bip gmina kampinos

2016-01-13 09:59:15

2016


XXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 stycznia 2016r.

1. UCHWAŁA Nr XXVI/105/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos”;

 - ZAŁĄCZNIK - Plan Gospodarki Nieskoemisyjnej dla Gminy Kampinos

2. UCHWAŁA NR XXVI /106/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Gnatowice Stare;

 - ZAŁĄCZNIK - Plan Odnowy Miejscowości Gnatowice Stare

3. UCHWAŁA NR XXVI /107/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kampinos;

 - ZAŁĄCZNIK - Plan Odnowy Miejscowości Kampinos

4. UCHWAŁA NR XXVI /108/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kampinos; 

 - ZAŁĄCZNIK - Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kampinos

5. UCHWAŁA NR XXVI/109/16 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pasikonie;

 - ZAŁĄCZNIK - Plan Odnowy Miejscowości Pasikonie

 

XXVII SESJA RADY GMINY KAMPINOS z dnia 29 lutego 2016r.

6. UCHWAŁA NR XXVII/110/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej właśność Gminy Kampinos położonej we wsi Kampinos A z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomośc przyległej.

7. UCHWALA NR XXVII/111/16 w srawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kampinos położonej we wso Kampinos A z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

8. UCHWAŁA NR XXVII/112/16 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos.

9. UCHWAŁA NR XXVII/113/16 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos.

ZAŁĄCZNIK - Plany pracy Komisji

10. UCHWAŁA NR XXVII/114/16 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowej zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwany dlaej Funduszem Zdrowotnym.

-ZAŁĄCZNIK - Regulamin określający tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwany dalej Funduszem Zdrowotnym.

-ZAŁĄCZNIK - Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej.

11. UCHWAŁA NR XXVII/115/16 w sprawie ustalenia kryteriów wraz  z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kampinos. 

12. UCHWAŁA NR XXVII/116/16 zmieniająca uchałę w sprawię przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Kampinos na rok 2016

13. UCHWAŁA NR XXVII/117/16 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie da Gminy Kampinos na lata 2016/2020

-ZAŁĄCZNIK - Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kampinos na lata 2016-2020

14. UCHWAŁA NR XXVII/118/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kampinos.

15. UCHWAŁA NR XXVII/119/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016 r.

-ZAŁĄCZNIK- Dochody

-ZAŁĄCZNIK- Wydatki

-ZAŁĄCZNIK- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

-ZAŁĄCZNIK- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

-ZAŁĄCZNIK-Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 r. objęte wkazem przedsięwzięć do WPF

16. UCHWAŁA NR XXVII/120/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatkóww drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.

ZAŁĄCZNIK -

 

XXVIII SESJA RADY GMINY  z dnia 14 marca 2016r.

17. UCHWAŁA NR XXVIII/121/16  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

-ZAŁĄCZNIK- Dochody

-ZAŁĄCZNIK - Wydatki

-ZAŁĄCZNIK-Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansowów publicznych w 2016r.

18. UCHWAŁA NR XXVIII/122/16 w sprawie uznania się Rady Gminy Kampinos za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i przekazania jej do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

 

XXIX SESJA RADY GMINY  z dnia 29 marca 2016r.

19. UCHWAŁA NR XXIX/123/16 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Rady Gminy Kampinos za rok 2015

-ZAŁĄCZNIK Sprawozdanie z prac Rady Gminy Kampinos za rok 2015

-ZAŁĄCZNIK Sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej za okres od XI.2014 do 31.XII2015

-ZAŁĄCZNIK Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego za 2015 rok

-ZAŁĄCZNIK Informacja z prac Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu za rok 2015

-ZAŁĄCZNIK Podsumowanie pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa w 2015r.

20. UCHWAŁA NR XXIX/124/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

21. UCHWAŁA NR XXIX/125/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kampinos na rzecz użytkowników wieczystych.

 22. UCHWAŁA NR XXIX/126/16 w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

-ZAŁĄCZNIK Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku

23. UCHWAŁA NR XXIX/127/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie

24. UCHWAŁA NR XXIX/128/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

-ZAŁĄCZNIK Dochody

-ZAŁĄCZNIK Wydatki

-ZAŁĄCZNIK Dochody zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

-ZAŁĄCZNIK Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

25. UCHWAŁA NR XXIX/129/16 w sprawie wyrażenia woli przekazania nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Łazy.

 

XXX SESJA RADY GMINY  z dnia 25 kwietnia 2016r.

26. UCHWAŁA NR XXX/130/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie za 2015 rok oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

27. UCHWAŁA NR XXX/131/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej, kadrowej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Kampinos.

28. UCHWAŁA NR XXX/132/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

29. UCHWAŁA NR XXX/133/16 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

30. UCHWAŁA NR XXX/134/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

 

XXXI SESJA RADY GMINY  z dnia 31 maja 2016r.

31. UCHWAŁA NR XXXI/135/16 w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos.

32. UCHWAŁA NR XXXI/136/16 w sprawie: przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Kampinos za 2015 rok.

-ZAŁĄCZNIK NR XXXI/136/16 Ocena Zasobów pomocy społecznej

33. UCHWAŁA NR XXXI/137/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

34. UCHWAŁA NR XXXI/138/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kampinos, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.

35. UCHWAŁA NR XXXI/139/16 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów szkół oraz ustalenia sposobu naliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

36. UCHWŁA NR XXXI/140/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

ZAŁĄCZNIK NR 1 XXXI/140/16 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych.

- ZAŁĄCZNIK NR 2 XXXI/140/16

 

37. UCHWAŁA NR XXXI/141/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos.

38. UCHWAŁA NR XXXI/142/16 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Kampinos na okres od dnia 1 lipca 2016r. do dnia 30 czerwca 2017r.

39. UCHWAŁA NR XXXI/143/16 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dopłat do cen 1 m³ dostarczonej wody wody oraz odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kampinos.

40. UCHWAŁA NR XXXI/144/16 w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Kampinos.

41. UCHWAŁA NR XXXI/145/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień partnerskich w sprawie realizacji projektów w ramach RPO WM 2014-2020 działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe typ projektów: "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" i "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie".

42. UCHWAŁA NR XXXI/146/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

- ZAŁĄCZNIK Dochody

-ZAŁĄCZNIK Wydatki

-ZAŁĄCZNIK Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

-ZAŁĄCZNIK Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016r.

-ZAŁĄCZNIK Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016r. nieobjęte Wykazem przedsiewzięć do WPF.

43. UCHWAŁA NR XXXI/147/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015r.

44. UCHWAŁA NR XXXI/148/16 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r.

 

XXXII SESJA RADY GMINY  z dnia 27 czerwca 2016r.

45. UCHWAŁA NR XXXII/149/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos za 2015 rok

46. UCHWAŁA NR XXXII/150/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

 

 STANOWISKO RADY GMINY KAMPINOS z dnia 4 lipca 2016r.

XXXIII SESJA RADY GMINY  z dnia 25 lipca 2016r.

 47. UCHWAŁA NR XXXIII/151/16  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Kampinos.

48. UCHWAŁA NR XXXIII/152/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów "Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2014-2020.

49. UCHWAŁA NR XXXIII/153/2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

XXXIV SESJA RADY GMINY  z dnia 25 lipca  2016r.

50. UCHWAŁA NR XXXIV/154/2016 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK NR 1 XXXIV/154/2016 ocena aktualności dokumentów planistycznych w Gminie Kampinos.

51. UCHWAŁA NR XXXIV/155/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych.

52. UCHWAŁA NR XXXIV/156/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej będącej we władaniu Gminy Kampinos położonej w miejscowości Pasikonie.

53. UCHWAŁA NR XXXIV/157/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

 

STANOWISKO RADY GMINY KAMPINOS z dnia  22 sierpnia 2016r.

  XXXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY  z dnia 17 października 2016r.

54. UCHWAŁA NR XXXV/158/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

 

XXXVI SESJA RADY GMINY  z dnia 24 października 2016r.

55. UCHWAŁA NR XXXVI/159/16 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą  na lata 2021-2024r.

- ZAŁĄCZNIK NR 1 XXXVI/159/16 program ochrony środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024

- ZAŁĄCZNIK NR 2 XXXVI/159/16 prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024

 56. UCHWAŁA NR XXXVI/160/16 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.

57. UCHWAŁA NR XXXVI/161/16 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny.

58. UCHWAŁA NR XXXVI/162/16 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny.

59. UCHWAŁA NR XXXVI/163/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

 

XXXVII SESJA RADY GMINY  z dnia 14 listopada 2016r.

60. UCHWAŁA NR XXXVII/164/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

61. UCHWAŁA NR XXXVI/165/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy

62. UCHWAŁA NR XXXVII/166/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

63. UCHWAŁA NR XXXVII/167/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

64. UCHWAŁA NR XXXVII/168 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

XXXVIII SESJA RADY GMINY z dnia 28 listopada 2016r.

 

65. UCHWAŁA NR XXXVIII/169/16 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

66. UCHWAŁA Nr XXXVIII/170/16 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

 ZAŁĄCZNIK XXXVIII/170/16 "Roczny program współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2017".

67. UCHWAŁA NR XXXVIII/171/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

ZAŁĄCZNIK Dochody

ZAŁĄCZNIK Wydatki

ZAŁĄCZNIK Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

ZAŁĄCZNIK Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016r. nieobjęte Wykazem przedsiewzięć do WPF.

XXXIX SESJA RADY GMINY z dnia 29 grudnia 2016r.

68. UCHWAŁA NR XXXIX/172/16 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Kampinos.

69. UCHWAŁA NR XXXIX/173/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Kampinos na 2017 rok.

ZAŁĄCZNIK Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Kampinos na 2017 rok.

70. UCHWAŁA NR XXXIX/174/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Kampinos.

71. UCHWAŁA NR XXXIX/175/16 w sprawie: zmiany Wieloletniej Finansowej Gminy Kampinos.

72. UCHWAŁA NR XXXIX/176/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

73. UCHWAŁA NR XXXIX/177/16 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos nr XXXIX/177/16

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXXIX/177/16

74. UCHWAŁA nr XXXIX/178/16 Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2017

- ZAŁĄCZNIK - Dochody

- ZAŁĄCZNIK - Wydatki

- ZAŁĄCZNIK - Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

- ZAŁĄCZNIK - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

- ZAŁĄCZNIK - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracj rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

- ZAŁĄCZNIK - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z orgamami administracji rządowej.

- ZAŁĄCZNIK - Dotacje podmiotowe w 2017r.

- ZAŁĄCZNIK - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r.

- ZAŁĄCZNIK - Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

- ZAŁĄCZNIK - Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 13.01.2016 09:59
Data modyfikacji: 02.02.2017 14:32
Liczba wyświetleń: 8525