bip gmina kampinos

2009-06-24 12:46:55

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC


Wymagane dokumenty :
1. Dokument stwierdzający tożsamość,
2. Odpis skrócony aktu urodzenia,
3. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
ponadto :
4. Wdowiec – wdowa: odpis skrócony aktu zgonu małżonka,
5. Rozwiedziony – rozwiedziona : odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Opłaty :
- zapewnienie i sporządzenie aktów małżeństwa - 84,00 zł

Miejsce złożenia dokumentów :
- Urząd Gminy Kampinos, Urząd Stanu Cywilnego, tel. (22) 725 00 40 w. 15

Termin zawarcia małżeństwa :
- po upływie 1 miesiąca od złożenia dokumentów do zawarcia małżeństwa,
- w wyjątkowych sytuacjach przed upływem 1 miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.), Dział I

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 24.06.2009 11:46
Data modyfikacji: 15.07.2009 11:26
Liczba wyświetleń: 2454