bip gmina kampinos

2023-10-24 12:43:06

Informacja o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”


Wójt Gminy Kampinos przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Kampinos oraz działające aktywnie na terenie Gminy, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

24 października 2023 r. – publikacja informacji oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych ‘Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi…’

15 listopada 2023 r. – spotkanie z dyskusją, godz. 8.00, Urząd Gminy Kampinos

23 listopada 2023 r. – zakończenie konsultacji

24 listopada 2023 r. – przygotowanie raportu końcowego oraz ogłoszenie wyników, następnie przyjęcie Programu współpracy na rok 2024 przez Radę Gminy Kampinos.

Informacje o przebiegu i wynikach konsultacji uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 udostępnione są na stronie internetowej www.kampinos.pl, w BIP (www.bip.kampinos.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Projekt uchwały 2023-10-24 12:47:23 Kupska Martyna
załącznik Uzasadnienie do projektu uchwały 2023-10-24 12:47:33 Kupska Martyna
załącznik Formularz konsultacji 2023-10-24 12:49:26 Kupska Martyna
załącznik Program współpracy - projekt 2023-10-24 12:53:24 Kupska Martyna

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Martyna Kupska
Data powstania: 24.10.2023 12:43
Data modyfikacji: 24.10.2023 12:58
Liczba wyświetleń: 183