bip gmina kampinos

2023-01-05 12:51:03

Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - 2023 r.


Zarządzenie Nr 0050.1.2023 z dnia 02 stycznia 2023r.

w spawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.2.2023 z dnia 02 stycznia 2023r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w organizacji i zasadach funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.3.2023 z dnia 09 stycznia 2023r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie

Zarządzenie Nr 0050.4.2023 z dnia 11 stycznia 2023r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.5.2023 z dnia 11 stycznia 2023r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku do obsługi dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Kampinos z dnia 16 stycznia 2023r.

uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad udostępnianie pomieszczeń należacych do szkoły dla której Gmina Kampinos jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 0050.7.2023 z dnia 25 stycznia 2023r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.8.2023 z dnia 25 stycznia 2023r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.9.2023 z dnia 30 stycznia 2023r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinanwsowania opłat w 2023 roku za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.10.2023 z dnia 30 stycznia 2023r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na okres do 3 lat połozonej we wsi Prusy i Wola Pasikońska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.10.2023 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.10.2023 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.11.2023  z dnia 31 stycznia 2023r.

w sprawie ustalenia wysokość opłat za wstęp na siłwonię w Budynku Rekreacyjno-sportowym w Kampinosie A 

Zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 31 stycznia 2023r.

w sprawie wprowadzenia Karty audytu węwnętrznego w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.13.2023 z dnia 01 lutego 2023r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.14.2023 z dnia 03 lutego 2023r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Wykonanie usług pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122               w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek””

Zarządzenie Nr  0050.15.2023 z dnia 03 lutego 2023r. 

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Wykonanie usług pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos          i Kwiatkówek”” 

Zarządzenie Nr 0050.16.2023 z dnia 06 lutego 2023r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.17.2023 z dnia 09 lutego 2023r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup destruktu asfaltowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos w roku 2023”

Zarządzenie Nr 0050.18.2023 z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos”

Zarządzenie Nr 0050.19.2023 z dnia 13 lutego 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.20.2023 z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie nr 0050.21.2023 z dnia 13 lutego 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku do obsługi dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 0050.23.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy LED na terenie gminy Kampinos”

Zarządzenie Nr 0050.24.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2023 roku - Zadanie nr 1

Zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 02 marca 2023 r

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Kampinos”

Zarządzenie Nr 0050.26.2023 z dnia 03 marca 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży z terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2023 roku - Zadanie nr 2

Zarządzenie Nr 0050.27.2023 z dnia 06 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na okres do 3 lat połozonej we wsi Prusy i Wola Pasikońska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.27.2023 z dnia 06 marca 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 0050.27.2023 z dnia 06 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.28.2023 z dnia 09 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.29.2023 z dnia 09 marca 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.30.2023 z dnia 09 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku do obsługi dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 0050.31.2023 z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kampinos - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos poprzez wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/rekreacyjno-sportowych, meczów/zawodów - Zadanie nr 1

Zarządzenie Nr 0050.32.2023 z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli posesji w zakresie istniejących przyłączy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej, bezumownego korzystania z sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej oraz sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

Zarządzenie Nr 0050.33.2023 z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartyn konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kampinos - Rozwijanie prawidłowych spraw społecznych u dzieci i młodzieży z terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom w 2023 roku - Zadanie nr 2

Zarządzenie Nr 0050.34.2023 z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kampinos”.

Zarządzenie Nr 0050.35.2023 z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos (umowa na zastępstwo)

Zarządzenie Nr 0050.36.2023 z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.37.2023 z dnia 27 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.38.2023 z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.39.2023 z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej wnioski dotyczące udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku

Zarządzenie Nr 0050.40.2023 z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050.41.2023 z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 0050.42.2023 z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej wnioski dotyczące udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadania służące ochronie wód polegajace na budowie przydomowych oczyszczalni scieków na terenie gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.43.2023 z dnia 04 kwietnia 2023 r.

w sprawie ustanowienia dni wewnętrznych w Urzędzie Gminy Kampinos w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa

Zarządzenie Nr 0050.44.2023 z dnia 06 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.45.2023 z dnia 06 kwietnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.46.2023 z dnia 06 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.47.2023 z dnia 07 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.48.2023 z dnia 07 kwietnia 2023 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest "Rozłożenie destruktu asfaltowego w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych"

Zarządzenie Nr 0050.49.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kampinos dla spółek wodnych na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urzadzeń wodnych

Zarządzenie Nr 0050.50.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kampinos dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.51.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.52.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie nr 0050.53.2023 z dnia 24 kwiecień 2023 r.

zmieniające zarządzanie w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku do obsługi dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 0050.54.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy kampinos na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.55.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.56.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.57.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania pn.  „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie”

Zarządzenie Nr 0050.58.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kampinos

Załącznik do Zarzadzenia Nr 0050.58.2023 Wójta Gminy Kampinos z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.59.2023 z dnia 29 kwietnia 2023 r.

w sprawie odwołania i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 0050.60.2023 z dnia 9 maja 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kampinos za 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050.61.2023 z dnia 9 maja 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos za 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050.62.2023 z dnia 09 maja 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos w roku 2023”

Zarządzenie Nr 0050.63.2023 z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.64.2023 z dnia 10 maja 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.65.2023 z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.66.2023 z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie powołania komisji dokonującej odbioru wykonywanych robót polegających na budowie wolnostojącej ścianki wspinaczkowej do boulderingu w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie"

Zarządzenie Nr 0050.67.2023 z dnia 22 maja 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.68.2023 z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.69.2023 z dnia 22 maja 2023 r.

zmieniające zarządzanie w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku do obsługi dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 0050.70.2023 z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie ustanowienia dni wewnętrznych w Urzędzie Gminy Kampinos w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa

Zarządzenie nr 0050.71.2023 z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"

Załącznik Nr 1 - Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Zarządzenie nr 0050.72.2023 z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos”

Zarządzenie Nr 0050.73.2023 z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie powołania komisji dokonującej odbioru zadania pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej"

Zarządzenie Nr 0050.74.2023 z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania komisji dokonującej odbioru zadania pn. ,, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa leguny hydrobotanicznej"

Zarządzenie Nr 0050.75.2023 z dnia 7 czerwca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.76.2023 z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządznie Nr 0050.77.2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Rozłożenie destruktu na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos”

zarządzenie Nr 0050.78.2023 z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na okres do 3 lat położonej we wsi Wola Pasikońska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.78 2023 z dnia 7 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr 0050.78.2023 z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.79.2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.80.2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”

Zarzadzenie Nr 0050.81.2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 0050.82.2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są  „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410309W w miejscowości Łazy – etap II”

Zarządzenie Nr 0050.83.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.84.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.85.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.86.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu kasacji, sterylizacji i chipowania zwierząt właścicielskich oraz ujęcie ich w systemie identyfikacji zwierząt w ramach ,,Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023"

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.86.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.87.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 0050.88.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie Nr 0050.89.2023 z dnia 03 lipca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.90.2023 z dnia 03 lipca 2023 r.

w sprawie ustanowienia dni wewnętrznych w Urzędzie Gminy Kampinos w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa

Zarządzenie Nr 0050.91.2023 z dnia 04 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Rozłożenie destruktu na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos”

Zarządzenie Nr 0050.92.2023 z dnia 05 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa miejsc parkingowych w miejscowości Kampinos dz. ew. 96/4”

Zarządzenie Nr 0050.93.2023 z dnia 06 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Łazach”

Zarządzenie Nr 0050.94.2023 z dnia 11 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska” – etap III

Zarządzenie Nr 0050.95.2023 z dnia 12 lipca 2023 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług transportu drogowego    w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos”

Zarządzenie Nr 0050.96.2023 z dnia 14 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.97.2023 z dnia 14 lipca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarzadzenie Nr 0050.98.2023 z dnia 14 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.99.2023 z dnia 24 lipca 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.100.2023 z dnia 24 lipca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.101.2023 z dnia 24 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.102.2023 z dnia 24 lipca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku do obsługi dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 0050.103.2023 z dnia 24 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 0050.104.2023 z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Budowa linii oświetlenia ulicznego solarnego na terenie gminy Kampinos”

Zarządzenie Nr 0050.105.2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 0050.106.2023 z dnia 04 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.107.2023 z dnia 04 sierpnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.108.2023 z dnia 04 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.109.2023 z dnia 07 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego  na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.110.2023 z dnia 09 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.111.2023 z dnia 09 sierpnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.112.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.113.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.114.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.115.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 0050.116.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.117.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem są: „Remonty dróg gminnych na terenie gminy Kampinos, w ramach bieżącego utrzymania”

Zarządzenie Nr 0050.118.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.119.2023 z dnia 04 września 2023 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.120.2023 z dnia 06 września 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.121.2023 z dnia 06 września 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.122.2023 z dnia 08 września 2023 r.

w sprawie aktualizacji polityki ochrony danych

Zarządzenie Nr 0050.123.2023 z dnia 08 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynnosci przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr 0050.124.2023 z dnia 08 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zaktualizowanego Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr 0050.125.2023 z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.126.2023 z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.127.2023 z dnia 13 września 2023 r

w sprawie powołania komisji dokonującej odbioru zadania obejmującego wykonanie prac konserwatorskich zabytkowej przydrożnej figury Matki Boskiej w Szczytnie

Zarządzenie Nr 0050.128.2023 z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są  „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos”

Zarządzenie Nr 0050.129.2023 z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos”

Zarządzenie Nr 0050.130.2023 z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos”

Zarządzenie Nr 0050.131.2023 z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.132.2023 z dnia 28 września 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.133.2023 z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.134.2023 z dnia 06 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.135.2023 z dnia 06 października 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.136.2023 z dnia 06 października 2023 r.

w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.136.2023

Zarządzenie Nr 0050.137.2023 z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Remont odcinka drogi gminnej nr 410315W w miejscowości Kampinos"

Zarządzenie Nr 0050.138.2023 z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie ustanowienia dni wewnętrznych w Urzędzie Gminy Kampinos w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa

Zarządzenie Nr 0050.139.2023 z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Remont odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Pasikonie"

Zarządzenie Nr 0050.140.2023 z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r.

Zarzadzenie Nr 0050.141.2023 z dnia 12 października 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.142.2023 z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.143.2023 z dnia 16 października 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi gminnej nr 410333W w miejscowości Wola Pasikońska” – etap I

Zarządzenie Nr 0050.144.2023 z dnia 16 października 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.145.2023 z dnia 16 października 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.146.2023 z dnia 17 paździrnika 2023 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Budowa oświetlenia ulicznego solarnego wzdłuż odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie” - etap II

Zarządzenie Nr 0050.147.2023 z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 0050.148.2023 r. z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.149.2023 z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.150.2023 z dnia 30 października 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.151.2023 z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.152.2023 z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie ustanowienia dni wewnętrznych w Urzędzie Gminy Kampinos w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa

Zarządzenie Nr 0050.153.2023 z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie ustanowienia dni wewnętrznych w Urzędzie Gminy Kampinos w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Zarządzenie Nr 0050.154.2023 z dnia 02 listopada 2023 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinanwsowania opłat w 2023 roku za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.155.2023 z dnia 02 listopada 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji roczej

Zarzadzenie Nr 0050.156.2023 z dnia 06 listopada 2023 r.

w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.157.2023 z dnia 06 listopada 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie Nr 0050.158.2023 z dnia 08 listopada 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.159.2023 z dnia 13 listopada 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi przepisami

Zarządzenie Nr 0050.160.2023 z dnia 13 listopada 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.161.2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2024 r. oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.162.2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub  znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.163.2023 z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Rozłożenie kruszywa na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos"

Zarządzenie Nr 0050.164.2023 z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie planu kontroli realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązkow w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zarządzenie Nr 0050.165.2023 z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Budowa stalowej pochylni dla osób niepełnosprawnych dla budynku Urzędu Gminy Kampinos przy ul. Niepokalanowskiej 3, 05-085 Kampinos”

Zarządzenie Nr 0050.166.2023 z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Szczytno”

Zarządzenie Nr 0050.167.2023 z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 0050.168.2023 z dnia 28 listopada 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 2 do zarządzenie nr.168.2023

Załącznik nr 1 do zarządzenie nr.168.2023

Zarządzenie Nr 0050.169.2023 z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.170.2023 z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

Zarządzenie Nr 0050.171.2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2024”

Zarządzenie Nr 0050.172.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.173.2023 z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa IV etapu sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska””

Zarządzenie Nr 0050.174.2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2024”

Zarządzenie Nr 0050.175.2023 z dnia 08 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r.

Zarzadzenie Nr 0050.176.2023 z dnia 08 grudnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.177.2023 z dnia 08 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.178.2023 z dnia 12 grudznia 2023 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Nadzór technologiczny nad oczyszczalniami w Gminie Kampinos”

Zarządzenie Nr 0050.179.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.180.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.181.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego z rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy. 

Zarządzenie Nr 0050.182.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 r.

Zarządzenie Nr 0050.183.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.184.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos w Kampinosie

Zarządzenie Nr 0050.185.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.186.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Agnieszka Kowalska
Data powstania: 05.01.2023 12:51
Data modyfikacji: 14.06.2024 11:53
Liczba wyświetleń: 2009