bip gmina kampinos

2009-07-22 12:15:33

2005


STYCZEŃ - XXIX Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXVIII/193/05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. 
 
2.
Uchwała Nr XXVIII/194/05 w
sprawie zmiany Uchwały nr XII/163/05 (...) odnośnie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na la ta 2003-2007
3.
Uchwała Nr XXVIII/195/05 w sprawie Gminnego Programu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
4. Uchwała Nr XXVIII/196/05 W sprawie zaleceń pokontrolnych dla Wójta Gminy w Kampinosie
5.
Uchwała Nr XXVIII/197/05 w sprawie Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2005; Program Współpracy Gm. Kampinos z Organizacjami Pozarządowymi w r. 2005  

MARZEC - XXX
Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXX/198/05 w sprawie zmiany w budżetu gminy na 2005 rok
2. Uchwała Nr XXX/199/05
 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie prowadzonym przez Gminę Kampinos.
3. Uchwała Nr XXX/200/05 
w sprawie ustalenia regulaminu udzialania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos
4. Uchwała Nr XXX/201/05
 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005.
5. Uchwała Nr XXX/202/05 w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy

K
WIECIEŃ - XXXI Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXXI/203/05
 w sprawie zmiany w budżetu gminy na 2005 rok
2. Uchwała Nr XXX/204/05
 w
sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste na lat 99 działki gruntu o pow. 0,14 ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 694
3.
Uchwała Nr XXXI/205/05
 w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz gminy od firmy KENIG Spedition w Kampinosie
4. Uchwała Nr XXXI/206/05
 w sprawie ustalenia nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania
5. Uchwała Nr XXXI/207/05
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej (budżetu gminy) za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
  
MAJ - XXXII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXXII/208/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.
2. Uchwała Nr XXXII/209/05
 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty do sprzedaży lokalu nr 1 położonego przy ul. Partyzantów 22 we wsi Kampinos
3. Uchwała Nr XXXII/210/05
 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
4. Uchwała Nr XXXII/211/05 w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Porozumienia 
z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie realizacji Programu Bezpieczeństwa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
5. Uchwała Nr XXXII/212/05 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Kampinos 'A' (zaktualizowany Plan stanowi załącznik do Uchwały Nr XLVIII/218/10 z dnia 16.03.2010)

6. Uchwała Nr XXXII/213/05
 w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie zadania pn. Wykończenie budynku sportowego wraz ze świetlicą socjoterapeutyczną.
7. Uchwała Nr XXXII/214/05
 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji mienia Skarbu Państwa

CZERWIEC - XXXIII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXXIII/215/05 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Gnatowice Stare
2. Uchwała Nr XXXIII/216/05 w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie zadania pn. Budowa Ogródka jordanowskiego wraz z zatoką parkingową
3.
Uchwała Nr XXXIII/217/05 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Spółki Wodnej w Kampinosie
4.
Uchwała Nr XXXIII/218/05 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
5.
Uchwała Nr XXXIII/219/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.

CZERWIEC - XXXIV Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXXIV/220/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.

2. Uchwała Nr XXXIV/221/05 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy Kampinos
3.
Uchwała Nr XXXIV/222/05
 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/217/05 z dnia 6 czerwca 2005 r.

SIERPIEŃ - XXXV Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXXV/223/05
 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia z dn. 22.07.2005 r. w sprawie realizacji zadania własnego w zakresie porządku publicznego
2. Uchwała Nr XXXV/224/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.

WRZESIEŃ - XXXVI Sesja
Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXXVI/225/05
 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r. dotyczącej zadania pod nazwą 'Zaplecze sportowe ze świetlicą socjoterapetyczną'.
2. Uchwała Nr XXXVI/226/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r. dotyczącej finansowania zadania pod nazwą 'Budowa Ogródka Jordanowskiego wraz z zatoka parkingową".
3. Uchwała Nr XXXVI/227/05
 w sprawie uzupełnienia Planu Rozwoju Miejscowości Gnatowice Stare stanowiący załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/215/05 z dnia 6 czerwca 2005 r.
4. Uchwała Nr XXXVI/228/05
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/210/05 Rady Gminy w Kampinosie z dnia 30 maja 2005 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
5. Uchwała Nr XXXVI/229/05
 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.

WRZESIEŃ - XXXVII Sesja
Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXXVII/230/05
 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.
2. Uchwała Nr XXXVII/231/05
 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/218/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długorterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

PAŹDZIERNIK - XXXVIII Sesja
Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXXVII/232/05
 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.
2. Uchwała Nr XXXVII/233/05
 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.
3. Uchwała Nr XXXVII/234/05
 w sprawie zatwierdzenia projektu Porozumienia w sprawie współfinansowania budowy siedziby Posterunku Policji w Kampinosie Powiat Warszawski Zachodni

LISTOPAD - XXXIX Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXXIX/235/05
 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.
2. Uchwała Nr XXXIX/236/05
 w sprawie określenia wysokości sstawek podatku od nieruchomości na rok 2006, zwolnień z tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa
3. Uchwała Nr XXXIX/237/05
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

4. Uchwała Nr XXXIX/238/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
5. Uchwała Nr XXXIX/239/05 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
6. Uchwała Nr XXXIX/240/05 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Gminy Kampinos.

GRUDZIEŃ - XL Sesja
Rady Gminy
1. Uchwała Nr XL/241/05
 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.
2. Uchwała Nr XL/242/05 w
sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/237/05 Rady Gminy
Kampinos z dnia 29 listopada 2005 r. w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2. Uchwała Nr XL/243/05 w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
a) Plan dochodów budżetu Gminy Kampinos na 2006 rok, b) 
Zestawienie
dochodów Gminy według działów na 2006 rok
, c) Dochody..., d) Plan zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok - dochody
, e) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymane z admiistracji rządowej, f) Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń napojów alkoholowych na 2006 rok,
g) Plan wydatków budżetu Gminy Kampinos na 2006 rok, h)
Wydatki,
i)
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok - wydatki, j) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymane z administracji rządowej, k)
Plan wydatków budżetu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii; Przychody i rozchody budżetu gminy - 2006, l) Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2006 r. i lata następne, m) Wydatki na zadania inwestycyjne na 2006 rok (zestawienie); n) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wg. porozumienia na rok 2006, o) Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego na rok 2006 (Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej), p) Dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom; r) Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok; s) Informacja o stanie mienia komunalnego na terenie Gminy Kampinos na rok 2006

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 22.07.2009 12:15
Data modyfikacji: 25.03.2010 11:11
Liczba wyświetleń: 8587