bip gmina kampinos

2020-01-02 12:15:58

2020


Zarządzenie nr 0050.1.20 z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.2.20 z dnia 7 stycznia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu adminitracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustrawami.

Zarządzenie nr 0050.3.2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkurowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.4.2020 z dnia 15.01.2020 r.

w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 roku przez gminę Kampinos.

Zarządzenie nr 0050.5.2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.6.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Zarządzenie nr 0050.7.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.8.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 0050.9.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 0050.10.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.11.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowsko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.12.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą  „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie””

Zarządzenie nr 0050.13.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.14.2020 z dnia 4 lutego 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarzadzenie nr 0050.15.2020 z dnia 07 lutego 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2020 roku - ZADANIE NR 1

Zarządzenie nr 0050.16.2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2020 roku - ZADANIE NR 2

Zarządzenie nr 0050.17.2020 z dnia 14 lutego 2020 r.  w sprawie powołania komisji dokonującej przekazania terenu budowy dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym  w Kampinosie"

Zarządzenie nr 0050.18.2020 z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos”

Zarządzenie nr 0050.19.2020 z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.20.2020 z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w pomieszczeniu siłowni mieszczącej się w budynku Kampinos A 30A

Zarządzenie nr 0050.21.2020 z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Montaż nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw w Kampinosie”

Zarządzenie nr 0050.22.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos

Zarzadzenie nr 0050.23.2020 z dnia 02 marca 2020 r.

w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos - Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2020 roku - ZADANIE NR 1

Zarządzenie nr 0050.24.2020 z dnia 02 marca 2020 r. 

w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos poprzez wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/rekreacyjno – sportowych, meczów/zawodów z wykorzystaniem gminnej infrastruktury sportowo - technicznej – Zadanie nr 2

Zarządzenie nr 0050.25.2020 z dnia 2 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.26.2020 z dnia 9 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.27.2020 z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie ustanowienia dni wewnętrzych w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.28.2020 z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 0050.29.2020 z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie ustanowienia dni wewnętrznych w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.30.2020 z dnia 18.03.2020 r.

w srawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie nr 0050.31.2020 z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie ustanowienia dni wewnętrznych w Urzędzie Gminy Kampinos.

Ogłoszenie nr 0050.32.2020 z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie ustanowienia dni wewnętrznych w Urzędzie Gminy Kampinos.

Zarządzenie nr 0050.33.2020 z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa IV etapu sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca”

Zarządzenie nr 0050.34.20 z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 r.

Zarządzenie nr 0050.35.2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia możliwości pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.36.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.37.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego  Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 0050.38.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309W w Łazach”

Zarządzenie nr 0050.39.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Odbiór   i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”

Zarządzenie nr 0050.40.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup destruktu asfaltowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos”

Zarządzenie nr 0050.41.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji dokonującej odbioru wykonanych robót dla zadania inwetycyjnego pn.: "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie".

Zarządzenie nr 0050.42.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania oraz regulaminu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kampinos

Zarządzenie nr 0050.43.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Wymiana niesprawnych hydrantów i zasuw na sieci wodociągowej na terenie Gminy Kampinos”.

Zarządzenie nr 0050.44.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych odrębnymiustawami

Zarządzenie nr 0050.45.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 0050.46.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W w miejscowości Strojec, dz. ew. nr 91 oraz 31” 

Zarządzenie nr 0050.47.2020 z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup destruktu asfaltowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos”

Zarządzenie nr 0050.48.2020 z dnia 18 maja 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.49.2020 z dnia 18 maja 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.50.2020 z dnia 19 maja 2020 r.  w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kampinos dla spółek wodnych na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Zarzadzenie nr 0050.51.2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kampinos dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.52.2020 z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy” w ramach zadania inwestycyjnego „Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach”” 

Ogłoszenie nr 0050.53.2020 z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie wznowienia pracy w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.54.2020 z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Zakup laptopów w ramach zadania „ Zdalna szkoła +””

Zarządzenie nr 0050.55.2020 z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos za 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.56.2020 z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 0050.57.2020 z dnia 03.06.2020 r.

W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach  wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,  położonych na terenie Gminy Kampinos.  

Zarządzenie nr 0050.58.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Kampinos za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.59.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kampinos za 2019 r.

Zarządzenie nr 0050.60.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna dla kandydata

Zarządzenie nr 0050.61.2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.62.2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 0050.63.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.64.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.65.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.66.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.67.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie"

Zarządzenie nr 0050.68.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.69.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu admionistracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.70.2020 z dnia 3 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisjii do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: "Rozłożenie destruktu asfaltowego na drogach gminnych w ramach remontu dróg w gminie Kampinos"

Zarządzenie nr 0050.71.2020 z dnia 8 lipca 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.72.2020 z dnia 8 lipca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.73.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie ustanowienia dni wewnętrznych w Urzędzie Gminy Kampinos w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Zarządzenie nr 0050.74.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna dla kandydata

Zarządzenie nr 0050.75.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Załącznik

Zarządzenie nr 0050.76.2020 z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos”

Zarządzenie nr 0050.77.2020 z dnia 27 lipca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.78.2020 z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia w Gminie Kampinos procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Zarządzenie nr 0050.79.2020 z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.80.2020 z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos”

Zarządzenie nr 0050.81.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Kampinos"

Zarządzenie nr 0050.82.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie, ul. Szkolna 5.

Zarządzenie nr 0050.84.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos”

Zarządzenie nr 0050.85.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.86.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.87.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie ul.Szkolna 5. 

Zarządzenie nr 0050.88.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.89.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.90.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Uzasadnienie

Zarządzenie nr 0050.91.2020 z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna

Zarządzenie nr 0050.92.2020 z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos 

Zarządzenie nr 0050.93.2020 z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.94.2020 z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

Zarządzenie nr 0050.95.2020 z dnia 28 września 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.96.2020 z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

Zarządzenie nr 0050.97.2020 z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.98.2020 z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.99.2020 z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie procesu sporządzenia, uzgadniania i zatwierdzenia planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Kampinos w warunkach zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i czasie wojny oraz udziału w tym procesie komórek i jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wójta Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.100.2020 z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego słuzbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 0050.101.2020 z dnia 20 października 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.102.2020 z dnia 20 października 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.103.2020 z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie do prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach zaświadczeń dla osób, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytowego "Czyste Powietrze".

Zarządzenie nr 0050.104.2020 z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody Szczytno”

Zarządzenie nr 0050.105.2020 z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie ustanowienia dni wewnętrznych w Urzędzie Gminy Kampinos w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa

Zarządzenie nr 0050.106.2020 z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa IV etapu sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca””.   

Zarządzenie nr 0050.107.2020 z dnia 29 października 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.108.2020 z dnia 29 października 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnych ustawami

Zarządzenie nr 0050.109.2020 z dnia 06 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Partyzantów i koniec ul. Spółdzielców”.

Zarządzenie nr 0050.110.2020 z dnia 06 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów i Podkampinos” w ramach zadań inwestycyjnych „Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów – etap III” oraz „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos”

Zarządzenie nr 0050.111.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na rok 2020 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 0050.112.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zarządzenie nr 0050.113.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 r. oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.114.20 z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.115.2020 z dnia 23 listopada 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.116.2020 z dnia 23 listopada 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.117.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.118.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2021”

Zarządzenie nr 0050.119.2020 z dnia 30.11.2020 r.

w sprawie powołania komisji dokonującej odbioru wykonanych robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącej  oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja i rozbudowa  oczyszczalni ścieków w  Łazach”

Zarządzenie nr 0050.120.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.121.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.122.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnych na okres do 6 lat położonych we wsi Kampinos A i Łazy

Zarządzenie nr 0050.123.2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.124.2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.125.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.126.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie instrukcji kacelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt dla żłobków i klubów dziecięcych oraz jednostek systemu oświaty Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.127.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.128.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Nadzór technologiczny nad oczyszczalniami w Gminie Kampinos”

Zarządzenie nr 0050.129.2020 z dnia 28 grudnia 2020r.

w sprawie powołania komisji dokonującej czynności zdawczo-odbiorczych dotyczących nieruchomości w Granicy, użyczonej Stowarzyszeniu Cztery Krajobrazy

Zarządzenie nr 0050.130.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos w roku 2021”

Zarządzenie nr 0050.131.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.132.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.133.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.134.2020 zdnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 złotych

Zarządzenie nr 0050.135.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.136.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Monika Chądzyńska
Data powstania: 02.01.2020 12:15
Data modyfikacji: 16.06.2021 11:01
Liczba wyświetleń: 3101