bip gmina kampinos

2009-07-29 12:13:59

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zawierający:
a) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
b) numer w rejestrze przedsiębiorców;
c) określenie rodzaju, zakresu i obszaru wykonywania transportu drogowego;
d) rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji
e) czas, na jaki licencja ma być udzielona (nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat);
2. odpis z rejestru przedsiębiorców;
3. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON);
4. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
5. zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy jak i zatrudnionych przez
 niego kierowców,
6. świadectwo kwalifikacji przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy jak i zatrudnionych przez 
niego kierowców
7. świadectwo legalizacji taksometru;
8. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego
 zdanym egzaminem, lub udokumentowanie co najmniej 5 – letniej praktyki w zakresie wykonywania tego transportu: przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od wnioskodawcy,
9. urzędowo potwierdzoną kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu 
jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy nie jest jego właścicielem – również dokument potwierdzający prawo dysponowania tym pojazdem,

Opłata administracyjna za wydanie licencji na obszar gminy na:
 •  2 – 15 lat wynosi 200 zł
 • 15 – 30 lat wynosi 250 zł
 • 30 – 50 lat wynosi 300 zł

  Opłata za wymianę uprawnień przewozowych, gdy nie ulegają zmianie dotychczasowe dane
  określone w tych uprawnieniach wynosi 100 zł

  Opłata za zmianę danych lub wtórnik licencji: 10% opłaty za licencję.
  (na podst. art. 47 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.)

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Sekretariat Urzędu Gminy

  Termin załatwienia sprawy:
  Do 14 dni.
  Do 3 miesięcy w przypadku wymiany dotychczasowego zezwolenia na licencję.
  Wnioski o udzielenie licencji rozpatruje się według kolejności ich złożenia.

  Osoba odpowiedzialna:
  Inspektor ds. działalności gospodarczej, spraw wojskowych i OC
  Ryszard Antosik
  pok. 6,
  tel. (022) 725 00 40 w. 21
  e-mail:
  kryzys@kampinos.pl


  Tryb odwoławczy:
  Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Kampinos w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

  Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371)
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych (Dz. U. Nr 145, poz. 1630)
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzieleniem i wydaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 150 poz. 1685)

  Informacje dodatkowe:
  1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze administracyjnej.
  2. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią.
  3. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
  4. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem zmianę treści licencji.
 • Załączniki

  Typ Komentarz Data Dodał
  załącznik WNIOSEK o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 2009-07-29 12:34:01

  Informacje o artykule

  Autor:
  Zredagował(a):
  Data powstania: 29.07.2009 12:13
  Data modyfikacji: 30.07.2009 11:33
  Liczba wyświetleń: 6059