bip gmina kampinos

2018-01-17 12:00:45

Uchwały 2018r


2018

LVII SESJA RADY GMINY z dnia 15 stycznia 2018r.

1. UCHWAŁA nr LVII/255/18 w sprawie przyznania pierwszweństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

2. UCHWAŁA nr LVII/256/18 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody.

- ZAŁĄCZNIK nr 1 - Opinia dotycząca wpływu projektu zasilania budynku mieszkalnego i mieszkalno-rekreacyjnego w m. Pasikonie Dz. Nr 21/1 I 21/2 Gmina Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK nr 2

3. UCHWAŁA nr LVII/257/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

- ZAŁĄCZNIK nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

4.UCHWAŁA nr LVIII/258/18 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018r.

- ZAŁACZNIK nr 1 Dochody

- ZAŁĄCZNIK nr 2 Wydatki

- ZAŁĄCZNIK nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

5. UCHWAŁA nr LVII/259/18 w sprawie uznania się Rady Gminy Kampinos za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i przekazania jej do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

LVIII SESJA RADY GMINY z dnia 19 lutego 2018r.

6. UCHWAŁA nr LVIII/260/18  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

- ZAŁĄCZNIK nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

7. UCHWAŁA nr LVIII/261/18 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018r.

- ZAŁĄCZNIK nr 1  Dochody

- ZAŁĄCZNIK nr 2  Wydatki

- ZAŁĄCZNIK nr 3  Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

LIX SESJA RADY GMINY z dnia 26 lutego 2018r.

8. UCHWAŁA nr LIX/262/18 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

- ZAŁĄCZNIK nr 1 wniosek o udzielenie dotacji z budzetu Gminy Kampinos dla spółki wodnej.

- ZAŁĄCZNIK nr 2 Sprawozdanie z realizacji zadania.

9. UCHWAŁA nr LIX/263/18 w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

- ZAŁĄCZNIK nr 1 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku.

10. UCHWAŁA nr LIX/264/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK - szczegółowe zasady ponoszenia odpłatnosći za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Kampinos.

11. UCHWAŁA nr LIX/265/18 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Podkampinos.

- ZAŁĄCZNIK nr 1 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Podkampinos.

12. UCHWAŁA nr LIX/266/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos gmina Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK  nr 1

- ZAŁĄCZNIK nr 2

13. UCHWAŁA nr LIX/267/18 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kampinos na lata 2017-2023

- ZAŁĄCZNIK - Program Rewitalizacji dla Gminy Kampinos na lata 2017-2023

14. UCHWAŁA nr LIX/268/18 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

- ZAŁACZNIK nr 1 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

15. UCHWAŁA nr LIX/269/18 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

- ZAŁĄCZNIK - Granice stałych obwodów głosowania Gmina Kampinos.

16. UCHWAŁA nr LIX/270/18 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK nr 1 - Plan pracy komisji rewizyjnej na rok 2018

17. UCHWAŁA nr LIX/271/18 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK nr 1 - Plan pracy Komisji Budzetu i Rozwoju Gospodarczego.

- ZAŁĄCZNIK nr 2 - Plan pracy Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu na 2018r.

- ZAŁĄCZNIK nr 3 - Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa na rok 2018

18. UCHWAŁA nr LIX/272/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos przeprowadzenia kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017

19.  UCHWAŁA nr LIX/273/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

20. UCHWAŁA nr LIX/274/18 w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

21. Sprawozdanie z prac Rady Gminy Kampinos za rok 2017

22. UCHWAŁA nr LX/275/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów w gminie Kampinos

ZAŁĄCZNIK nr 1

ZAŁĄCZNIK nr 2

ZAŁĄCZNIK nr 3

Rozstzrygnięcie nadzorcze Wojewody

23. UCHWAŁA nr LX/276/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

24. UCHWAŁA nr LX/277/18 w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Kampinosie prowadzone przez gminę Kampinos.

25. UCHWAŁA nr LX/278/18 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia.

26. UCHWAŁA nr LX/279/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów szkół.

27. UCHWAŁA nr LX/280/18 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

ZAŁĄCZNIK nr 1

ZAŁĄCZNIK nr 2

28. UCHWAŁA nr LX/281/18 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

ZAŁĄCZNIK nr 1 - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK nr 2 - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK nr 3 - Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

LXI Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

29. UCHWAŁA NR XLI/282/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie za 2017r., oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

ZAŁĄCZNIK nr 1 

30. UCHWAŁA NR XLI/283/18 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Kampinos na lata 2019 – 2020.

ZAŁĄCZNIK nr 1

31. UCHWAŁA NR XLI/284/18 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 rok

ZAŁĄCZNIK nr 1

ZAŁĄCZNIK nr 2

ZAŁĄCZNIK nr 3

ZAŁĄCZNIK nr 4

ZAŁĄCZNIK nr 5

32. UCHWAŁA NR XLI/285/18 zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

ZAŁĄCZNIK nr 1

33. UCHWAŁA NR XLI/286/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie: przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kampinos na lata 2017-2023.

ZAŁĄCZNIK nr 1 

LXII Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2018 r. 

34. UCHWAŁA NR LXII/287/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Kampinos za 2017 rok

ZAŁĄCZNIK NR 1

35. UCHWAŁA NR LXII/288/18  z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej będącej własnoćią Gminy Kampinos położonej w miejscowości Kampinos

ZAŁĄCZNIK NR 1

36. UCHWAŁA NR LXII/289/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Kampinos

ZAŁĄCZNIK NR 1

37. UCHWAŁA NR LXII/290/18  z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej będącej we władaniu Gminy Kampinos w miejscowości Kampinos

ZAŁĄCZNIK NR 1 

38. UCHWAŁA NR LXII/291/18  z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej będącej we władaniu Gminy Kampinos w miejscowości Zawady

ZAŁĄCZNIK NR 1

39. UCHWAŁA NR LXII/292/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

40. UCHWAŁA NR LXII/293/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

ZAŁĄCZNIK NR 1

41. UCHWAŁA NR LXII/294/18  z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5 

ZAŁĄCZNIK NR 6

42. UCHWAŁA NR LXII/295/18  z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kampinos 

43. UCHWAŁA NR LXII/296/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Kampinos

44. UCHWAŁA NR LXII/297/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania doraźniej Komisji Statutowej Rady Gminy Kampinos

45. UCHWAŁA NR LXII/298/18 z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

LXIII Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 25 czerwca 2018 r. 

UCHWAŁA NR LXIII/299/18 z dnia 25 czewrca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR LXIII/300/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kampinos

ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA NR LXIII/301/18 z dnia 25 czewrca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

UCHWAŁA NR LXIII/302/18 z dnia 25 czewrca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do cen 1 m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kampinos.

 UCHWAŁA NR LXIII/303/18 z dnia 25 czewrca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

UCHWAŁA NR LXIII/304/18 z dnia 25 czewrca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK 6

ZAŁĄCZNIK 7

UCHWAŁA NR LXIII/305/18 z dnia 25 czewrca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r.

UCHWAŁA NR LXIII/306/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

LXIV Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 30 lipca 2018 r. 

UCHWAŁA NR LXIV/307/18 z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r. 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

UCHWAŁA NR LXIV/308/18 z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów

Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR LXIV/309/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kampinos porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa

Załącznik nr 1 

UCHWAŁA NR LXIV/310/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego

LXV Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

UCHWAŁA NR LXV/311/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kampinos i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA Nr LXV/312/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do cen 1 m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kampinos.

UCHWAŁA Nr LXV/313/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kampinos.

UCHWAŁA NR LXV/314/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kampinos miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

UCHWAŁA NR LXV/315/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kampinos na lata 2017-2023.

ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA NR LXV/316/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

UCHWAŁA NR LXV/317/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

LXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 1 października 2018 r. 

UCHWAŁA NR LXVI/318/18 z dnia 1 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

UCHWAŁA NR LXVI/319/18 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kampinos porozumienia międzygminnego z Gminą Błonie

UCHWAŁA NR LXVI/320/18 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skarg na działalność Wójta Gminy

UCHWAŁA NR LXVI/321/18 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - Dziennych Domach Pobytu

LXVII Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 9 października 2018 r. 

UCHWAŁA NR LXVII/322/18 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów w gminie Kampinos

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

UCHWAŁA NR LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Budki żelazowskie 

ZAŁACZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

UCHWAŁA NR LXVII/324/18 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uchwały nr LIX/274/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

UCHWAŁA NR LXVII/325/18 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

ZAŁĄCZNIK NR 1

UCHWAŁA NR LXVII/326/18 z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

UCHWAŁA NR LXVII/327/18 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kampinos

ZAŁĄCZNIK NR 1

UCHWAŁA NR LXVII/328/18 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kampinos

ZAŁĄCZNIK NR 1

UCHWAŁA NR LXVII/329/18 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego

ZAŁĄCZNIK NR 1

UCHWAŁA NR LXVII/330/18 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

UCHWAŁA NR LXVII/331/18 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

LXVIII Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 5 listopada 2018 r. 

UCHWAŁA NR LXVIII/332/18 z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

LXIX Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2018 r. 

UCHWAŁA NR LXIX/333/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za lata 2015-2016"

ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA NR LXIX/334/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

UCHWAŁA NR LXIX/335/18 z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

I Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 19 listopada 2018 r. 

UCHWAŁA NR I/1/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kampinos 

UCHWAŁA NR I/2/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Kampinos

II Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2018 r. 

UCHWAŁA NR II/3/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Rewizjnej

Wykaz głosowania

UCHWAŁA NR II/4/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Wykaz głosowania

UCHWAŁA NR II/5/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Wykaz głosowania

UCHWAŁA NR II/6/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Wykaz głosowania

UCHWAŁA NR II/7/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia nazw stałych komisji Rady Gminy, przedmiotu ich działania oraz określenia liczby członków

Wykaz głosowania

UCHWAŁA NR II/8/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji rady gminy oraz powołania ich  przewodniczących

Wykaz głosowania

UCHWAŁA NR II/9/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Wyniki imienne

UCHWAŁA NR II/10/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obnizenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2019 roku

Wykaz głosowania

UCHWAŁA NR II/11/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Podkampinos

ZAŁĄCZNIK

Wykaz głosowania

UCHWAŁA NR II/12/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata

Wykaz głosowania

UCHWAŁA NR II/13/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia: "Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"

ZAŁĄCZNIK

Wykaz głosowania

III Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2018 r. 

UCHWAŁA NR III/14/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kampinos na lata 2018-2032".

ZAŁĄCZNIK

Wykaz głosowania

UCHWAŁA NR III/15/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2014-2017".

ZAŁĄCZNIK

Wykaz głosowania

UCHWAŁA NR III/16/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2018-2021".

ZAŁĄCZNIK

Wykaz głosowania

UCHWAŁA NR III/17/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Kampinos na 2019 rok".

ZAŁĄCZNIK

Wykaz głosowania

UCHWAŁA NR III/18/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem osłonowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Wykaz głosowania

UCHWAŁA NR III/19/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz głosowania

UCHWAŁA NR III/20/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strojec

Wykaz głosowania

UCHWAŁA NR III/21/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do cen 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kampinos.

Wykaz głosowania

UCHWAŁA NR III/22/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałe Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

Wykaz głosowania

UCHWAŁA NR III/23/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykaz głosowania

UCHWAŁA NR III/24/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na 2019 rok

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8

ZAŁĄCZNIK NR 9

ZAŁĄCZNIK NR 10

Wykaz głosowania

Deklaracja Nr 1/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat do cen i stawek opłat dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Kampinos

Deklaracja Nr 2/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.  co do wysokości kwoty dotacji z budżetu Gminy Kampinos na 2019 r. dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na realizację Rozbudowy drogi powiatowej nr 4132W - ul. Niepokalanowskiej w m. Kampinos na odc. od drogi wojewódzkiej nr 580 dł. ok. 1490 mb. gm Kampinos.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Patrycja Kurlanc
Data powstania: 17.01.2018 12:00
Data modyfikacji: 27.12.2018 12:18
Liczba wyświetleń: 5058