bip gmina kampinos

2009-06-24 12:50:18

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy


Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty) lub odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nieposiadającej dowodu osobistego,
2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale kwatery stałe) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia zgody na zameldowanie (właściciel, najemca, wynajmujący). 
4. Pełnomocnictwo - w przypadku dzałania za pośrednictwem pełnomocnika,
5. Cudzoziemiec przedstawia wizę a w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy, albo cudzoziemiec przebywający na terytorium RP na podstawie artykułu 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dn, 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm), dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długotermionowego UE lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.
6. Obywatel państwa członkowskiego UE przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, lub w przypadku braku zaświadczenia składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP.
7. Członek rodziny obywatela UE nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów
USC w Kampinosie, tel. (22) 725 00 40 w. 15 (pokój nr 5)
 
Sposób załatwiania sprawy:
- w wypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie.
- w wyniku dokonania czynności meldunkowej interesant otrzymuje komputerowy wydruk w postaci poświadczenia zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy.

Informacje dodatkowe:
- W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy meldunek automatycznie wygasa,
- Podczas zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego lub pobytu stałego.
- Zniesiono obowiązek zameldowania obywateli polskich na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy.
- Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego EFTA - stron umowy EOG lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w trzydziestym dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
- Cudzosiemiec inny niż wskazany powyżej przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwająceo ponad 3 miesiące najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium RP nie przekarcza 14 dni.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące 2013-03-20 14:18:15

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 24.06.2009 11:50
Data modyfikacji: 20.03.2013 13:17
Liczba wyświetleń: 1844