bip gmina kampinos

2015-02-03 11:35:09

2015


w sprawie: ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.2.2015  z dn. 13 stycznia
w sprawie: powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 0050.3.2015  z dn. 13 stycznia
w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierża-
- wienie na okres do 3 lat nieruchomości położonej we wsi Kampinos A
Zarządzenie nr 0050.4.2015  z dn. 13 stycznia
w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej w okresie nieobecności w pracy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zarządzenie nr 0050.5.2015  z dn. 14 stycznia
w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 
Zarządzenie nr 0050.6.2015  z dn. 14 stycznia
w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Zarządzenie nr 0050.7.2015  z dn. 22 stycznia
w sprawie: powołania Komisji Mieszkaniowej do opiniowania wniosków o przydział lokalu mieszkalnego
Zarządzenie nr 0050.8.2015  z dn. 27 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Granica
Zarządzenie nr 0050.9.2015   z dn. 28 stycznia
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.10.2015   z dn. 30 stycznia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
Zarządzenie nr 0050.11.2015   z dn. 30 stycznia 
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.12.2015 z dn. 30 stycznia
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.13.2015 z dn. 30 stycznia
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu stosowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
Zarządzenie nr 0050.14.2015  z dn. 30 stycznia
w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP  w U.G. Kampinos
Procedura nadawania uprawnień  do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych ePUAP
Procedura zarządzania profilami zaufanymi ePUAP
Zarządzenie nr 0050.15.2015 z dn. 2 lutego
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015 r.
Zarządzenie nr 0050.16.2015 z dn. 2 lutego
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.17.2015 z dn. 3 lutego
w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Budki Żelazowskie
Zarządzenie nr 0050.18.2015 z dn. 3 lutego
w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.19.2015 z dn. 3 lutego
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.20.2015 z dn. 5 lutego
w sprawie wyboru soltysa i rady sołeckiej Sołectwa Pindal
Zarządzenie nr 0050.21.2015 z dn. 9 lutego
w sprawie wyboru sołtysa i rady soleckiej Sołectwa Komorów
Zarządzenie nr 0050.22.2015 z dn. 10 lutego
w sprawie wyboru sołtysa i rady soleckiej Sołectwa Kwiatkówek
Zarządzenie nr 0050.23.2015 z dn. 10 lutego
w sprawie wyboru sołtysa i rady soleckiej Sołectwa Skarbikowo
Zarządzenie nr 0050.24.2015 z dn. 10 lutego
w sprawie wyboru sołtysa i rady soleckiej Sołectwa Szczytno
Zarządzenie nr 0050.25.2015 z dn. 10 lutego
w sprawie wyboru sołtysa i rady soleckiej Sołectwa Pasikonie
Zarządzenie nr 0050.26.2015 z dn. 10 lutego
w sprawie wyboru sołtysa i rady soleckiej Sołectwa Prusy
Zarządzenie nr 0050.27.2015 z dn. 10 lutego
w sprawie wyboru sołtysa i rady soleckiej Sołectwa Zawady
Zarządzenie nr 0050.28.2015 z dn. 10 lutego
w sprawie wyboru sołtysa i rady soleckiej Sołectwa Strojec
Zarządzenie nr 0050.29.2015 z dn. 10 lutego
w sprawie wyboru sołtysa i rady soleckiej Sołectwa Kampinos
Zarządzenie nr 0050.30.2015 z dn. 10 lutego
w sprawie wyboru sołtysa i rady soleckiej Sołectwa Grabnik
Zarządzenie nr 0050.31.2015 z dn. 10 lutego
w sprawie wyboru sołtysa i rady soleckiej Sołectwa Wiejca
Zarządzenie nr 0050.32.2015 z dn. 16 lutego
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.33.2015 z dn. 18 lutego
w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Kampinosie do wystawiania tytułów wykonawczych
Zarządzenie nr 0050.34.2015 z dn. 23 lutego
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 53 Wójta Gminy Kampjnos z dnia 12 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia Karty Mieszkańca Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.35.2015 z dn. 23 lutego
w sprawie regulaminu wydawania i użytkowania Karty Mieszkańca Gminy Kampinos, wzoru wniosku o wydanie Karty, wzoru Karty, regulaminu współpracy Partnerów z Gminą Kampinos w ramach Programu Karta Mieszkańca Gminy Kampinos, wzoru porozumienia z Partnerem Programu oraz wzoru oznakowania Partnera Programu
Zarządzenie nr 0050.36.2015 z dn. 24 lutego
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2015
Zarządzenie nr 0050.37.2015 z dn. 27 lutego
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.38.2015 z dn. 27 lutego
w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Podkampinos
Zarządzenie nr 0050.39.2015 z dn. 2 marca
w sprawie powołania Zastępcy Wójta
Zarządzenie nr 0050.40.2015 z dn. 4 marca
w sprawie wyboru sołtysa i rady soleckiej Sołectwa Józefów
Zarządzenie nr 0050.41.2015 z dn. 4 marca
w sprawie wyboru sołtysa i rady soleckiej Sołectwa Łazy
Zarządzenie nr 0050.42.2015 z dn. 4 marca
w sprawie wyboru sołtysa i rady soleckiej Sołectwa Kampinos A
Zarządzenie nr 0050.43.2015 z dn. 4 marca
w sprawie wyboru sołtysa i rady soleckiej Sołectwa Wola Pasikońska
Zarządzenie nr 0050.44.2015 z dn. 4 marca
w sprawie wyboru sołtysa i rady soleckiej Sołectwa Strzyżew
Zarządzenie nr 0050.45.2015 z dn. 4 marca
w sprawie wyboru sołtysa i rady soleckiej Sołectwa Stare Gnatowice
Zarządzenie nr 0050.46.2015 z dn. 10 marca
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.47.2015 z dn. 10 marca
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015 r.
Zarządzenie nr 0050.48.2015 z dn. 10 marca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
Zarządzenie nr 0050.49.2015 z dn. 17 marca
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.50.2015 z dn. 18 marca
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 33 Wójta Gminy Kampinos z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika OPS do wystawiania tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym dla dłużników alimentacyjnych
w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy do prowadzenia spraw gminy i wykonywania zadań w imieniu Wójta Gminy w czasie jego nieobecności.
w sprawie: upoważnienia do składania oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem
w sprawie: wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.55.2015 z dn. 18 marca
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - ZADANIE NR 1
Załączniki: 1,2,3, 4-5-6
Zarządzenie nr 0050.56.2015 z dn. 18 marca
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z tereu gminy w 2015 roku - ZADANIE NR 2
Załączniki: 1,2,3-4-5
Zarzdzenie nr 0050.57.2015 z dnia 23 marca
Zarządzenie nr 0050.58.2015 z dn. 23 marca
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia wizji lokalnej w nieruchomości oznaczonej nr ew. 81 w Granicy, na której znajduje się "Zagroda Kampinoska"
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos
w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału  w pracach Komisji Konkursowych powoływanych do opiniowani ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Wójta Gminy Kampinos w 2015r.
w sprawie upoważnienia do przekazywania pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego
w sprawie upowaznienia do sporzadzania aktów pełnomocnictw do głosowania.
w sprawie zapewnienia bezłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej, Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zmieniajace Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos - z zakresu kultury fizycznej i sportu pn.:"Nauka pływania dla uczniów I etapu edukacyjnego z terenu Gminy Kampinos " - zadanie nr 1 (powierzenie)
w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos - z zakresu kultury fizycznej i sportu pn.:Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z ternu Gminy kampinos w roku 2015 - zadanie nr 2
Zarządzenie nr 0050.70.2015 z dn. 10 kwietnia
w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zarządzenie nr 0050.71.2015 z dn. 10 kwietnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.73.2015 z dn. 15 kwietnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos  z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015r. pod nazwą:"Nauka pływania dla uczniów I etapu edukacyjnego z terenu Gminy Kampinos " - Zadanie nr 1 (powierzenie)
Zarządzenie nr 0050.74.2015 z dn. 16 kwietnia
zmieniajace Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
Zarządzenie nr 0050.75.2015 z dn. 16 kwietnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
Zarządzenie nr 0050.76.2015 z dn. 17 kwietnia
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.77.2015 z dn. 17 kwietnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z ternu Gminy kampinos w roku 2015 - zadanie nr 2
Zarządzenie nr 0050.78.2015 z dn. 17 kwietnia
w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej cinieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos - Kampinos A - Kampinos oraz Komorów - Kampinos - Kwiatkówek - Podkampinos".
Zarządzenie nr 0050.79.2015 z dn. 24 kwietnia
w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej
Zarządzenie nr 0050.80.2015 z dn. 24 kwietnia
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
Zarządzenie nr 0050.81.2015 z dn. 29 kwietnia
zmieniajace Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
Zarządzenia nr 0050.82.2015 z dn. 29 kwietnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zmieniajace Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zmieniajace Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kampinos za 2014r.
w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej
w sprawie powołania członka obwodowej komisji wyborczej
w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej
w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowaq nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30.000 Euro
w sprawie: wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej cinieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos - Kampinos A - Kampinos oraz Komorów - Kampinos - Kwiatkówek - Podkampinos".
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania formularzy do dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Kampinos
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w 2015 roku złozonych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży z terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2015 roku - Zadanie nr 3
w sprawie: powołania komisji odbiorowej zamówienia uzupełniającego pn.: "Wykonanie dodatkowych odgałęzień bocznych w ramach zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej cinieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos - Kampinos A - Kampinos oraz Komorów - Kampinos - Kwiatkówek - Podkampinos".
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz określenia regulaminu prac komisji.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Kampinos
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest " Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos
w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos - z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży z terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2015 roku - Zadanie nr 3
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
w sprawie zapewnienia bezłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży z terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2015 roku - Zadanie nr 3
w sprawie upoważnienia pracowników do prowadzenia negocjacji zamówień publicznych o wartości nieprzekraczajacej 10.000 PLN
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest "Przełożenie wodociagu gminnego wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W w Gminie Kampinos"
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest " Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos
w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos
w sprawie powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym
w sprawie powołania komisji ds. jakości wykonanych prac wykonanych w ramach zadania pn.: "Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Kampinosie" zrealizowanych przez Tomasza Wasilewskiego, ul. Targowa 15, 96-500 Sochaczew na podstawie umowy nr 1163/34/2010 zawartej w dniu 07.04.2010 r. zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 24.05.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kmapinos na 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w sprawie powołania komisji ds. jakości wykonanych prac wykonanych w ramach zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szczytno - Skarbikowo" zrealizowanych przez Bogdana Głuchowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. P.H.U. "PRIMA" z adresem siedziby i korespondencji: Karwowo 8, 96-500 Sochaczew na podstawie umowy nr 2151.71.2013 zawartej w dniu 09.07.2013 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Urzędzie Gminy Kampinos na dzień 31.07.2015 r.
w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn.: "Przełożenie wodociągu gminnego wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W w Gminie Kampinos"
Zarzadzenie nr 0050.123.2015 z dnia 10 sierpnia
w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia negocjacji zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 10.000 PLN
Zarządzenie nr 0050.124.2015 z dnia 13 sierpnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.125.2015 z dnia 13 sierpnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Część 1 "Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku", Część 2 "Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku", Część 3 "Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku"
Zarządzenie nr 0050.127.2015 z dnia 14 sierpnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kirsztajnów"
Zarzadzenie nr 0050.129.2015 z dnia 17 sierpnia
w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości grabnik - II etap"
Zarzadzenie nr 0050.130.2015 z dnia 17 sierpnia
w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 roku przechowywanej w archiwum zakładowym
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 124.2015. Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.135.2015 z dnia 20 sierpnia
w sprawie odwołania członka obwodowej komisji ds. referendum
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w urzędzie Gminy Kampinos
w sprawie odwołania członka obwodowej komisji ds.referendum
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 0050.134.2015 Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.141.2015 z dnia 31 sierpnia
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kampinos systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), jako oprogramownaia wspomagającego wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.143.2015 z dnia 9 września
w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek"
Zarządzenie nr 0050.144.2015 z dnia 15 września
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.145.2015 z dnia 17 września 2015
w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn.: "Przudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - II etap"
Zarządzenie nr 0050.146.2015 z dnia 17 września 2015
w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn.: "Przudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie"
Zarządzenie nr 0050.147.2015 z dnia 17 września 2015
w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn.: "Przudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kirsztajnów"
Zarządzenie nr 0050.148.2015 z dnia 17 września 2015
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.149.2015 z dnia 17 września 2015
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie nr 0050.150.2015 z dnia 17 września 2015
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie nr 0050.151.2015 z dnia 22 września 2015
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
Zarządzenie nr 0050.152.2015 z dnia 22 września
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
Zarządzenie nr 0050.153.2015 z dnia 28 września
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.154.2015 z dnia 28 września
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Urzędu Gminy Kampinos do udziału w odbiorze końcowym inwestycji "Budowa chodnika w Kampinosie ul. Niepokalanowska od ul. Kwiatowej do skrzyżowania z Kwiatkówkiem, gm. Kampinos"
Zarządzenie nr 0050.155.2015 z dnia 30 września
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015 r.
załączniki nr 1 i 2załączniki nr 3 i 4 do zarządzenia nr 0050.155.2015
Zarządzenie nr 0050.156.2015 z dnia 30 września
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.157.2015 z dnia 30 września
w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad udostępniania pomieszczeń i boiska szkolnego należących do szkoły, dla której Gmina Kampinos jest organem prowadzącym
załącznik nr 1, załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.157.2015
Zarządzenie nr 0050.158.2015 z dnia 2 października
w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn.: "Przudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów"
Zarządzenie nr 0050.159.2015 z dnia 2 października
w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn.: "Przudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
Zarządzenie nr 0050.160.2015 z dnia 2 października
w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn.: "Przudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"
Zarządzenie nr 0050.161.2015  z dnia 5 października
w sprawie powołania obwodowych komisj wyborczych 
Zarządzenie nr 0050.162.2015 z dnia 5 października
 w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej
Zarządzenie nr 0050.163.2015 z dnia 5 października
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
Zarządzenie nr 0050.164.2015 z dnia 5 października
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.165.2015 z dnia 5 października
w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
Zarządzenie nr 0050.166.2015 z dnia 5 października
w sprawie upoważnienia do przekazywania pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego
Zarządzenie nr 0050.167.2015 z dnia 7 pździernika
w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu projektu budowlanego i wykonawczego oraz audytu energetycznego termomodernizacji siedmiu budynków w gminie Kampinos"
Zarządzenie nr 0050.168.2015 z dnia 7 października 2015
w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.169.2015 z dnia 9 października
w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Wynajem sprzętu wraz z operatorem posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia"
Zarządzenie nr 00050.170.2015 z dnia 12 października
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
Zarządzenie nr 0050.171.2015 z dnia 14 października
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015 r.
Zarządzenie nr 0050.172.2015 z dnia 14 października
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.173.2015 z dnia 16 października
w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem są "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos"
Zarządzenie nr 0050.175.2015 z dnia 26 października
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.176.2015 z dnia 29 października
w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek"
Zarządzenie nr 0050.177.2015 z dnia 29 października
w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Komorowie"
Zarządzenie nr 0050.178.2015 z dnia 30 października
w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Remont nawierzchni drogi gminnej w Komorowie"
Zarządzenie nr 0050.179.2015 z dnia 4 listopada
powołania Komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
Zarządzenie nr 0050.180.2015 z dnia 4 listopada
w sprawie powołania Komisji do kontroli wykonania prac remontowych w Hali nr 3, Łazy 40 A przez najemcę firmę Logistic-link Sp. z o.o. i wydania opinii dot. umorzenia częsci należnych opłat za wynajem. 
Zarządzenie nr 0050.181.2015  z dnia 5 listopada
w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych w miejscowości Kampinos". 
Zarządzenie nr 0050.182.2015 z dnia 5 listopada 
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej projektów budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowości Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos, Kampinos A". 
Zarządzenie nr 0050.183.2015 z dnia 13 listopada
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 r. oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos. 
Zarządzenie nr 0050.184.2015 z dnia 13 listopada
zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
Zarządzenie nr 0050.185.2015 z dnia 19 listopada
w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu uzytkowania wieczystego gruntów
Zarządzenie nr 0050.186.2015 z dnia 25 listopada
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Część 1 "Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku", Część II "Zakup wraz z trasportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku". 
Zarządzenie nr 0050.187.2015 z dnia 25 listopada
w sprawie powołania Komisji odbiorowej "Remontu drogi gminnej w Komorowie. 
Zarządzenie nr 0050.188.2015 z dnia 26 listopada
w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót remontowych w lokalach komunalnych Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.189.2015 z dnia 30 listopada
w sprawie przeprowadzenia intentaryzacji rocznej
Zarządzenie nr 0050.190.2015  z dnia 30 listopada
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych odrębnymi ustawami. 
Zarządzenie nr 0050.191.2015 z dnia 8 grudnia 
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2015 roku przysługującego w zamian za święta przypadające w sobotę 
Zarządzenie nr 0050.192.2015 z dnia 8 grudnia 
w sprawie powołania komisji do otwarcia , badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Zakup używanego walca drogowego wibracyjnego" 
Zarządzenie nr 0050.193.2015 z dnia 8 grudnia 
w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. "Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca", wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 580, gm. Kampinos.
w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. "Projekt oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Podkampinos"
Zarządzenie nr 0050.195.2015 z dnia 10 grudnia 
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A w ramach zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos-Kampinos A-Kampinos oraz Komorów-Kampinos-Kwiatkówek-Podkampinos". 
Zarządzenie nr 0050.196.2015  z dnia 11 grudnia
zmieniające zarządzenie w spawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębymi ustawami.
w spawie powołania Komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2016".
w spawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówieniam którego przedmiotem jest "Utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2016". 
w spawie powołania Komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Wykonanie prac wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu przestrzennym i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność w Gminie Kampinos w roku 2016". 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji z referendum przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 roku przechowywanej w archiwum zakładowym.
w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie oraz Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. F. Chopina w Kampinosie w zakresie obszaru wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 , Działanie 10. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych). 
Zarządzenie nr 0050.202.2015  z dnia 16 grudnia
w sprawie organizacji i zasad działania Wirtualnego Centrum Informacji (WCI) w Urzędzie Gminy Kampinos.
Zarządzenie nr 0050.203.2015 z dnia 21 grudnia 
w sprawie powołania Komisji do otwracia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016 na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos. 
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędy Gminy Kampinos 
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2016". 
w sprawie powołania Komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos  w roku 2016-II". 
Zarządenie nr 0050.207.2015  z dnia 29 grudnia 
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kampinos Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej
w sprawie powołania Komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2016". 
zmieniające zarządzenie w spawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.210.2015 z dnia 30 grudnia 
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015 rok
Zarządzenie nr 0050.211.2015 z dnia 30 grudnia 
zmieniające zarządzenie w spawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębymi ustawami.
w sprawie ustalenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmiany zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kampinos dla samorządowej instytucji kultury
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 03.02.2015 11:35
Data modyfikacji: 01.02.2016 11:49
Liczba wyświetleń: 8471