bip gmina kampinos

2021-01-05 14:17:17

Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021


Zarządzenie nr 0050.1.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.2.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Zarządzenie nr 0050.3.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finanswoego Urzędu Gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finanswego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.4.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.5.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Zarządzenie nr 0050.6.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.7.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Zarządzenie nr 0050.8.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie stosowania środków ochrony indywidualnej 

Zarządzenie Nr 0050.9.2021 Wójta Gminy Kampinos z dnia 08 lutego 2021 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2021 roku - Zadanie nr 1

Zarządzenie Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Kampinos z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży z terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2021 roku - Zadanie Nr 2

Zarządzenie nr 0050.11.2021 z dnia 8 lutego 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.12.2021 z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos

Zarzadzenie nr 0050.13.2021 z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.14.2021 z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych  i nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.15.2021 z dnia 3 marca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzeni Nr 0050.16.2021 z dnia 08 marca 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2021 przez organizacje pozarządowe... - Zadanie nr 1

Zarządzenie Nr 0050.17.2021  z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2021 przez organizacje pozarządowe... - Zadanie nr 2

Zarządzenie nr 0050.18.2021 z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej wnioski dotyczące udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku. 

Zarządzenie nr 0050.19.2021 z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 r. 

Zarządzenie nr 0050.20.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos

Treść ogłoszenia

Oświadczenie - RODO

Kwestionariusz osobowy

Zarządzenie nr 0050.21.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.22.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.23.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego, którego przedmiotem jest "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomosci połozonych na terenie Gminy Kampinos"

Zarządzenie nr 0050.24.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.25.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.26.2021 z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.27.2021 z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.28.2021 z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiazków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.29.2021 z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kampinos za 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.30.2021 z dnia 17 maja 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.31.2021 z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest: "Odbiór, transport i unieszkodliwianie/odzysk komunalnych osadów ściekowych pochodzących z gminnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Kampinos A i Łazy"

Zarządzenie nr 0050.32.2021 z dnia 24 maja 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.33.2021 z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.34.2021 z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2021 r.

Zarządzenie nr 0050.35.2021 z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiejca i Strzyżew"

Zarządzenie nr 0050.36.2021 z dnia 01 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kampinos dla spółek wodnych na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych

Zarządzenie nr 0050.37.2021 z dnia 01 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos"

Zarządzenie nr 0050.38.2021 z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Komorów

Zarządzenie nr 0050.39.2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Grabnik

Treść ogłoszenia

Regulamin

Zarządzenie nr 0050.40.2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdnia finansowego samorządowejinstytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos za 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.41.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Zarządzenie nr 0050.42.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.43.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest " Remont mostów w miejscowościach Kampinos i Pindal"

Zarządzenie nr 0050.44.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest: "Remont trzech przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanych na terenie gminy Kampinos"

Zarządzenie Nr 0050.45.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.   

w sprawie przyznania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kampinos dla spółek wodnych działajacych na terenie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.46.2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.47.2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.

zmieniające zarzadzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunki wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałanien COVID-19

Zarządzenie nr 0050.48.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

zmieniające uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Zarządzenie nr 0050.49.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dinansowego Urzędu gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.50.2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.51.2021 z dnia 1 lipca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”

Zarządzenie nr 0050.52.2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.53.2021 z dnia 1 lipca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Modernizacja części budynku w miejscowości Kampinos A 30A na potrzeby utworzenia Klubu Seniora” w zakresie zadania pn. „Utworzenie Klubu Seniora w gminie Kampinos””

Zarządzenie nr 0050.54.2021 z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Załącznik

Zarządzenie nr 0050.55.2021 z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie jako podmiotu realizujacego uchwały Nr XXXI/204/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci, zmienioną uchwałą Nr XXXIII/220/21 Rady Gminy Kampinos z 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/204/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci

Zarządzenie nr 0050.56.2021 z dnia 12 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 0050.57.2021 z dnia 12 lipca 2021 r.

w sprawie ustanowienia Honorowego Patronatu Wójta Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.58.2021 z dnia 13 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"

Zarządzenie nr 0050.59.2021 z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 0050.60.2021 z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kampinos”

Zarządzenie nr 0050.61.2021 z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Remont mostów w miejscowościach Kampinos i Pindal”

Zarządzenie nr 0050.62.2021 z dnia 19 lipca 2021 r.

zmieniające uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Zarządzenie nr 0050.63.2021 z dnia 19 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dinansowego Urzędu gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.64.2021 z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: "Wykonanie dokumentacji ibadania instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A"

Zarządzenie nr 0050.65.2021 z dnia 28 lipca 2021 r.

zmieniające uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Zarządzenie nr 0050.66.2021 z dnia 28 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dinansowego Urzędu gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.67.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dinansowego Urzędu gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.68.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Remont mostów w miejscowościach Kampinos i Pindal”

Zarządzenie nr 0050.69.2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.70.2021 z dnia 8 września 2021 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy

Zarządzenie nr 0050.71.2021 z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos”

Zarządzenie nr 0050.72.2021 z dnia 10 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dinansowego Urzędu gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.73.2021 z dnia 10 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Zarządzenie nr 0050.74.2021 z dnia 13 września 2021 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej prace w konkursie "Czyste, zielone i ekologiczne gospodarstwo domowe" oraz konkursie plastycznym dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych

Zarządzenie nr 0050.75.2021 z dnia 13 września 2021 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Zarządzenie nr 0050.76.2021 z dnia 17 września 2021 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Zarządzenie nr 0050.77.2021 z dnia 17 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.78.2021 z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.79.2021 z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Remont hali magazynowej nr 2 w miejscowości Łazy 40A w zakresie wymiany części pokrycia dachowego”

Zarządzenie nr 0050.80.2021 z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Stare Gnatowice

Zarządzenie nr 0050.81.2021 z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos w roku 2021"

Zarządzenie nr 0050.82.2021 z dnia 12 października 2021 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Zarządzenie nr 0050.83.2021 z dnia 12 października 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.84.2021 z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.85.2021 z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos w roku 2021”

Zarządzenie nr 0050.86.2021 z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia legitymacji słuzbowych dla pracowników Urzędu Gminy Kampinos dokonujących czynności kontrolnych

Zarządzenie nr 0050.87.2021 z dnia 25 października 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego urzędu Gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.88.2021 z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie nr 0050.89.2021 z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którwego przedmiotem jest "Zakup ciągnika rolniczego"

Zarządzenie nr 0050.90.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2022 r. oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.91.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego urzędu Gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.92.2021 z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.93.2021 z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.94.2021 z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.95..2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.96.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.97.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.98.2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2022”

Zarządzenie nr 0050.99.2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Nadzór technologiczny nad oczyszczalniami w Gminie Kampinos”.

Zarządzenie Nr 0050.100.2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach przy obsłudze monitorów ekranowych w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.101.2021 z dnia 7 grudnia 2021

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.102.2021 z 7 grudnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.103.2021 z dnia 13 grudnia 2021 

w sprawie wyboru długości okresu średniej artymetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Zarządzenie Nr 0050.104.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie dodatkowego wolnego dnia od pracy w 2021 r. 

Zarządzenie Nr 0050.105.2021 z dnia 15 grudnia 2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.106.2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.107.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.108.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.109.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 0050.110.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia obowiązków  w zakresie ochrony danych osobowych

Zarządzenie nr 0050.111.2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Monika Chądzyńska
Data powstania: 05.01.2021 14:17
Data modyfikacji: 11.10.2023 09:11
Liczba wyświetleń: 2075