bip gmina kampinos

2022-04-07 10:00:17

Stanowisko ds. zezwoleń, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego; IOD


Stanowisko ds. zezwoleń, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego; IOD,         pokój nr 5a

tel. (22) 725-00-40, wew. 224

Samodzielne stanowisko ds. zezwoleń, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego; IOD prowadzi zadania związane z wydawaniem zezwoleń zarządzaniem kryzysowym, obronnością kraju i obroną cywilną jako zadania zlecone z mocy ustaw, 
a w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 3. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych
  i nieregularnych przewozów osób przez przewoźników.
 4. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem transportu na potrzeby własne.
 5. Wydawanie zezwoleń stałych na sprzedaż oraz na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 6. Wydawanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją obiektów hotelarskich i kwater agroturystycznych.
 8. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych.
 9. Opracowywanie wniosków i potrzeb do budżetu Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 10. Opracowywanie wniosków i potrzeb w zakresie zakupów sprzętu ratowniczego, umundurowania oraz remontów i napraw sprzętu w celu utrzymania sprawności technicznej jednostek OSP.
 11. Opracowywanie wniosków i potrzeb w zakresie badań lekarskich ubezpieczeń, szkoleń
  w celu utrzymania bądź podwyższania gotowości bojowej jednostek OSP.
 12. Wydawanie miesięcznych kart drogowych i miesięcznych kart pracy sprzętu ratowniczego oraz ich rozliczanie wg ustalonych norm zużycia oraz ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na stanie Urzędu.
 13. Kontrolowanie przeprowadzenia przeglądów i badań technicznych samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego.
 14. Współpraca z organami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 15. Bieżąca współpraca z Zarządem Oddziału Gminnego oraz Zarządami poszczególnych OSP.
 16. Obsługa administracyjna posiedzeń Zarządu oddziału Gminnego oraz kampanii sprawozdawczej w Ochotniczych Strażach Pożarnych.
 17. Organizowanie ćwiczeń na obiektach i ćwiczeń zgrywających.
 18. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją 18-latków przed kwalifikacją wojskową.
 19. Prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową, prowadzenie rejestrów, obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej, współpraca z Wojskową Komisją Uzupełnień w tym zakresie.
 20. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
 21. Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem żołnierzy rezerwy w ćwiczeniach wojskowych.
 22. Opracowywanie i aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy.
 23. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zapewnienie obsługi administracyjnej i technicznej Zespołu.
 24. Opracowywanie pism, projektów zarządzeń i wytycznych Wójta z zakresu zarządzania kryzysowego.
 25. Opracowywanie i utrzymywanie w aktualności Planu Obrony Cywilnej.
 26. Gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, w tym utrzymanie magazynu sprzętu obrony cywilnej.
 27. Planowanie, powoływanie i szkolenie formacji obrony cywilnej.
 28. Szkolenie ludności w zakresie powszechności samoobrony.
 29. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania.
 30. Prowadzenie spraw związanych z wydatkami z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 31. Opracowanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych.
 32. Realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska Wójta zapewniającego kierowanie realizacją zadań obronnych w warunkach kryzysu polityczno-militarnego i wojny.
 33. Opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas wojny oraz projektu zarządzenia wprowadzającego ww. regulamin w życie.
 34. Opracowanie dokumentacji dotyczącej podwyższenia gotowości obronnej Urzędu.
 35. Pracowanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru.
 36. Analizowanie wniosków komendanta WKU w sprawie świadczeń na rzecz obrony,
  a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowanie decyzji
  o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony.
 37. Opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
 38. Opracowanie dokumentacji oraz organizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej.
 39. Planowanie i prowadzenie szkolenia obronnego oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.
 40. Planowanie i prowadzenie kontroli problemowych, a także doraźnych z zakresu realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych.
 41. Pobieranie opłaty targowej zgodnie z taryfami ustalonymi uchwałami.
 42. Pobieranie opłaty skarbowej w zakresie prowadzonych spraw zgodnie z ustawą
  o opłacie skarbowej.
 43. Naliczanie i pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń stałych na sprzedaż oraz na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na podstawie oświadczeń składanych przez przedsiębiorców.
 44. Naliczanie i pobieranie opłat za korzystanie z jednorazowych zezwoleń na sprzedaż
  i podawanie napojów alkoholowych.
 45. Pełnienie obowiązków Kierownika Kancelarii Tajnej; IOD.
 46. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
 47. Okresowa kontrola realizacji przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 48. Szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych i wydawanie zezwoleń na dostęp do tych informacji.
 49. Kontrola realizacji instrukcji wytwarzania, przechowywania i obiegu dokumentów niejawnych w Urzędzie.
 50. Opiniowanie wniosków o udostępnienie dokumentów o ograniczonej jawności.
 51. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 52. Opracowywanie instrukcji z zakresu ochrony danych osobowych.
 53. Opracowywanie polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego.
 54. Szkolenie pracowników, którzy uzyskali dostęp do systemu informatycznego związanego
  z przetwarzaniem danych osobowych.
 55. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
 56. Kontrola oraz realizacja instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania danych osobowych.
 57. Prowadzenie rejestrów oraz opracowywanie i ewidencjonowanie pism, a także prowadzenie korespondencji w zakresie informacji niejawnej.
 58. Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta, samorządu terytorialnego i samorządu mieszkańców stosownie do obowiązujących w tym zakresie ustaleń i przepisów.
 59. Prowadzenie ewidencji kart drogowych.
 60. Aktualizacja na stronie internetowej Urzędu i BIP w zakresie prowadzonych spraw.
 61. Prowadzenie spraw związanych z CEIDG.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Agnieszka Kowalska
Data powstania: 07.04.2022 10:00
Data modyfikacji: 08.04.2022 08:00
Liczba wyświetleń: 452