bip gmina kampinos

2021-03-17 08:57:24

Deklaracja dostępności


Gmina Kampinos zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  www.kampinos.pl i www.bip.kampinos.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2010-11-22 13:50:39

Data ostatniej dużej aktualizacji: -

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z uwagi na niezgodności i wyłączenia wymienionych poniżej:

- nie wszystkie elementy graficzne, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: obrazki ozdobne, piktogramy, ikony, itp., posiadają stosowny opis - elementy te mają głównie charakter dekoracyjny;

- część plików dołączanych do artykułów, zapisanych najczęściej w formacie PDF, nie jest dostępna cyfrowo;

- nagrania z sesji Rady Gminy Kampinos nie posiadają napisów dla osób niesłyszących lub słabosłyszących;

- część treści zamieszczonych na stronie internetowej została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są one wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;

- część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego - zostały opublikowane przed 23 września 2019 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;

Zapewnienie pełnej dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-08-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Urząd Gminy Kampinos
05-085 Kampinos
ul. Niepokalanowska 3
tel.: 22 725 00 40
fax: 22 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
epuap: 2e556bmunw 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia

Do budynku Urzędu Gminy w Kampinosie prowadzi wejście znajdujące się przy ulicy Niepokalanowskiej. Do wejścia prowadzą schody. Natomiast dla osób niepełnosprawnych , przed schodami znajduje się przycisk z dzwonkiem, w celu przywołania osoby z sekretariatu.

Sekretariat znajduje się na parterze, pokój nr 4.

 

Sprawy urzędowe w Gminie Kampinos można załatwić:

 w poniedziałki w godzinach 7:30-18:00

 od wtorku do czwartku, w godzinach 7:30-15:30

w piątki w godzinach 7:30-14:30

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Dostępność parkingów

Gmina Kampinos posiada następujące parkingi.

- przy ul. Niepokalanowskiej naprzeciwko Urzędu Gminy.

- przy ul. Niepokalanowskiej w południowej części parku gminnego.

- przy ul. Szkolnej pomiędzy Urzędem Gminy i Ośrodkiem Zdrowia.

Dostępność toalety

Na parterze znajdują się ogólnodostępne toalety

 

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Gminy Kampinos istnieje możliwość dojścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Monika Chądzyńska
Data powstania: 17.03.2021 07:57
Data modyfikacji: 24.03.2021 07:32
Liczba wyświetleń: 671