bip gmina kampinos

2015-02-05 15:04:45

2015


Uchwała IX/37/15V Sesja Rady Gminy - z dnia 28 stycznia
1. Uchwała V/14/15   w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kampinos na 2015 rok
2. Uchwała V/15/15  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
3. Uchwała V/16/15  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015 r.
4. Uchwała V/17/15  w sprawie uchylenia § 1 ust. 4 Uchwały Nr XXXVII/166/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 czerwca 2013 r.  

VI Sesja Rady Gminy - z dnia 23 lutego
1. Uchwała VI/18/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos za 2014 rok
2. Uchwała VI/19/15 w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos za lata 2012-2014"
3. Uchwała VI/20/15 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kampinos na lata 2015-2019"
4. Uchwała VI/21/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kampinos na 2015 r.
5. Uchwała VI/22/15 w sprawie ustalenia zasad zwrotu podróży służbowych dla radnych
6. Uchwała VI/23/15 w sprawie przyjęcia na rok 2015 planów pracy Komisji
7. Uchwała VI/24/15 w sprawie przyjęcia na rok 2015 planu kontroli Komisji Rewizyjnej
8. Uchwała VI/25/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
9. Uchwała VI/26/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015 r.
10. Uchwała VI/27/15 w sprawie wprowadzenia Karty Mieszkańca Gminy Kampinos
     Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego


VII Sesja Rady Gminy - z dnia 30 marca
1. Uchwała VII/28/15 w sprawie przyjęcia Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2. Uchwała VII/29/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015 r.
3. Uchwała VII/30/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kampinos środków stanowiących fundusz sołecki

VIII Sesja Rady Gminy - z dnia 20 kwietnia
1. Uchwała VIII/31/15 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kampinos
2. Uchwała VIII/32/15 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów

IX Sesja Rady Gminy - z dnia 25 maja
1. Uchwała IX/33/15 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Kampinos za 2014 r.
    Zał. nr 1 - Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
2. Uchwała IX/34/15 w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos"
    Zał. nr 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos
3. Uchwała IX/35/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
4. Uchwała IX/36/15 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
5. Uchwała IX/37/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
6. Uchwała IX/38/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015 rok
7. Uchwała IX/39/15 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną
 
X Sesja Rady Gminy - z dnia 29 maja
1. Uchwała X/40/15 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XI Sesja Rady Gminy - z dnia 5 czerwca
1. Uchwała XI/41/15 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2018
2. Uchwała XI/42/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w Gminie Kampinos na okres od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
3. Uchwała XI/43/15 w sprawie dopłat do cen 1 m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kampinos
 
 
XII Sesja Rady Gminy - z dnia 29 czerwca
1. Uchwała nr XII/44/15 w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"w Kampinosie
3. Uchwała nr XII/46/15 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej
4. Uchwała nr XII/47/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości - Hali produkcyjnej Nr 3, stanowiącej własność Gminy Kampinos położonej w miejscowości Łazy na części działki o numerze ewidencyjnym 45/2
5. Uchwała nr XII/48/15 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kampinos w Lokalnej Grupie Działania "Między Wisłą a Kampinosem"
6. Uchwała nr XII/49/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
7. Uchwała nr XII/50/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015 r.
8. Uchwała nr XII/51/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.
9. Uchwała nr XII/52/15 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos abspolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
 
XIII Sesja Rady Gminy - z dnia 9 lipca
1. Uchwała nr XIII/53/15 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Kampinos do stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą "Stowarzyszenie Gmin Kampinoskich"
2. Uchwała nr XIII/54/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kampinos a Miastem Stołecznym Warszawa określającego zasady wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
3. Uchwała nr XIII/55/15 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych uzupełniających
4. Uchwała nr XIII/56/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015 r.
 
XIV Sesja Rady Gminy - z dnia 20 lipca
1. Uchwała nr XIV/57/15  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
2. Uchwała nr XIV/58/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015 r.
 
XV Sesja Rady Gminy - z dnia 28 lipca
1. Uchwała nr XV/59/15 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych ds. komunalizacji mienia gminnego
2. Uchwała nr XV/60/15 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych
 
XVI Sesja Rady Gminy - z dnia 28 lipca
1. Uchwała nr XVI/61/15 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną
 
XVII Sesja Rady Gminy - z dnia 6 sierpnia
1. Uchwała nr XVII/62/15 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2. Uchwała nr XVII/63/15 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławników sądów powszechnych
 
XVIII Sesja Rady Gminy - z dnia 14 sierpnia
1. Uchwała nr XVIII/64/15 w sprawie uczczenia 25-lecia samorządu terytorialnego
2. Uchwała nr XVIII/65/15 w sprawie podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Gminy Kampinos
 
 
XIX Sesja Rady Gminy - z dnia 7 września
1. Uchwała nr XIX/66/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący wieś Kampinos A część Ia
2. Uchwała nr XIX/67/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu o powierzchni użytkowej 90,50 m2 wraz z terenem niezbędnym do funkcjonowania lokalu - stanowiącym nieruchomość o nr dz. ew. 210/2, pow. 615 m2 obręb Komorów, będącej własnością Gminy Kampinos, uregulowanej w KW WA1G/00060670/3
3. Uchwała nr XIX/68/15 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
4. Uchwała nr XIX/69/15 w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
5. Uchwała nr XIX/70/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
6. Uchwała nr XIX/71/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015 r.
   Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/71/15
   Zalącznik nr 2 do uchwały nr XIX/71/15
   Załączniki nr 3 - 7 do uchwały nr XIX/71/15
 
 
XX Sesja Rady Gminy - z dnia 28 września
1. Uchwała nr XX/72/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015 r.
    Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/72/15
    Załączniki nr 3 - 5 do uchwały nr XX/72/15
2. Uchwała nr XX/73/15 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
3. Uchwała nr XX/74/15 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XVII/62/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
4. Uchwała nr XX/75/15 w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez /........................./ wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XVII/62/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
5. Uchwała nr XX/76/15 w sprawie wyrażenia protestu przeciwko działaniom podjętym przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego zmierzającym do przeniesienia firm leasingowych (działających w obszarze leasingu) z Gminy Kampinos
 
XXI Sesja Rady Gminy - z dnia 26 października
1. Uchwała nr XXI/77/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015 r.
    Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/77/15
    Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/77/15
    Załączniki nr 3 - 5 do uchwały nr XXI/77/15
2. Uchwała nr XXI/78/15 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w Kampinosie na okres do 6 lat w trybie bezprzetargowym
3. Uchwała nr XXI/79/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kampinos
4. Uchwała nr XXI/80/15 w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycje finansowane częściowo z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019
 
XXII Sesja Rady Gminy - z dnia 13 listopada
1. Uchwała nr XXII/81/15 w sprawie przyjecia i realizacji gminnego programu działań na rzecz poprawy życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Kampinos
2. Uchwała nr XXII/82/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
    Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/82/15
    Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/82/15
3. Uchwała nr XXII/83/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015 r.
    Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/83/15
    Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/83/15
    Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/83/15
    Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/83/15
    Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/83/15
    Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/83/15
4. Uchwała nr XXII/84/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
5. Uchwała nr XXII/85/15 w sprawie opłaty targowej
6. Uchwała nr XXII/86/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
7. Uchwała nr XXII/87/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2016 roku
8. Uchwała nr XXII/88/15 w sparwie zwolnień od podatku od nieruchomości
9. Uchwała nr XXII/89/15 w sprawie zwolnień od podatku rolnego
 
XXIII Sesja Rady Gminy - z dnia 30 listopada
1. Uchwała nr XXIII/90/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015 r.
    Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/90/15
    Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/90/15
    Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/90/15
    Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/90/15
    Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/90/15
2. Uchwała nr XXIII/91/15 w sprawie określenia wzorów formularzy tj. informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny
3. Uchwała nr XXIII/92/15 w sprawie określenia wzorów formularzy tj. informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
4. Uchwała nr XXIII/93/15 w sprawie określenia wzorów formularzy tj. informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny
5. Uchwała nr XXIII/94/15 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organziacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie na rok 2016"
 
 
XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos - z dnia 11 grudnia 2015 r. 
1. UCHWAŁA NR XXIV/95/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku;
2. UCHWAŁA NR XXIV/96/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.;
3. UCHWAŁA NR XXIV/97/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy tj. informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości;
4. Uchwała Nr XXIV/98/15 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kampinos do zawarcia porozumienia z Kampinoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Izabelinie w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej szansą na zrównoważony rozwój turystyki na terenie Gminy Kampinos z wykorzystaniem walorów Kampinoskiego Parku Narodowego;
 
XXV Sesja Rady Gminy Kampinos - z dnia 28 grudnia 2015 r. 
1. UCHWAŁA Nr XXV/99/15 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kampinos na rok 2016;
2. UCHWAŁA NR XXV/100/15 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/138/08 Rady Gminy Kampinos z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego oraz Radnych;
3. UCHWAŁA NR XXV/101/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obiejmujący wieś Kampinos A część I a;
4. UCHWAŁA Nr XXV/102/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.;
5. UCHWAŁA Nr XXV/103/15 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2016-2020 wraz z załącznikami;
6. UCHWAŁA NR XXV/104/15 - Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2016 wraz z załącznikami;
 
 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 05.02.2015 15:04
Data modyfikacji: 20.07.2016 11:38
Liczba wyświetleń: 13223