bip gmina kampinos

2024-01-23 15:27:13

2024


LXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 15 stycznia 2024 r.

Uchwała Nr LXXII/420/24 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Kampinos na lata 2024 – 2027.

Uchwała Nr LXXII/421/24 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

Uchwała Nr LXXII/422/24 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2024 r.

Uchwała Nr LXXII/423/24 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kampinos.

LXXIII  Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 7 lutego 2024 r.

Uchwała Nr LXXIII/424/24 w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 za lata 2021-2022”.

Załącznik do Uchwały LXXIII/424/24

Uchwała Nr LXXIII/425/24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

Uchwała Nr LXXIII/426/24 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z pracy Rady Gminy i z działalności Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos.

Uchwała Nr LXXIII/427/24 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos.

Uchwała Nr LXXIII/428/24 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos.

Uchwała Nr LXXIII/429/24 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu ”Między Wisłą  a Kampinosem’’.

Uchwała Nr LXXIII/430/24 w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Kampinos dni 17 – 26 maja Dniami Regionu Puszczy Kampinoskiej.

Uchwała Nr LXXIII/431/24 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Kampinos.

Uchwała Nr LXXIII/432/24 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2024 r.

LXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 15 lutego 2024 r.

Uchwała Nr LXXIV/433/24 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Gminę Kampinos porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała Nr LXXIV/434/24 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2024 r.

LXXV Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 18 marca 2024 r.

Uchwała Nr LXXV/435/24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy najmu.

Uchwała Nr LXXV/436/24 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Uchwała Nr LXXV/437/24 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Kampinos.

Uchwała Nr LXXV/438/24 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Uchwała Nr LXXV/439/24 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2024 r

                                              KADENCJA 2024-2029

I Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 6 maja 2024 r.

Uchwała Nr I/1/24 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr I/2/24 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

II Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 20 maja 2024 r.

Uchwała Nr II/3/24 w sprawie ustalenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos

Uchwała Nr II/4/24 w sprawie ustalenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kampinos

Uchwała Nr II/5/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos

Uchwała Nr II/6/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kampinos

Uchwała Nr II/7/24 w sprawie ustalenia nazw stałych komisji Rady Gminy Kampinos, przedmiotu ich działania oraz określenia liczby członków

Uchwała Nr II/8/24 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji rady gminy oraz powołania ich przewodniczących

Uchwała Nr II/9/24 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kampinos

Uchwała Nr II/10/24 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2024 r.

Uchwała Nr II11/24 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Kampinos

Uchwała Nr II/12/24 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Kampinos

Uchwała Nr II/13/24 w sprawie ustanowienia reprezentanta Gminy Kampinos w Lokalnej Grupie Działania „Między Wisłą a Kampinosem.

III Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 10 czerwca 2024 r.

Uchwała Nr III/14/24 uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę do realizacji w 2024 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wymianie trzech tablic memoratywnych na cmentarzu wojennym w Granicy

Uchwała Nr III/15/24 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kampinos A

Uchwała Nr III/16/24 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr III/17/24 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kampinos za 2023 rok

Uchwała Nr III/18/24 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie, oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 r.

Uchwała Nr III/19/24 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Martyna Kupska
Data powstania: 23.01.2024 15:27
Data modyfikacji: 14.06.2024 13:28
Liczba wyświetleń: 754