bip gmina kampinos

2024-01-03 07:42:40

Zarządzenia Wójta Gminy -2024


Zarządzenie Nr 0050.1.2024 z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2024 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.2.2024 z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub szkieł kontaktowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach przy obsłudze monitorów ekranowych w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.3.2024 z dnia 5 stycznia 2024 r.

w sprawie ustanowienia dni wewnętrznych w Urzędzie Gminy Kampinos w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa oraz w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Zarządzenie Nr 0050.4.2024 z dnia 12 stycznia 2024 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.5.2024 z dnia 12 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.6.2024 z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2024 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.7.2024 z dnia 19 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos w roku 2024”

Zarządzenie Nr 0050.8.2024 z dnia 22 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacujnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.9.2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów  do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego  w Kampinosie, oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2024/2025

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.9.2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2024

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.9.2024

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.9.2024

Zarządzenie Nr 0050.10.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2024 r.

Zarządzenie Nr 0050.11.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2024 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.12.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.13.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy domowej w Gminie Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.14.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2024 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.15.2024 z dnia 8 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.16.2024 z dnia 8 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacujnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.17.2024 z dnia 8 lutego 2024 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i modzieży oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos poprzez wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/rekreacyjno-sportowych, meczów/zawodów. - ZADANIE NR 1

Zarządzenie Nr 0050.18.2024 z dnia 8 lutego 2024 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wszystkich czynności związanych z realizacją Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Zarządzenie Nr 0050.19.2024 z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacujnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.20.2024 z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2024 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.21.2024 z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w referendum ogólnokrajowym, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  do organów stanowiących jednostek samorządu tertyorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Zarządzenie Nr 0050.22.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży z terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2024 roku - ZADANIE NR 2

Zarządzenie Nr 0050.23.2024 z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Rozłożenie kruszywa w ramach remontu dróg gminnych"

Zarządzenie Nr 0050.24.2024 z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2024 r.

Zarządzenie Nr 0050.25.2024 z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2024 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.26.2024 z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.27.2024 z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 0050.28.2024 z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie obsługi informatycznej wyborów samorządowych

Zarządzenie Nr 0050.29.2024 z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert  na realizację zadania publicznego Gminy Kampinos - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i modzieży oraz wśód dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos poprzez wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/rekreacyjno- sportowych, meczów/zawodów - Zadanie nr 1

Zarządzenie Nr 0050.30.2024 z dnia 8 marca 2024 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2024 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.31.2024 z dnia 11 marca 2024

w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kampinos - Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży z terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologią w 2024 roku - Zadanie nr 2

Zarządzenie Nr 0050.32.2024 z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2024 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.33.2024 z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 0050.34.2024 z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2024 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.35.2024 z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.36.2024 z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos"

Zarządzenie Nr 0050.37.2024 z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 0050.38.2024 z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 0050.39.2024 z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców do lokali wyborczych, w dniu 7 kwietnia 2024 roku

Zarządzenie Nr 0050.40.2024 z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury za 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.41.2024 z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2024 r.

Zarządzenie Nr 0050.42.2024 z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2024 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.43.2024 z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.44.2024 z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej wnioski dotyczące udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku

Zarządzenie Nr 0050.45.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 0050.46.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.47.2024 z dnia 04 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2024 r.

Zarządzenie Nr 0050.48.2024 z dnia 04 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2024 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.49.2024 z dnia 09 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kampinos dla spółek wodnych na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych

Zarządzenie Nr 0050.50.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu kastracji, sterylizacji i chipowania zwierząt właścicielskich oraz ujęcie ich w systemie identyfikacji zwierzat w ramach ,,Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024 "

Zarządzenie Nr 0050.50A.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminie Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.51.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2024 r.

Zarządzenie Nr 0050.52.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2024 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.53.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.54.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski dotyczące udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie wód polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.55.2024 z dnia 02 maja 2024 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.56.2024 z dnia 09 maja 2024 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kampinos dla spółek wodnych działajacych na terenie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.57.2024 z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2024 r.

Zarządzenie Nr 0050.58.2024 z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2024 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.59.2024 z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.60.2024 z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kampinos za 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.61.2024 z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos za 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.62.2024 z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2024 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.63.2024 z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywtelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.64.2024 z dnia 20 maja 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku do obsługi dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 0050.65.2024 z dnia 20 maja 2024

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 0050.66.2024 z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A”

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Agnieszka Więckowska
Data powstania: 03.01.2024 07:42
Data modyfikacji: 27.05.2024 11:52
Liczba wyświetleń: 951