bip gmina kampinos

2021-01-04 15:13:32

Uchwały 2021


XXVIII Nazdwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 08 lutego 2021 roku

Uchwała Nr XXVIII/179/21 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

Głosowanie

Uchwała Nr XXVIII/180/21 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Głosowanie

Uchwała Nr XXVIII/181/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Głosowanie

Stanowisko Nr 1/2021 Rady Gminy Kampinos w sprawie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce

Głosowanie

XXIX Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 03 marca 2021 roku

Uchwała Nr XXIX/182/21 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos

Załączniki

Głosowanie

Uchwała Nr XXIX/183/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Kampinos

Głosowanie

Uchwała Nr XXIX/184/21  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Głosowanie

Uchwała Nr XXIX/185/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Głosowanie

Uchwała Nr XXIX/186/21 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania
na przyjazne środowisku

Głosowanie

Uchwała Nr XXIX/187/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kampinos na lata 2021-2025

Głosowanie

Uchwała Nr XXIX/188/21 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kampinos na lata 2021-2030

Głosowanie

Uchwała Nr XXIX/189/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2025 w Gminie Kampinos

Głosowanie

Uchwała Nr XXIX/190/21 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z  pracy Rady Gminy i z działalności Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos

Głosowanie

Uchwała Nr XXIX/191/21 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos

Głosowanie

Uchwała Nr XXIX/192/21 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos

Głosowanie

Uchwała Nr XXIX/193/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kampinos

Głosowanie

Uchwała Nr XXIX/194/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej równości wobec prawa oraz masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV - 2

Głosowanie

 Uchwała Nr XXIX/195/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Głosowanie

XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXX/196/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Kampinos na lata 2021 – 2023

Głosowanie

Uchwała Nr XXX/197/21 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Głosowanie

Uchwała Nr XXX/198/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Głosowanie

XXXI Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 17 maja 2021 r.

Uchwała Nr XXXI/199/21 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Uchwała Nr XXXI/200/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Uchwała Nr XXXI/201/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kampinos na 2021 r.

Uchwała Nr XXXI/202/21 zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.

Uchwała Nr XXXI/203/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Leoncin a Gminą Czosnów i Gminą Kampinos z zakresu współpracy w ramach funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

Uchwała Nr XXXI/204/21 w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci

Uchwała Nr XXXI/205/21 w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kampinos za 2020 rok

Uchwała Nr XXXI/206/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie za 2020 r., oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

Uchwała Nr XXXI/207/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej               w Kampinosie

Uchwała Nr XXXI/208/21 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

 Uchwała Nr XXXI/209/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego

 XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 24 maja 2021 r.

Uchwała Nr XXXII/210/21 uchylająca uchwałę nr XXXI/202/21 z dnia 17 maja 2021 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku

Uchwała Nr XXXII/211/21 

zmieniająca uchwałę nr  XIX/186/21 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku

Uchwała Nr XXXII/212/21 

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kampinos i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr XXXII/213/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

XXXIII Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 28 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXXIII/214/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos wotum zaufania za 2020 rok

Uchwała Nr XXXIII/215/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr XXXIII/216/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 

Uchwała Nr XXXIII/217/21 w sprawie zmiany Uchwały XXXII/212/2021 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 maja 2021 r. o przyjęciu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kampinos i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Uchwała Nr XXXIII/218/21 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Uchwała Nr XXXIII/219/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Uchwała Nr XXXIII/220/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/204/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci

 Uchwała Nr XXXIII/221/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Uchwała Nr XXXIII/222/21 w sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

XXXIV Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Uchwała Nr XXXIV/223/21 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Kampinos na rok szkolny 2021/2022

Uchała Nr XXXIV/224/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności
dla inkasentów

Uchwała Nr XXXIV/225/21 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kampinos”

Uchwała Nr XXXIV/226/21  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Uchwała Nr XXXIV/227/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 10 września 2021 r.

Uchwała Nr XXXV/228/21 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Uchwała Nr XXXV/229/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

XXXVI Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 25 października 2021 r.

Uchwała Nr XXXVI/230/21 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”

Regulamin

Uchwała Nr XXXVI/231/21 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos
na zadania służące ochronie wód polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kampinos

Uchwała Nr XXXVI/232/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Kampinos

Uchwała Nr XXXVI/233/21 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XXXVI/234/21  w sprawie zmiany WPF

Uchwała Nr XXXVI/235/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

 

XXXVII Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 08 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XXXVII/236/21 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kampinos ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora

XXXVIII Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 15 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XXXVIII/237/21 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

Uchwała Nr XXXVIII/238/21 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pasikonie

Uchwała Nr XXXVIII/239/21 zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznmej w Kampinosie

Uchwała Nr XXXVIII/240/21 w sprawie pzyjęcia Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarząDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2022

Uchwała Nr XXXVIII/241/21  w sprawie uchwały Nr XXVIII/179/21 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.  

Uchwała Nr XXXVIII/242/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Uchwała Nr XXXVIII/243/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2022 roku

Uchwała Nr XXXVIII/244/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVIII/245/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów

Uchwała Nr XXXVIII/246/21 w sprawie WPF

Uchwała Nr XXXVIII/247/21 zmieniająca uchwałę budżetową gminy Kampinos na 2021 rok

 

XXXIX Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XXXIX/248/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Stare Gnatowice

 Mapa

Uchwała Nr XXXIX/249/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 działającego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie

Uchwała Nr XXXIX/250/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Kampinos na 2022 rok

Uchwała Nr XXXIX/251/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XXXIX/252/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczących ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała Nr XXXIX/253/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kampinos

Uchwała Nr XXXIX/254/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Uchwała Nr XXXIX/255/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

Uchwała Nr XXXIX/256/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Uchwała Budżetowa na 2022 rok Nr XXXIX/257/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XXXIX/258/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXIX/259/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/236/2021 Rady Gminy Kampinos
z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kampinos ośrodka wsparcia pod nazwą  Klub Seniora

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Monika Chądzyńska
Data powstania: 04.01.2021 15:13
Data modyfikacji: 10.01.2022 12:23
Liczba wyświetleń: 2626