bip gmina kampinos

2023-01-19 13:35:52

2023


LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 11 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr LVI/348/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Uchwała Nr LVI/349/23 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

Uchwała Nr LVI/350/23 w sprawie przystąpienia Gminy Kampinos do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

Uchwała Nr LVI/351/23 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych

LVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 6 lutego 2023 r.

Uchwała Nr LVII/352/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Uchwała Nr LVII/353/23   zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

LVIII Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 13 lutego 2023 r.

Uchwała Nr LVIII/354/23 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbierania nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr LVIII/355/23 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania      na przyjazne środowisku.            

Uchwała Nr LVIII/356/23 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadania służące ochronie wód polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kampinos.

Uchwała Nr LVIII/357/23 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących  w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Kampinos. 

Uchwała Nr LVIII/358/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.

Uchwała Nr LVIII/359/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie.

Uchwała Nr LVIII/360/23 w sprawie petycji zawierającej wezwanie do podjęcia przez Radę Gminy Kampinos uchwały przeciwko totalitaryzmowi.

Uchwała Nr LVIII/361/23 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Kampinos do rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Kominki i Piece" w sprawie naprawy programu ochrony powietrza.

Uchwała Nr LVIII/362/23 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z  pracy Rady Gminy i z działalności Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos.

Uchwała Nr LVIII/363/23 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos.

Uchwała Nr LVIII/364/23 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos.

Uchwała Nr LVIII/365/23 w sprawie uchwalenia: "Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Uchwała Nr LVIII//366/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

Uchwała NR LVIII/367/23 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 9 marca 2023 r.

Uchwała Nr LIX/368/23 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbierania nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr LIX/369/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Uchwała Nr LIX/370/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Uchwała Nr LIX/371/23 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

LX Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 27 marca 2023 r.

Uchwała Nr LX/372/23 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Uchwała Nr LX/373/23 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr LX/374/23 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

LXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr LXI/375/23 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Uchwała Nr LXI/376/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Uchwała Nr LXI/377/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Uchwała Nr LXI/378/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

Uchwała Nr LXI/379/23 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

LXII Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 22 maja 2023 r.

Uchwała Nr LXII/380/23 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Kampinos.

Załącznik do Uchwały Nr LXII/380/23

Uchwała Nr LXII/381/23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Kampinosie prowadzone przez gminę Kampinos.

Uchwała Nr LXII/382/23w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie, oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 r.

Uchwała Nr LXII/383/23 w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kampinos za 2022 rok.

Uchwała Nr LXII/384/23 w sprawie rozpatrzenia dwóch skarg na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie.

Uchwała LXII/385/23 w sprawie petycji o przystąpienie Gminy Kampinos do sojuszu pokojowego.

Uchwała Nr LXII/386/23 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 7 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr LXIII/387/23 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.    

Uchwała Nr LXIII/388/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

Uchwała Nr LXIII/389/23 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

LXIV Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 26 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr LXIV/390/23 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos wotum zaufania za 2022 rok

Uchwała Nr LXIV/391/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.

Uchwała Nr LXIV/392/23 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok 

LXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 24 lipca 2023 r.

Uchwała Nr LXV/393/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  w gminie Kampinos.

Uchwała Nr LXV/394/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

Uchwała Nr LXV/395/23 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

LXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 6 września 2023 r.

Uchwała Nr LXVI/396/23 w sprawie zabiegów pielęgnacyjnych drzew Alei Chopina pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy-Zawady, gmina Kampinos na długości 3 km.

Uchwała Nr LXVI/397/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

Uchwała Nr LXVI/398/23 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

LXVII Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 16 października 2023 r.

Uchwała Nr LXVII/399/23 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Kampinos

Uchwała Nr LXVII/400/23 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Podkampinos.

Załącznik do Uchwały Nr LXVII/400/23

Uchwała Nr LXVII/401/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/147/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Załącznik do Uchwały Nr LXVII/401/23

Uchwała Nr LXVII/402/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

Uchwała Nr LXVII/403/23 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

LXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LXVIII/404/23 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pasikonie.

Uchwała Nr LXVIII/405/23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.

Uchwała Nr LXVIII/406/23 w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”.

Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/406/23

Uchwała Nr LXVIII/407/23 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.

Uchwała Nr LXVIII/408/23 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2024 roku.

Uchwała Nr LXVIII/409/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Uchwała Nr LXVIII/410/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

Uchwała Nr LXVIII/411/23 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LXIX/412/23 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

Uchwała Nr LXIX/413/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

Uchwała Nr LXIX/414/23 w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” Gminy Kampinos na lata 2024-2028.

Uchwała Nr LXIX/415/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 oraz zasad zwrotu tych wydatków.

Uchwała Nr LXIX/416/23 w sprawie uchwalenia: "Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

LXX Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 12 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr LXX/417/23 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Kampinos.

Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2024 Nr LXX/418/23

LXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr LXXI/419/23 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Martyna Kupska
Data powstania: 19.01.2023 13:35
Data modyfikacji: 10.01.2024 14:20
Liczba wyświetleń: 1506