bip gmina kampinos

2018-01-09 08:41:35

Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018


Zarządzenie nr 0050.2.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2018

Zarządzenie nr 0050.3.2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2108 roku przez Gminę Kampinos 

Zarządzenie nr 0050.4.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.5.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2018" 

Zarządzenie nr 0050.

Zarządzenie nr 0050.6.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos" 

Zarządzenie nr 0050.7.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do Przedszkola z Oddziałmi Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 0050.8.2018 z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kampinos 

Załącznik 

Zarządzenie nr 0050.9.2018 z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2018 roku – ZADANIE NR 1

Zarządzenie nr 0050.10.2018 z dnia 8 lutego 2018 r. 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2018 roku – ZADANIE NR 2

Zarządzenie nr 0050.11.2018 z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej, ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - etap I"  

Zarządzenie nr 0050.12.2018 z dnia 19 lutego 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.13.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Kampinos w 2018 roku

Załącznik nr 1 -druk zgłoszenia

Zarządzeniie nr 0050.14.2018 z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urządu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.15.2018 z dnia 6 marca 2018 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na rok 2018.

Zarządzenie nr 0050.16.2018 z dnia 6 marca 2018 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.17.2018 z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych". 

Zarządzenie nr 0050.18.2018 z dnia 7 marca 2018 r. 

w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos – z zakresu kultury fizycznej pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2018 – Zadanie nr 1

Zarządzenie nr 0050.19.2018 z dnia 6 marca 2018 r. 

w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos – Rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2017 roku – Zadanie nr 2

Zarządzenie nr 0050.20.2018 z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - etap I"

Zarządzenie nr 0050.21.2018 z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Utworzenie toru tubingoweg (pontonowego) w miejscowości Kampinos A". 

Zarządzenie nr 0050.22.2018 z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2018 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 0050.23.2018 z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Budowa Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos". 

Zarządzenie nr 0050.24.2018 z dnia 26 marca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.25.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok.

Zarządzenie nr 0050.26.2018 z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałmi Integracyjnymi w Kampinosie 

Zarządzenie nr 0050.27.2018 z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.28.2018 z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.29.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

Zarządzenie nr 0050.30.2018 z dnia 29 marca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.31.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Kampinos w 2018 r. w zamian za odpracowanie 

Zarządzenie nr 0050.32.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w spawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie nr 0050.33.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na rok 2018

Zarządzenie nr 0050.34.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.35.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Kampinos na lata 2017-2023

Zarządzenie nr 0050.36.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.37.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędniczne w Gminie Kampinos

Zarządzenie nr 0050.38.2018 z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędniczne w Gminie Kampinos

Zarządzenie nr 0050.39.2018 z dnia 9 maja 2018 r. 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędniczne w Gminie Kampinos

Zarządzenie nr 0050.40.2018 z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kampinos za 2017 rok.

Zarządzenie nr 0050.41.2018 z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos za 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.42.2018 z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.43.2018 z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos 

Zarządzenie nr 0050.44.2018 z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos 

Zarządzenie nr 0050.45.2018 z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.46.2018 z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zachowania ważności upoważnień do przetwarzania danych osobowych wydanych przez Administratora Danych Osobowych Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.47.2018 z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zachowania ważności Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kampinos oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.48.2018 z dnia 24 maja 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.49.2018 z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn: "Utworzenie toru tubingowego (pontonowego) w miejscowości Kampinos A".

Zarządzenie nr 0050.50.2018 z dnia 28 maja 2018 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie 0050.51.2018 r. z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich 

Zarządzenie nr 0050.52.2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert, dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos." 

Zarządzenie nr 0050.53.2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 0050.54.2018z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich 

Zarządzenie nr 0050.55.2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany dokumentacji przyjetych zasad (polityki) rachunkowości 

Zarządzenie nr 0050.56.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca" 

Zarzdzenie nr 0050.57.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy. 

Zarządzenie nr 0050.58.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 0050.59.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Kampinos.

Zarządzenie nr 0050.60.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich.

Zarządzenie nr 0050.61.2018 z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,,Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410309W w miejscowości łazy".

Zarządzenie nr 0050.62.2018 z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałmi Integracyjnymi w Kampinosie.

Zarządzenie nr 0050.63.2018 z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Wiejca.

Zarządzenie nr 0050.64.2018 z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kampinos 

Zarządzenie nr 0050.65.2018 z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych 

Zarządzenie nr 0050.66.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,, Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na terenie Gminy Kampinos".

Zarządzenie nr 0050.67.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

Zarządzenie nr 0050.68.2018 z dnia 9 lipca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 0050.69.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 0050.70.2018 z dnia 13 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie nr 0050.71.2018 z dnia 16 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowości Kampinos, Kampinos A, Komorów i Kwiatkówek". 

Zarządzenie nr 0050.72.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłnienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałmi Integracyjnymi w Kampinosie.

Zarządzenie nr 0050.73.2018 z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,,Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410309W w miejscowości Łazy".

Zarządzenie nr 0050.74.2018 z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca".

Zarządzenie nr 0050.75.2018 z dnia 26 lipca 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałmi Integracyjnymi w Kampinosie, ul. Szkolna 5

Zarządzenie nr 0050.76.2018 z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos. 

Zarządzenie nr 0050.77.2018 z dnia 30 lipca 2018 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 0050.78.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 rok.

Zarządzenie nr 0050.79.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 0050.80.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Budowa linni oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie" 

Zarządzenie nr 0050.81.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.82.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.83.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.

 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wydawania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla Mieszkańców Gminy Kampinos.

Zarządzenie nr 0050.84.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,,Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos".

Zarządzenie nr 0050.85.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, Kampinos, Rzęszyce".

Zarządzenie nr 0050.86.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w referendum ogólnokrajowym, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Zarządzenie nr 0050.87.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.88.2018 z dnia 29.08.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,, Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie".

Zarządzenie nr 0050.89.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się wieloleteniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos 

Zarządzenie nr 0050.90.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami integracyjnymi w Kampinosie 

Zarządzenie nr 0050.91.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami integracyjnymi w Kampinosie 

Zarządzenie nr 0050.92.2018 z dnia 3 września 2018 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na rok 2018

Zarządzenie nr 0050.93.18 z dnia 3 września 2018r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 0050.94.2018 z dnia 6 września 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.95.2018 z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"

Zarządzenie nr 0050.96.2018 z dnia 13 września 2018 r. 

w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Budowa kolejnego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca" 

Zarządzenie nr 0050.97.2018 z dnia 24 września 2018 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na rok 2018

Zarządzenie nr 0050.98.2018 z dnia 24 września 2018 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 0050.99.2018 z dnia 1 października 2018 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.100.2018 z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 

Zarządzenie nr 0050.101.2018 z dnia 3 października 2018 r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egazminu kończącego służbę przygotowawczą 

Zarządzenie nr 0050.102.2018 z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Planowania Przestrzennego i Rolnictwa do podpisywania pism 

Zarządzenie nr 0050.103.2018 z dnia 9 października 2018 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.104.2018 z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

Zarządzenie nr 0050.105.2018 z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos" 

Zarządzenie nr 0050.106.2018 z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich 

Zarządzenie nr 0050.107.2018 z dnia 12 października 2018 r. 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na rok 2018 r. 

Zarządzenie nr 0050.108.2018 z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia procedury w zakresie jakości i rodzaju spalonych paliw oraz przeciwdziałaniu splaniu odpadów na terenie Gminy Kampinos 

Zarządzenie nr 0050.109.2018 z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Budki Żelazowskie

Zarządzenie nr 0050.110.2018 z dnia 12 października 2018 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.111.2018 z dnia 24 października 2018 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na rok 2018. 

Zarządzenie nr 0050.112.2018 z dnia 24 października 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.113.2018 z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzjacji okresowej - pełnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z oddziałami integracyjnymi w Kampinosie oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia

Zarządzenie nr 0050.114.2018 z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Budowa linni oświetlenia ulicznego w miejscowości Podkampinos i Zawady" 

Zarządzenie nr 0050.115.2018 z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"

Zarządzenie nr 0050.116.2018 z dnia 5 listopada 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.117.2018 z dnia 13 listopada 2018 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.118.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 r. oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kampinos 

Zarządzenie nr 0050.119.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Podkampinos - II etap". 

Zarządzenie nr 0050.120.2018 z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca".

Zarządzenie nr 0050.121.2018 z dnia 22 listopada 2018 r. 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na rok 2018. 

Zarządzenie nr 0050.122.2018 z dnia 22 listopada 2018 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.123.2018 z dnia 04 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „ Nadzór technologiczny infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos”

Zarządzenie nr 0050.124.2018 z dnia 06 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Dostawa opału w sezonie grzewczym 2019r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos”

Zarządzenie nr 0050.125.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadań pn. ,,Budowa odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Komorów i Kampinos" oraz ''Budowa odcinka wodociągu przez miejscowość Rzęszyce łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Strojec i Wola Pasikońska".

Zarządzenie nr 0050.126.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „ Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019”

Zarządzenie nr 0050.127.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kampinos, Kampinos A, Komorów i Kwiatkówek"

Zarządzenie nr 0050.128.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.129.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „ Zakup hydrantów nadziemnych i zdrojów ulicznych do instalacji wodociągowej na teren gminy Kampinos”

Zarządzenie nr 0050.130.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w latach 2019 - 2020”

Zarządzenie nr 0050.131.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „ Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019 – Część I – Zakup paliw płynnych”

Zarządzenie nr 0050.132.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 

Zarządzenie nr 0050.133.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na rok 2018 

Zarządzenie nr 0050.134.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 0050.135.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 09.01.2018 08:41
Data modyfikacji: 09.04.2019 10:20
Liczba wyświetleń: 4915