i mieszkań na poziomie umożliwiającym zaspokajanie potrzeb rodzin o niskich dochodach, zapewnianie lokali zamiennych lub socjalnych, organizowanie bieżącego przeglądu technicznego lokali, ustalanie niezbędnych prac remontowych,
 • prowadzenia spraw związanych z prowadzeniem remontów budynków komunalnych,
 • sporządzanie umów najmu lokali mieszkalnych, socjalnych, zamiennych
  i użytkowych,
 • organizowanie okresowych przeglądów wyposażenia technicznego lokali mieszkalnych
  i użytkowych, instalacji gazowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, przewodów kominowych, oraz ustalanie zakresu i prowadzenie niezbędnych prac remontowych,
 • organizowanie przetargów na wynajem lokali użytkowych,
 • przyjmowanie podań od osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy,
 • dekoracji terenu gminy na uroczystości: wnioskowanie wielkości robót i usług oraz nakładów na dekorowanie Gminy na uroczystości i święta; organizacja wykonywania usług, robót, dostaw oraz nadzór i kontrola nad realizacją robót usług, dostaw, pod względem merytorycznym, rzeczowym, finansowym zadań w zakresie: dekorowania terenu gminy flagami z okazji świąt i rocznic państwowych oraz innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym, dekoracji terenu gminy świetlnymi dekoracjami świątecznymi, zakupu m.in. flag i ozdób świątecznych.
 • współpraca ze spółkami wodnymi,
 • przygotowywanie projektów uchwał z zakresu zadań realizowanych w referacie.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Agnieszka Kowalska
Data powstania: 07.04.2022 09:50
Data modyfikacji: 08.04.2022 08:03
Liczba wyświetleń: 617